La disminució de recursos afectarà les classes socials més desafavorides

aula-amplio.jpg

UGT reclama més recursos per a Educació i la disminució de les ràtios professor / alumne per afavorir l’èxit escolar

Davant les perspectives de retallada de recursos  humans, és a dir, de dotació de plantilla de professorat i altres professionals de l’educació, anunciada i ara ja comunicada a molts centres públics d’educació no universitària, des d’UGT de Catalunya volem posar de manifest a l’opinió pública que una disminució de recursos pot ser molt perjudicial per a la nostra societat i sobretot per a les capes socials més desafavorides.

Volem posar de relleu que no és acceptable una retallada perquè partim d’una situació de poca inversió, de poca despesa pública en educació, comparant-la amb el  nostre entorn europeu i del conjunt dels països de l’OCDE. El grau d’inversió té relació amb la dotació de professorat als centres, és a dir, amb la ràtio.
Un dels factors que influeix de manera important en la qualitat educativa i que contribueix a l’èxit escolar és una bona ràtio alumnes/professorat. Tot i que sovint des de l’Administració educativa es qüestiona aquesta correlació, posant per davant altres factors, les dades estadístiques ens confirmen que els sistemes amb més dotació de personal educatiu obtenen millors resultats finals en graduació en ensenyament obligatori i en permanència en estudis postobligatoris.
A l’Estat espanyol, segons dades del curs 2008-2009, la ràtio mitjana alumnes/profesor era d’11,2. A Catalunya era una mica superior: 11,5. La gràfica situa Catalunya en una posición no massa favorable en el rànqing de les comunitats autònomes de l’Estat.

Si mirem les dades de taxa de graduació en ESO, veiem que les comunitats amb les ràtios més baixes (menor nombre d’alumnes / profesor) són les que tenen la taxa més alta de graduació:

Per altra banda veiem que hi ha una correlació directa entre les comunitats  que tenen pocs alumnes per professor i  les que tenen una taxa menor en abandonament prematur en secundària no obligatòria (Batxillerat i FP)

La  nostra conclusió és que s’ha d’aconseguir una disminució real i efectiva de les ràtios a Catalunya perquè es tracta d’una mesura innegable de qualitat educativa. En aquests moments, el Departament d’Educació està aplicant mesures d’estalvi econòmic que van en detriment de la dotació de plantilles als centres públics i, per tant, de la seva qualitat.

La massificació de les aules és una conseqüencia palpable de la manca de dotació. A molts centres de l’entorn metropolità s’està patint aquesta circumstància així com en  molts centres de tot Catalunya.  Però hi ha un determinat tipus de centres que tenen una necessitat de recursos major que la resta: són els anomenats CAEP (Centres d’Atenció Educativa Preferent) que van néixer de l’aplicació del concepte d’atenció compensatòria per fer front a les necessitats educatives especials de centres en entorns socioeconòmics desafavorits.  En aquests moments, la xarxa de centrres CAEP, 110 de primària i 12 de secundària en tot Catalunya, està veient com de mica en mica se’ls van retallant les dotacions de personal educatiu així com la dotació en recursos econòmics.

Per a la UGT, els CAEP han de continuar existint com a tals amb un seguit de requisits per tal que puguin desenvolupar la tasca de cohesió social que tenen encomanada:

•    Ràtio d’entre 10 i 15 a lumnes per clase. Tenint en compte l’alt index de matricula viva i l’elevat percentatge d’alumnat amb NEE.

•    Plantilla: estabilitat i ampliació amb personal de suport, TEI per a P3, aula d’acollida, tecnics en integració social, psicòlegs, personal de suport i vetlladors per alumnat amb greus NEE.

•    Formació específica per al professorat i el personal de suport.

•    Substitucions: nomenaments diaris

•    Gestió: inncrement d’hores de gestió i de suport administratiu. Increment de la dotació económica ajustada a les característiques del centre, on la majoria de les famílies están en situació socioeconòmica desafavorida.

•    Personal extern: més coordinació i suport per part de serveis externs dels departaments d’Educació i d’Acció Social i Ciutadania.

En aquests moments, la negociació d’aquestes qüestions no està oberta. És més, s’està fent una aplicación fraudulenta de la pròpia Resolució de plantilles presentada als reparesentants sindicals.

Taules adjuntes 208.96 Kb

Comments are closed.