La Llei de protecció i ordenació del litoral, que ha de permetre regular els serveis mínims de vigilància i salvament a les platges catalanes, entra en vigor avui

Font: ACN (socorristes)

El passat 3 d’agost de 2020 va publicar-se al DOGC la Llei 8/2020 de 30 de juliol de protecció i ordenació del litoral. Un mes més tard aquesta llei entra en vigor.

Entre d’altres, la Llei diu en el seu articulat (article 11):

Els plans d’ús del litoral i de les platges, d’acord amb el contingut del Pla de protecció i ordenació del litoral, han de:

  1. a) Regular els serveis de temporada de les platges i de les activitats que el Pla preveu que puguin ésser objecte d’autorització en el domini públic marítimo-terrestre i, si s’escau, en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats a la seva zona de servitud de protecció, atenent a la classificació de les platges, els llindars de capacitat de càrrega i els límits màxims de les ocupacions fixades pel Pla de protecció i ordenació de litoral.
  2. b) Regular la utilització de les platges, els serveis mínims de vigilància i salvament, la seguretat humana en els llocs de bany, l’accessibilitat i altres condicions generals sobre l’ús de les platges i llurs instal·lacions. A les platges on es determini perill de despreniments des dels talussos adjacents, cal delimitar les zones de seguretat on s’han d’adoptar les corresponents mesures preventives i informatives del perill.

Amb l’aprovació d’aquesta Llei, la Generalitat de Catalunya està dotant de competències més que suficients el Departament de Territori i Sostenibilitat –del qual depenen les polítiques de muntanya i litoral– per establir i dotar d’una normativa els municipis costers que homogeneïtzi els serveis de salvament i socorrisme a les platges catalanes.

Fa dos estius, el col·lectiu de professionals del sector va remetre una carta dirigida al conseller d’Interior, competent en la matèria en aquell moment, per demanar que la seva conselleria es fes càrrec de la problemàtica existent pel que fa a les condicions dels serveis de salvament i socorrisme a les platges catalanes. Fins ara no hem rebut cap resposta per part de la conselleria d’Interior. La Plataforma SOS Socorristes i la UGT considerem que, amb aquesta llei el Departament de Territori i Sostenibilitat, competent ara en la matèria, no té cap excusa per esquivar la demanda que li reclama el sector del socorrisme, .

SOS Socorristes i UGT instem la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que creï una mesa de treball, amb participació de tots els agents i administracions públiques implicades, amb l’objectiu d’elaborar una normativa comuna que reguli els serveis de socorrisme a les platges del litoral català. La urgència d’aquesta necessitat és més que justificada: des del 15 de juny, 23 persones han mort a les nostres platges, segons dades de Protecció Civil de Catalunya. I cal recordar que a altres indrets com les Illes Balears o les Illes Canàries ja existeixen normatives de seguretat a les platges.

Recordem que ja el mes de març es va aprovar en la Junta Consultiva de la Contractació Administrativa de Catalunya un Codi de Bones Pràctiques de contractació del Sector de Socorrisme en Platges amb el consens de totes les parts, i per tant, aquest document ha d’ajudar també en la regulació normativa del sector.

No hi ha excuses. Cal iniciar aquesta mesa de treball on reclamem estar presents com a representants dels treballadors i treballadores del sector per donar sortida al reclama i a la urgent necessitat del sector per garantir la seguretat de la ciutadania que visita les nostres platges.

Comments are closed.