FETE-UGT reclama més diàleg a la nova consellera d’ensenyament i una llei de formació professional

aula-amplio2

Davant les declaracions d’Irene Rigau sobre els eixos prioritaris que hauran de regir la política del seu Departament, la Federació d’Ensenyament (FETE) de la UGT de Catalunya demana a la nova consellera:

1.- Que treballi perquè l’educació i la formació siguin un eix prioritari de les polítiques socials del nou Govern de la Generalitat. Des del nostre sindicat considerem que és necessari augmentar la inversió en educació, tot arbitrant mesures que millorin la qualitat i l’oferta en tots els nivells educatius. La lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament passa per dotar dels recursos necessaris -tant de personal com materials- les escoles i instituts i centres de formació d’adults.

2.- Les mesures han d’anar adreçades a superar la dualització dels centres educatius, fent una única xarxa amb els mateixos drets i obligacions, i a dotar el sistema de mecanismes d’accés que evitin la segregació per raons socioeconòmiques. En aquest sentit, esperem del nou Departament d’Ensenyament que les mesures que posi en marxa serveixin per evitar la segregació escolar i que els alumnes amb necessitats educatives especifiques estiguin repartits en tots els centres finançats amb fons públics.

3.- No hem sentit de la consellera cap proposta sobre la inclusió educativa, més enllà de dir que farà que els centres concertats acullin els alumnes amb discapacitats. Ens preocupa, doncs, com s’implantarà la inclusió educativa de l’alumnat amb discapacitats.

4.- Celebrem que la nova consellera s’hagi marcat com a objectiu prioritari la lluita contra el fracàs escolar i que hagi posat l’accent en la detecció de les dificultats d’aprenentatge en l’etapa de Primària. Veure on hi ha les dificultats per posar-hi remei és el que la FETE – UGT de Catalunya vé reclamant des de fa molt de temps. En aquest sentit, valorem que es faci una revisió de la jornada escolar i de l’organització de les plantilles. Per al nostre sindical és del tot imprescindible que els canvis que es vulguin introduir es duguin a terme després d’haver arribat a acords amb el professorat i els seus representants.

5.- En l’etapa de Secundària es proposa fer una revisió dels mecanismes d’avaluació. Ho veiem bé, sempre i quan es compti amb la valoració del professorat d’aquestes etapes que és qui viu el problema i qui pot aportar les solucions. D’altra banda, la reintroducció dels exàmens de setembre pot ser una bona mesura per potenciar l’esforç i la capacitat de recuperació dels alumnes que no han assolit els objectius a final de curs.

6.- La introducció d’itineraris diferenciats al segon cicle de l’ESO pot ser una bona mesura sempre i quan s’hi destinin els professionals necessaris i s’estableixin els mecanismes per a la consecució de la mateixa titulació, de manera que sempre sigui posible que un alumne pugui passar d’un itinerari a un altre. En tot cas, reclamem un sistema potent d’orientació escolar i profesional de la que en aquests moments no disposem.

7.- Quant a la revisió del procés de digitalització, des del nostre sindicat volem expressar que és necessari que continuï el desplegament de la introducció de les noves tecnologies en les aules i que el procés no es pot aturar. En tot cas, estem d’acord en què cal endegar un procés d’experimentació que serveixi per crear cultura pedagògica i que vagi acompanyada de la necessària formació del professorat i altres professionals de l’educació i la preparació dels materials curriculars més adequats als nous requeriments.

8.- Pel que fa a la Formació Professional i la formació al llarg de la vida, es tracta dels eixos principals de polítiques per a les persones i són necessàries per sortir de la crisi i dirigir-nos cap a un canvi de model productiu. Per això fa falta consolidar un model de Formació Professional adaptat a les necessitats reals del mercat de treball i a les necessitats de formació de les persones. Per ordenar aquest àmbit, des de la UGT de Catalunya reclamem una llei pròpia de FP que aglutini tot el sistema de formació i acreditació de qualificació professional. Esperem de la nova Direcció General de FP que coordini les polítiques educatives amb les d’ocupació i treball.

9.- D’altra banda, FETE – UGT de Catalunya reclama a Irene Rigau més diàleg amb els representants del professorat per tal de poder avançar en polítiques de personal adequades als nous requeriments.

10.- En l’àmbit de l’ensenyament públic és necessari un replantejament de la composició de les plantilles dels centres perquè tornin a la normalitat perduda a causa de les retallades dels últims cursos. Cal tornar a dotar els equips de suport i assessorament psicopedagògic, perquè són els que -,juntament amb el professorat- poden actuar amb més criteri per als bons resultats educatius.

11.- A través de la negociació amb els representants sindicals s’ha d’establir un sistema de reconeixement de la tasca docent a través de la promoció professional dels docents i els altres treballadors de l’ensenyament.

12.- En l’àmbit de l’ensenyament concertat, esperem que, si es modifica el calendari de desplegament de la LEC, s’escurcin els terminis pel que fa a l’homologació horària del professorat de la concertada respecte al de la pública. Si no es fa així, continuarem denunciant que l’ensenyament concertat estalvia molts diners a l’Administració a costa que hi ha professionals que estan en pitjors condicions fent la mateixa feina. La política de personal passa per dotar el sistema d’unes plantilles adequades a les necessitats actuals, que posin el professorat de l’escola concertada al mateix nivell de condicions de treball que els seus homòlegs de l’escola pública.

13.- Cal retornar a criteris pedagògics i de rendiment escolar en l’organització del calendari i la jornada escolar. Esperem que en aquesta qüestió els nous responsables mantinguin un diàleg més obert amb la comunitat educativa i escoltin les peticions de pares i mares i del professorat, per arribar a uns consensos que posin sentit comú i responguin a una millor conciliació de la vida escolar amb la vida laboral, personal i familiar del conjunt de la societat. Quan a l’eliminació de la “setmana blanca”, pensem que en aquest curs ja no hi caben més invents i que s’ha de fer una nova proposta de calendari que podria passar per donar la opció de repartir els dies festius al llarg de l’any.

14.- Pel que fa al desplegament de la Llei Catalana d’Educació, cal fer un replantejament dels decrets d’autonomia i de direcció de centres públics per tal de garantir la participació democràtica en la presa de decisions i limitar les atribucions de les direccions en la gestió del personal educatiu.

15.- Per a FETE – UGT de Catalunya és important que continuï la creació de places públiques de l’etapa 0-3 anys a través de la creació de centres municipals i no tant per la via de la privatització.

16.- Finalment, reiterem a la consellera que el personal educatiu no ha de pagar la crisi i l’instem a prendre les mesures pertinents per restablir els salaris de tots els professionals del sistema educatiu de Catalunya.

Comments are closed.