Informació sobre la moratòria del pagament d’hipoteques i del tall de subministraments bàsics de persones vulnerables

La publicació del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ha establert una suspensió temporal del pagament de quotes de l’habitatge habitual, inicialment d’un sol mes que es podrà prorrogar prèvia avaluació de la situació, per a aquelles famílies que compleixin els següents requisits:
● passar a situació de desocupació o, si és empresari/a o autònom/a, patir una pèrdua per caiguda d’almenys del 40% de les vendes
● que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de la moratòria no superi:
  • 3 vegades l’IPREM mensual (1.654,8€), límit que s’incrementarà en 0,1 vegades per membre de la unitat familiar de més de 65 anys o per fill a càrrec (0,15 si és el cas de famílies monoparentals).
  • 4 vegades l’IPREM (2.194,4€) si algun dels membres la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapacita per a realitzar una activitat laboral.
  • 5 vegades l’IPREM (2.743€) si el/la deutor/a hipotecari/a és una persona amb paràlisi cerebral, o malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapacita acreditadament, a la persona o a la seva persona cuidadora, per a realitzar una activitat laboral.
● la quota hipotecària és les despeses i els subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets del conjunt de la unitat familiar.
● a conseqüència de l’emergència sanitària, l’esforç del préstec hipotecari s’hagi incrementat almenys un 30%.
Pel que va a la protecció contra el tall de subministraments bàsics, únicament s’estableix que aquesta protecció és per a aquelles famílies i persones que tinguin la condició de consumidor vulnerable o en risc d’exclusió social d’acord els articles 3 i 4 del RD 897/2017, o sigui, que comptin amb la tarifa regulada de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). El que no concreta aquesta norma és com i quan s’hauran de pagar les factures acumulades mentre duri aquesta moratòria.
També, es prorroga la vigència del bo social fins al 15 de setembre de 22, a tal d’evitar que les persones beneficiàries del bo social elèctric deixin de percebre els descomptes i beneficis que tenen.
A més, hem de recordar que a Catalunya, la Llei 24/2015, estableix el principi de precaució pel qual les empreses abans d’efectuar cap tall han de disposar de l’informe dels Serveis Socials sobre la situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social de la persona no unitat familiar.
Des de la UGT de Catalunya valorem que aquestes mesures no són suficients, que només són un primer pas per a protegir realment a les persones i famílies que es veuran en greus dificultats per fer front als pagaments de les seves quotes hipotecàries, lloguers i factures mentre duri la situació provocada per la pandèmia del COVID-19.
És per això que reclamem:
● Mesures dirigides al pagament de lloguer que, de la mateixa manera s’ha establert per les hipoteques, permetin la moratòria de les quotes dels lloguers realitzats a grans tenidors. En el cas que el propietari sigui una persona física, es podrien establir mesures que compensin als propietaris que redueixin significativament les quotes o facilitin la moratòria d’aquestes.
● Renovació dels lloguers que finalitzin mentre duri aquesta situació
● Un major compromís de les subministradores en la despesa de les factures de les famílies en situació de vulnerabilitat, especialment en moments en què el confinament provocarà més consum dels subministraments bàsics.
● Prohibició de qualsevol tall de llum, aigua i gas mentre duri l’estat d’alarma
●Allargar totes aquestes mesures més enllà del que duri aquesta situació d’excepcionalitat, per tal d’evitar conseqüències que augmenti la vulnerabilitat de les persones (desnonaments, talls de subministraments, acumulació de deutes…)

 

 

 

Comments are closed.