IPC gener: Mantenir el poder adquisitu dels treballadors és imprescindible per fomentar la demanda

La UGT de Catalunya denuncia l’augment de preus i disminució de capacitat de compra de les persones mileuristes

La taxa de variació interanual del mes de gener s’ha situat en un 3,3%, tant a Catalunya com a Espanya. La principal causa ha estat l’augment de preus de l’electricitat, amb una variació anual del 15% -la més alta des de gener del 2002- que ha situat el preu de la partida “habitatge” en un 7,8%.

L’evolució de preus mensual, en canvi, respon al comportament habitual de gener a conseqüència de la temporada de rebaixes d’hivern. Aquest gener de 2011, tant l’augment de preus mensual de l’electricitat –que fa augmentar un 2,8% la partida d’habitatge- com dels carburants –que fa augmentar un 1,4% el transport- s’han vist eclipsats pel descens dels preus del vestit i calçat en un 14,2%.

L’increment de preus dels serveis bàsics, un llast en la recuperació econòmica i familiar

L’increment dels rebuts de la llum i gas d’aquest gener, en un 9,8% i un 3,9% respectivament i autoritzat pel Govern de l’Estat ha tingut un efecte inflacionista en l’evolució dels preus general, la qual cosa suposa un llast per a la competitivitat de les nostres economies i una nova i greu disminució en la capacitat de compra dels treballadors i les treballadores.

La reducció de la capacitat de compra i consum del gruix de la població espanyola i catalana està alentint la capacitat de recuperació de la nostra economia. De fet, el gruix del consum domèstic està en mans de la classe treballadora, de mitjana i baixa capacitat adquisitiva. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la meitat de la despesa en consum efectuat el 2009 es va fer en alimentació, vestit i despeses de la llar –que inclou les despeses en subministraments-, principals grups de consum de les rendes mitjanes i baixes.

Conseqüències: L’IPC del mileurista va en augment: 4,4%

Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

Precisament, el grup de despesa “habitatge” a Catalunya torna a presentar unes taxes de variació interanual de les més elevades dels darrers anys. El càlcul de la UGT de Catalunya sobre l’IPC per als treballadors i les treballadores amb sous mileuristes posa de relleu aquest esforç que han de suportar.

Les taxes de variació interanual d’aquests grups de despesa situen l’IPC del mileurista de gener de 2011 a Catalunya en un 4,4%, més d’un punt per sobre de l’IPC oficial.

Garantia de capacitat adquisitiva i estabilitat de preus

Fa molt que des de la UGT de Catalunya reclamem mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).
  • Posar fre als abusos en els augments de preus indiscriminats per part de les empreses elèctriques. En aquest sentit, ens sumem a l’apagada general de cinc minuts, convocada per avui dimarts 15 de febrer a les 22.00 hores.

Comments are closed.