La bretxa salarial eixampla la bretxa en pensions

La bretxa salarial eixampla la bretxa en pensions: A Catalunya les dones tenen pensions un 40% inferior als homes

A Catalunya la meitat de les persones beneficiàries de prestacions contributives són dones, però homes i dones no cobren les mateixes prestacions. Les dones pensionistes a Catalunya perceben de mitjana unes pensions que són un 40% inferiors a les que perceben els homes, bretxa que a més en 12 anys s’ha mantingut gairebé inalterable ja que al 2005 aquesta era del 41,3%.

Aquesta gran diferència econòmica en el nostre sistema contributiu de la Seguretat Social es deu principalment a la fórmula de càlcul de les pensions, basada en les cotitzacions i en els anys de vida laboral, que perjudica severament a les dones per aconseguir carreres de cotització més breus, amb més interrupcions i per ser les principals receptores de la contractació a temps parcial.

Les desigualtats i discriminacions laborals que viuen les dones al llarg de tota la seva carrera professional repercuteixen negativament sobre les pensions de les dones, reproduint-se una vegada més una bretxa de gènere en el sistema de pensions. En aquest sentit, per a la UGT de Catalunya, és necessari analitzar les diferents bretxes de gènere que es produeixen en el nostre sistema de Seguretat Social per a exigir que s’adoptin mesures oportunes que les corregeixin.

En general, la pensió mitjana de les dones és un 40% inferior a la dels homes, però també les diferències de quanties de pensió entre dones i homes s’inverteixen segons si la pensió es deu a una substitució d’una renda de treball o si es deu a compensar o substituir les rendes perdudes a conseqüència de la mort de la persona causant. Així, el 42% dels pensionistes de jubilació són dones, però aquestes de mitjana tenen unes pensions de jubilació 540 euros inferiors a la dels homes, cosa que suposa una bretxa del 41,36%. En canvi, la pensió mitjana de viduïtat dels homes és un 41,2% inferior a la de les dones, però també hem de dir que el 96% de pensionistes de viduïtat són dones, dones que de mitjana sobreviuen amb una pensió de 671 euros mensuals, per sota del llindar de la pobresa (691€). Situació que és més dura entre les dones de més edat que subsisteixen amb unes pensions molt minses: una dona pensionista de 85 i mes anys de mitjana té una pensió de 580 euros mensuals, 456 euros per sota de la pensió mitjana d’una dona pensionista d’entre 60 i 64 anys.

La bretxa de gènere de pensions s’expressa desapiadadament en el cas de les pensions més baixes i que no arriben a les quanties mínimes de pensió. El 27,2% de les dones pensionistes perceben pensions que no arriben a la pensió mínima i necessiten ser complementades, quan en el cas dels homes aquest percentatge és del 10,6%. En total són 207.480 dones, representant el 72,6% del total de les pensions amb complements a mínim.

El retard en la incorporació al mercat laboral, salaris inferiors al dels homes, majors dificultats per progressar en les carreres professionals, temporalitat, rotació, major parcialitat i interrupcions que afecten a les carreres de cotització de les dones,… ens fan concloure que el sistema de pensions aprofundeix en aquests factors de discriminació de gènere per a generar una nova discriminació en l’accés a unes pensions de quanties més baixes.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya reclama solucions per a aquelles persones que han tingut una vida laboral més curta, més intermitent, als que han estat expulsats del mercat laboral en edat avançades, i no castigar a les persones pensant que els períodes de no cotització es deuen a la seva pròpia voluntat, i no pas a les conjuntures del mercat i a les insuficiències del nostre model de protecció social que encara no considera com a cotitzat suficients períodes vitals com la formació o la cura de fills i persones dependents.

I més concretament la UGT de Catalunya reclamem:

* Donar perspectiva de gènere a qualsevol reforma que es produeixi en el sistema de pensions. Així, si es considera l’elevació del període de càlcul de la pensió, com està plantejant el Govern Central, analitzar com pot perjudicar a les dones al tenir més llacunes de cotització.

* Complir amb la Llei 27/2011 i no posposar més anys l’elevació al 60% la base de càlcul de les pensions de viduïtat per a les persones de 65 anys i més que no percebeixen cap altra pensió més.

* Modificar el càlcul de les pensions de jubilació dels treballadors a temps parcial, eliminat el coeficient de parcialitat i computant els dies que es treballin per setmanes completes.

* Adoptar les recomanacions de la Resolució del Parlament Europeu, del passat 23 de juny, per a corregir la bretxa salarial i en matèria de pensions entre dones i homes. En aquest sentit, aprovar una Llei d’Igualtat Salarial que vigili per l’aplicació. del principi de no discriminació i igualtat en el mercat de treball i en l’accés al treball.

Cartell UGT Bretxa Salarial

 

Comments are closed.