IPC del mes de setembre: L’increment de l’IVA fa estralls les minses economies familiars

botigaLa taxa de variació interanual del mes de setembre s’ha disparat fins situar-se en un 3,4% a Espanya i un 3,9% a Catalunya (la major taxa de l’Estat), augmentant així el tradicional diferencial en evolució de preus entre Catalunya i Espanya, així com el diferencial de preus amb la UE que ha presentat un augment de 2,7% interanual aquest mes de setembre.

Els principals grups de despesa que han motivat aquest augment de preus interanuals han estat el transport per l’augment dels preus dels carburants (que augmenta un 7,2 a Espanya i un 7,3 a Catalunya),  l’habitatge per l’augment dels preus de l’electricitat, el gas i la distribució de l’aigua  ( 7,2 a Espanya i 6,9 a Catalunya) i els preus de la medicina que, degut a l’exclusió de medicaments del Sistema Nacional de Salut, ha augmentat un 10,5 a Espanya i un 18,3 a Catalunya. Aquest augment tan superior a Catalunya que a Espanya es deu a la suma del efecte de la mesura de copagament de la Generalitat.

L’evolució de preus mensual respon al comportament habitual de setembre. Els preus del vestit i calçat han augmentat en un 4,1% a Espanya i un 3,5% a Catalunya.

Per províncies, Lleida presenta el major augment interanual amb una variació del 4,1%, seguida per Barcelona i Tarragona, amb un 3,9%, i Girona, amb un 3,6%. Respecte la variació mensual, Lleida és la província amb el major augment de preus, amb una taxa de variació mensual que se situa en un 1,2%.              

L’augment de l’IVA i mesures de copagament en els medicaments minven la nostra competitivitat i capacitat de recuperació

Les darreres mesures preses pels governs, tant l’espanyol com el català, estan ofegant encara més les economies familiars, especialment les de rendes baixes. Però a més estan hipotecant la capacitat de recuperació de les economies nacionals, disparant els nivells de preus i minvant la seva competitivitat internacional. No només les famílies estan pagant els efectes de l’augment de la tarifa de l’IVA, l’augment de la factura de la llum, els preus dels medicaments i el copagament dels medicaments a Catalunya, també ho està pagant l’economia general posant en entredit la minsa capacitat de recuperació que tenia.

La variació de preus per a les rendes baixes se situa en un 4,7 a Catalunya, vuit dècimes per sobre de la variació de preus general

Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

Les taxes de variació interanual d’aquests grups de despesa situen l’IPC del mileurista de setembre de 2012 a Catalunya en un 4,7%, vuit dècimes per sobre de l’IPC oficial. Recordem que aquestes variacions, sempre a l’alça, són acumulatives i que soscaven en el temps la capacitat de consum i de poder adquisitiu de les rendes més baixes.

S’han demostrat errònies les polítiques d’austeritat que retallen despesa pública i augmenten taxes i impostos indirectes, on no es té en compte la capacitat de pagament de les persones.

És erroni, ja que l’objectiu d’aquestes polítiques no és combatre la crisi estimulant l’economia per crear ocupació, sinó que l’únic objectiu és assolir un determinat nivell de dèficit mitjançant la retallada dràstica de la despesa pública i l’augment d’ingressos indiscriminat, sense tenir en compte la capacitat econòmica de les persones que paguen aquests impostos i taxes. L’impacte d’aquestes polítiques recau sobre la cohesió social, els serveis i prestacions a la ciutadania i l’Estat del Benestar en el seu conjunt, deixant de banda l’objectiu principal de creació d’ocupació i per tant la recuperació econòmica.

Reformes i mesures per reactivar l’economia

Fa molt que des de la UGT de Catalunya reclamem mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini.
  • Reforma integral del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

Comments are closed.