IPC maig: UGT considera imprescindible mantenir el poder adquisitiu dels treballadors

El projecte de pressupostos pel 2011 posa pals a les rodes a l’urgent i necessari canvi de model productiu

Les taxes de variació interanual i mensual de l’IPC del mes de maig es situen en el 3,5% i el 0% respectivament, tant a Catalunya com a Espanya.

Tot i haver disminuït respecte la variació interanual d’abril, la taxa d’inflació interanual continua sent elevada, superant en un punt i mig la taxa del 2% aconsellada pel Banc Central Europeu. El grup que més ha influït en l’augment interanual de l’IPC continua sent el transport, amb una taxa anual del 7,8% a Catalunya i 7,9% a Espanya.

Els grups de major repercussió mensual a l’índex general són els grups del vestit i calçat, que augmenta un 2,1% a Espanya i un 2,9% a Catalunya i els grups d’oci i cultura els preus dels quals disminueixen un 1,7% a Espanya i un 1,8% a Catalunya i el preu del transport que disminueix un 0,8% i un 0,9% a Espanya i Catalunya respectivament.

Per províncies, Girona presenta el major augment interanual amb una variació del 3,9%, mentre que Barcelona registra la menor variació amb un 3,4%. Respecte la variació mensual, Barcelona i Lleida presenten taxes positives -0,1 i 0,2 respectivament- mentre que a Girona i Tarragona els preus han baixat un 0,2% respecte l’abril.

Cataluña

0,0

3,5

Barcelona

0,1

3,4

Girona

-0,2

3,9

Lleida

0,2

3,7

Tarragona

 

-0,2

3,6

 

 

 

 

Davant d’aquest escenari queda palesa la necessitat urgent de garantir la millora de la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores, ja que les altes taxes d’atur, l’elevat endeutament i l’empobriment general i descens de la capacitat adquisitiva de la ciutadania posa en perill l’estabilitat econòmica i social del país.

L’IPC del mileurista: 4,5% a Catalunya i 4,7% a Espanya

Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

Precisament, el grup de despesa “habitatge” a Catalunya torna a presentar unes taxes de variació interanual de les més elevades dels darrers anys -6,9%-. Per tant, el càlcul de la UGT de Catalunya sobre l’IPC per als treballadors i les treballadores amb sous mileuristes posa de relleu aquest esforç que han de suportar.

Les taxes de variació interanual dels grups de despesa que més influeixen l’economia familiar, situen l’IPC del mileurista de gener de 2011 a Catalunya en un 4,5% i un 4,7% a Espanya.

Garantia de capacitat adquisitiva i estabilitat de preus

Fa molt que des de la UGT de Catalunya reclamem mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

•              Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.

•              Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa i ens fa vulnerables davant les oscil·lacions dels preus dels carburants. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

En definitiva, és urgent el  canvi de model productiu a Catalunya

Les retallades presentades pel Govern de la Generalitat al projecte de llei de pressupostos pel 2011 posen pals a les rodes del canvi de model productiu iniciat al 2005 a través de la signatura de l’Acord estratègic entre Govern i agents socials.

El Govern ha de tenir un comportament contracíclic davant la crisi, impulsant la creació d’ocupació i el canvi de model a través d’inversions i transferències. En canvi, les dades presentades mostren que la voluntat política és la contrària, tal i com demostra, per exemple,  la retallada  d’un 86% de la partida d’innovació.

Comments are closed.