La contractació al mes de juny torna a ser estacional, temporal i precària

camareroCom és tònica habitual, al mes de juny l’atur s’ha reduït en 22.090 persones a Catalunya, sent la Comunitat Autònoma on més ha baixat. El nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC és de 570.214 persones. Aquesta xifra representa un descens d’un 3,73% respecte al mes anterior, i d’un 7,63% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 47.074 persones menys en situació de desocupació.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 122.090 persones (-2,68%) respecte al mes de maig, i en 313.979 persones (-6,59%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa actualment en 4.449.701 persones.

Al mes de juny l’atur s’ha reduït a totes les províncies: a Lleida, en un 7,64% (26.265 persones en situació d’atur); a Girona, en un 6,18% (49.361 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 4,54% (65.155 persones aturades), i a Barcelona, en un 3,06% (429.433 persones en situació d’atur). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 4,96% de Tarragona i el 10,36% de Lleida.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones: un 4,51% entre els homes (13.249 homes menys en situació d’atur) i un 2,96% entre les dones (8.841 menys en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes de juny de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 10,37% en el cas dels homes (32.486 aturats menys) i un 4,80% en el de les dones (14.588 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juny en 34.404 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 9,32%, amb 3.534 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juny de 2013 d’un 11,47%, amb 4.456 joves menys aturats.

Respecte a la població estrangera, el mes de juny registra un total de 111.030 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 4% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10,4% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de juny el 19,47% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 4,21% als serveis (16.143 persones menys en situació d’atur), un 3,33% a la construcció (2.618 persones menys aturades), a la indústria un 3,25% (2.739 persones menys), a l’agricultura un 2,24% (295 persones menys en situació d’atur) i un 0,89% entre les persones sense ocupació anterior (-295 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha incrementat a l’agricultura en un 9,35% (1.101 persones més) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 3,01% (960 persones més en situació d’atur). Per contra, s’ha reduït als serveis, amb 21.757 persones menys en situació de desocupació (-5,30%); a la construcció, amb 16.241 persones menys aturades (-17,60%), i a la indústria, amb 11.137 persones menys en situació d’atur que l’any anterior (-12,01%).

En relació a la contractació, aquest mes de juny s’han signat un total de 227.619 contractes, 20.215 contractes més que al maig (+9,75%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona, 11.923 contractes més que al mes anterior (+7,97%); a Girona, 5.715 contractes més (+29,14%); a Lleida, 961 contractes més (+5,83%), i a Tarragona, 1.616 contractes més (+7,43%). Si comparem aquestes dades amb el mes de maig de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 16,56%, amb 20.215 contractes més, augmentant a totes les províncies.

La contractació indefinida s’ha reduït en un 7,70% respecte al mes anterior, amb 1.951 contractes indefinits menys, i s’ha incrementat un 25,97% respecte el mes de juny de 2013. La contractació indefinida representa el 10,27% del total de la contractació d’aquest mes.

La contractació temporal s’ha incrementat en un 12,17% respecte al mes de maig i el 15,57% respecte al mes de juny de l’any passat. El 89,73% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 81,82% de la contractació ha estat del sector serveis i el 73,34% del total de la contractació ha estat temporal i del sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juny hi havia 2.975.935 persones afiliades, xifra que representa un increment de 28.720 persones afiliades (+0,97%) respecte al mes de maig, i 57.809 persones més (+1,98%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 58,81%, un 0,34% menys que el mes anterior. En aquest sentit, 243.975 de les persones registrades a les oficines de treball, el 41,19%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 52,69% del total de les persones que reben una prestació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Com passa tots els mesos de juny, incloent els dels anys que portem de crisi, es redueix l’atur com a conseqüència de la temporada estival i turística, i respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquest període de l’any.

Les dades reflecteixen que l’increment de la contractació respon als 24.686 contractes més signats al sector dels serveis al mes de juny, però que ha baixat la contractació indefinida un 7,70% respecte el mes anterior i ha pujat la contractació temporal un 12,17%.

Novament, la contractació del mes de juny torna a ser estacional, temporal i precària, sense que des de la nostra organització observem la recuperació econòmica tan insistentment anunciada pels governs. Potser sí es contracta més, però degut a una reforma laboral imposada, en unes condicions salarials i laborals molt diferents a les d’abans de l’inici de la crisi, que són la causa de l’empobriment de la població treballadora.

I respecte a les persones que estan en situació d’atur, comença a ser alarmant la reducció de la taxa de cobertura de les persones que cobren alguna prestació per desocupació, l’increment del percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació, arribant aquest mes de juny al 41,19% del total de persones en situació d’atur, i, de les que sí en perceben, l’increment del nombre de persones que reben una prestació assistencial o renda activa d’inserció, la qual cosa representa uns ingressos mitjans de 426 euros, arribant aquest mes al 52,69% del total de persones que cobren una prestació.

Des de la UGT de Catalunya novament denunciem que ni la reforma laboral imposada, ni les mesures adoptades pel govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades, estan servint per sortir de la crisi.

Només hem de veure la reforma fiscal proposada recentment pel govern de Madrid, que no és ni suficient, ni justa, ni equilibrada, sinó totalment electoralista i enganyosa, perquè novament tracta de manera diferent les rendes del treball i del capital, beneficiant els qui més tenen i penalitzant les persones treballadores que perden la seva feina, obligades a tributar les indemnitzacions per acomiadament.

Des de la nostra organització reclamem polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs.
  • Un canvi de rumb en les polítiques econòmiques que serveixin realment per impulsar l’activitat econòmica, situant les persones treballadores en situació d’atur com a objectiu prioritari de les polítiques i mesures que s’endeguin.
  • La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Impulsar polítiques actives d’ocupació, que combinin formació i treball, adreçades a les persones que ja no cobren prestacions per desocupació, per tal de garantir la seva cobertura social.
  • L’increment de les partides pressupostàries destinades a les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació, ja que en l’actualitat són del tot insuficients per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses i especialment a les de nova creació per generar nous llocs de treball.
  • Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.