IPC Octubre: La pèrdua de capacitat adquistiva i la dependència energètica retarden la recuperació

L’IPC del mileurista se situa en un 3,8% a Catalunya, set dècimes per sobre de l’IPC general, i un 4% a Espanya

Les dades d’IPC corresponents al mes d’octubre mostren un descens de la taxa interanual en una dècima tant a Catalunya com a Espanya, cosa que situa la taxa interanual en el 3,1% i el 3% respectivament.

D’altra banda, la variació mensual del mes de setembre ha registrat a Catalunya un augment del 0,7% a Catalunya i d’un 0,8% a Espanya com a conseqüència principalment de l’habitual evolució dels preus dels vestit i calçat del mes d’ocubre a causa de l’inici de la nova temporada.

ESP

CAT

Bcn

Gir

Llei

Tarr

Anual

3

3,1

3,1

3,1

3,3

3

Mensual

0,8

0,7

0,7

0,7

0,9

0,5

Mileurista

4

3,8

 

 

 

 

Per províncies, Lleida és la que torna a registrar una variació interanual més gran, amb un 3,3%, alhora que presenta una variació mensual de nou dècimes. Tarragona en canvi, és la província amb l’augment més moderat de preus.


L’IPC del mileurista s’enfila set dècimes per sobre de l’IPC general

Quant a la variació interanual de l’IPC del mileurista o de rendes baixes, aquest se situa en un 3,8% a Catalunya i un 4% a Espanya.

Aquest major augment en el nivel de preus que pateixen les persones de rendes baixes és degut a què les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

Així, el grup de despesa “habitatge” a Catalunya torna a presentar aquest setembre unes taxes de variació interanual molt elevades -5,8%-, i el grup de l’alimentació presenta una variació del 2,2%. El càlcul de la UGT de Catalunya sobre l’IPC per als treballadors i les treballadores amb sous mileuristes i persones de rendes baixes posa de relleu aquest esforç que han de suportar.


Els salaris i les prestacions continuen perdent capacitat adquisitiva

La reducció de la capacitat de compra i consum del gruix de la població espanyola i catalana està alentint la capacitat de recuperació de la nostra economia. De fet, el gruix del consum domèstic està en mans de la classe treballadora, de mitjana i baixa capacitat adquisitiva. El descens de la capacitat de compra pel nivell de desocupació, la congelació de la inversió pública i les retallades en despesa pública general, dificulten encara més la recuperació de les nostres economies i generació de llocs de treball.


La UGT continua reclamant mesures de reactivació econòmica

Exigim mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit proposem:

Una política social coherent amb les necessitats derivades de la crisi i que no obstaculitzi la sortida de la crisi, que vetlli per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per afavorir també la reactivació econòmica.

Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.

Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

Comments are closed.