La taula ciutadania i immigració de la Generalitat exigeix la retirada del decret que deixa sense sanitat als immigrants

inmigracioLa Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan de participació de sindicats, patronals, entitats d’immigrants, ONG i associacions municipalistes i diferents Departaments de la Generalitat, reunida el dilluns 21 de maig, ha aprovat per majoria –la UGT de Catalunya ha donat suport- un document de posicionament exigint al Govern central la retirada del Decret-Llei que elimina el dret a la sanitat a diferents sectors i, entre d’altres, a les persones immigrades en situació administrativament irregular.

Resolució de la Taula Ciutadania i Immigració:

La Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya rebutja el Decret del govern central de retallar drets en la sanitat

A Catalunya, des de 1991, en el Decret 178/1991, el dret a la sanitat es considera com a un dret universal. L’article 23 de l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix que ”totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública”. Aquest article el desenvolupa la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública. La sanitat és, des de molt anys, una competència exclusiva del govern autònom de Catalunya.

La Constitució Espanyola, en l’article 43 CE, reconeix el dret a la protecció de la salut dins de l’Estat social, reconeix el paper dels poders públics en organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

La Llei d’Estrangeria 2000 4/2000 i les successives modificacions, la darrera modificació del 2/2009 reconeixen el dret a l’atenció sanitària a totes les persones empadronades en els municipis d’Espanya.

Des de la Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya volem manifestar que:

1- El Decret 16/2012 del govern central vulnera totes aquestes normatives, abans anomenades, que són de rang superior, eliminant drets que afecten a diferents sectors de la nostra societat, i de manera especial a les persones immigrades en situació administrativa irregular o aquelles que han caigut en la irregularitat a causa de la crisi.

2- Considerem que les mesures preventives en sanitat, reconegudes com competència del poder públic per la Constitució Espanyola i per l’Estatut de Catalunya, no es poden dur a terme si una part important de la societat no té dret d’accés a la sanitat pública. En un anàlisi basat en conceptes econòmics, la medicina preventiva i el control ordinari de la salut pública són menys costosos que la medicina curativa, hospitalària o d’urgències.

3- Exigim al govern central la retirada del Decret perquè vulnera el dret bàsic de les persones a la protecció de la seva salut, perquè afecta negativament sobre la salut pública, perquè vulnera normatives de rangs superiors i perquè provoca un augment de les despeses sanitàries.

4- Donem suport a la decisió de la Generalitat de no aplicar el Decret, ja que té competència exclusiva en sanitat, i assegura així l’atenció sanitària a totes les persones en els termes reconeguts en l’Estatut de Catalunya i la Llei Catalana d’Accés a la Sanitat Pública.

5- Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que presenti un recurs davant el Tribunal Constitucional contra aquest Decret, perquè representa una invasió de competències exclusives de les autonomies.

6- Reafirmem el nostre compromís en el contingut del Pacte Nacional per a la Immigració que reconeix la igualtat de tracte entre totes les persones empadronades a Catalunya en l’accés als serveis públics.

7- No podem permetre més retrocessos, hem de defensar un model d’Estat de Dret, que es fonamenti en la igualtat i la justícia social, que sigui garant dels Drets Humans per a totes les persones que viuen a Catalunya. Un repte que en hem de prendre des del conjunt de la societat catalana, doncs estem parlant del futur del nostre país.

Comments are closed.