Gairebé 30.000 persones amb discapacitat tindrien feina si es complís la Llei general de discapacitat

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3 de desembre, la UGT de Catalunya denunciem l’incompliment de la quota del 2% per part de les empreses de 50 i més treballadors.

La Llei general de drets de les persones amb discapacitat (LGD) estableix que les empreses amb 50 persones treballadores o més han de respectar una quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat igual o superior al 33%, tot i que existeixen diferents supòsits d’exempció de l’obligació de contractar persones amb discapacitat.

A Catalunya més de 315.900 persones en edat de treballar tenen legalment reconeguda una discapacitat i representen el 6,5 % de de la població catalana d’entre 16 i 64 anys. Però, en canvi, les dades evidencien l’escassa participació de les persones amb discapacitat en el mercat de treball i ens alerten de l’evident situació de desavantatge de les persones amb discapacitat en el mercat de treball, especialment les que presenten una discapacitat severa. La taxa d’activitat de les persones amb discapacitat és d’un 37% i la taxa d’ocupació del 27,8%, ambdues menors de la meitat de les taxes de la població sense discapacitat.

El món laboral no està lliure de discriminacions, i les persones amb discapacitat és un col·lectiu sobre el que carreguen molts prejudicis i estigmes. Cal que recordem que la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació obliga a les administracions públiques ha establir polítiques per a garantir la igualtat d’oportunitats en el treball i a vetllar perquè no s’hi produeixi cap situació de discriminació, i en el cas que avui ens concerneix, a evitar discriminacions per discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat funcional.

La UGT de Catalunya hem estimat que si totes les empreses de Catalunya complissin la quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat, 29.762 persones més amb discapacitat tindrien feina. Això vol dir que si les empreses complissin amb la LGD, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat pujaria 9,4 punts percentuals fins a situar-se al 37,2%.

Amb les dades que disposem, no és possible conèixer el grau de compliment d’aquesta normativa, únicament són públiques dades sobre la inspecció de treball a Catalunya de l’any 2019. Segons les dades de l’acció inspectora realitzada durant el 2019, a requeriment de la Inspecció es va afavorir la contractació de 228 persones amb discapacitat, dada un 46% inferior al 2018, però, la quantitat invertida en mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat va ser de 9.857.373€ que, al contrari, el 2018 va ser un 32% superior. Aquestes dades manifesten la clara tendència de les empreses a accedir a mesures alternatives que no pas a contractar a persones amb discapacitat.

Aquestes dades també ens assenyalen que avui dia encara hi ha un important nombre d’infraccions relacionades amb la integració laboral de les persones amb discapacitat, fet que des de la UGT de Catalunya denunciem contundentment no només perquè el compliment de la LGD és un deure, sinó perquè afecta directament sobre l’ocupació de les persones treballadores amb discapacitat. En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclamem reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball i revisar les sancions en el cas d’incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives.

Tanmateix, des de la UGT de Catalunya considerem que és necessari un foment més decidit de l’ocupació efectiva en les empreses ordinàries de treballadors amb discapacitat, enlloc de promoure la utilització de mesures alternatives, que poden esdevenir un mecanisme encobert per a la no contractació de persones amb discapacitat.

La principal via de contractació de persones amb discapacitat es produeix en els Centres especials de treball (CET), així, el 70,5% de la contractació realitzada a persones amb discapacitat durant el 2020 va ser en CETs. Però, hauríem de valorar si realment els CETs, permeten la transició de les persones amb discapacitat al mercat ordinari, i si estan absorbint la contractació que es podria realitzar en el mercat laboral ordinari: en el 2007 el 42% del total de la contractació realitzada a persones amb discapacitat es realitzava en CETs, en el 2020 aquest percentatge era superat per 28,5 punts percentuals. Així, la prioritat del nostre sindicat és reorientar l’actual model dels CETs i garantir la transició al mercat ordinari de les persones amb discapacitat.

Dins del nostre Decàleg de Negociació Col·lectiva, tenim incorporat un recull de les clàusules per a garantir la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat, facilitar el compliment de les obligacions legals de les empreses, afavorir el desenvolupament del treball productiu de les persones amb discapacitat, vigilar la salut de les persones treballadores, identificar els riscos que augmentin les probabilitat de discapacitat sobrevinguda, regular l’adaptació dels llocs i fomentar la permanència en el treball de les persones treballadores que han sofert una discapacitat sobrevinguda.

La UGT som una organització compromesa amb les persones amb discapacitat i tenim el propòsit que la discapacitat no actuï com un factor de discriminació que condicioni la inclusió social i laboral plena d’aquestes persones. A l’acció sindical de la UGT de Catalunya promovem la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat en les empreses, responsabilitat que vertebrem a través de la negociació col·lectiva.

Comments are closed.