IPC desembre: Tot i la disminució dels preus, els treballadors no recuperen poder adquisitiu

L’IPC per als treballadors ‘mileuristes’ se situa gairebé un punt per sobre de l’oficial, en el 3,4%

 

Menys de la meitat dels convenis d’àmbit català signats fins al setembre incloïen clàusula de revisió salarial

 L’IPC  a Catalunya i Espanya ha baixat al desembre, deixant la taxa interanual en un 2,4% a Espanya i un 2,5% a Catalunya. Aquest descens s’explica principalment per la disminució de la variació anual dels preus del transport -que se situen en el 4,9% tant a Espanya com a Catalunya- i de les begudes alcohòliques i el tabac -taxa anual del 4,2%.

L’índex mensual, que registra la variació de preus del desembre respecte al novembre, s’ha situat en el 0,1% a Espanya i el 0,2% a Catalunya. Els grups que influeixen positivament en l’evolució dels preus són l’oci i la cultura –augmenten un 2,2% a Espanya i un 2% a Catalunya- i els aliments i begudes no alcohòliques –un 0,3% a Espanya i un 0,4% a Catalunya. El principal grup que repercuteix a la baixa és el del vestit i calçat ,que recull els efectes de les baixades de preus prèvies a la campanya de rebaixes d’hivern –disminueix l’1,4% a Espanya i el 0,2% a Catalunya- i el transport, per la disminució de preus dels carburants -0,2% tant a Espanya com a Catalunya-.

L’IPC del ‘mileurista’, gairebé un punt per sobre de l’oficial: 3,4%

 

Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de cada cop més famílies que estan patint la dràstica disminució d’ingressos a causa de la crisi. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

El càlcul de la UGT de Catalunya sobre l’IPC per als treballadors i les treballadores amb sous mileuristes posa de relleu aquest esforç que han de suportar. El grup de despesa “habitatge” a Catalunya torna a presentar unes taxes de variació interanual de les més elevades (5,5%). I l’alimentació o el transport continuen també amb augments sostinguts de preus (2,1% l’alimentació i 4,9% el transport).

Així, les taxes de variació interanual d’aquests grups de despesa situen l’IPC del mileurista de desembre de 2011 a Catalunya en un 3,4%, gairebé un punt per sobre de l’IPC “oficial”.

La crisi fa augmentar la pressió en la negociació col·lectiva

 

Des de l’inici de la crisi està augmentant la pressió sobre la negociació col·lectiva, fet que s’evidencia per l’augment de convenis signats que no contemplen clàusula de revisió salarial.

 

Menys de la meitat dels 726 convenis col·lectius d’àmbit català registrats fins al mes de setembre del 2011 incloïen clàusula de revisió salarial com a mecanisme per mantenir el poder adquisitiu dels salaris, el que afecta 255.100 persones treballadores a Catalunya. Per tant, un 18,1% dels treballadors afectats pels convenis signats no té prevista en el seu conveni clàusula de revisió salarial.

A més, denunciem la inaplicació de molts convenis que, tot i estar signats, no es compleixen.

grafica1-ipc

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació

 

 

 

En aquest context, les polítiques d’austeritat econòmica i reducció del dèficit públic són contraproduents per a l’economia i lesives per a les persones

 

Aquestes polítiques no fan més que reduir la capacitat de compra i consum del gruix de la població espanyola i catalana i amb això s’està alentint la capacitat de recuperació de la nostra economia. De fet, el gruix del consum domèstic està en mans de la classe treballadora, de mitjana i baixa capacitat adquisitiva.

Des de la UGT de Catalunya denunciem que:

1.    Són ineficaces perquè no resoldran els problemes de la nostra economia, que el que necessita són estímuls econòmics des del sector públic i no una retirada dels mateixos.

2.    Són contraproduents perquè alentiran el creixement econòmic i agreujaran l’atur.

Per això, des de la UGT de Catalunya reclamem mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra, blindant la capacitat adquisitiva dels salaris a través de les clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.

Comments are closed.