La UGT de Catalunya considera que el país no pot continuar un any més en pròrroga pressupostària

parlamentEl nostre sindicat  creu que els pressupostos són continuistes i no prioritzen les polítiques d’ocupació ni industrials, però cal que superin el primer tràmit parlamentari per poder millorar-los

El Govern de la Generalitat presenta per al 2016 uns pressupostos continuistes, amb una variació de l’2,2% en termes nominals respecte els pressupostos de l’any anterior. El seu creixement està per sota de les previsions de creixement macroeconòmic, que se situen en un 2,9% del PIB per a enguany. Estem davant, doncs, d’uns pressupostos lleugerament restrictius amb poca capacitat d’incidir en l’expansió econòmica del teixit productiu i de generació de llocs de treball.

Ingressos: ni justos ni estables en el temps. Si bé és cert que el Govern de la Generalitat no té actualment prou capacitat normativa per incidir quantitativament en els nivells de recaptació pública, aquests pressupostos tampoc no contemplen una millora en la progressivitat ni augment de la recaptació a la part autonòmica de l’IRPF (augmentant la tarifa a les rendes més elevades) o a l’Impost de Successions, que resta congelat, tot i les grans possibilitats de recaptació (es preveu recaptar 300 milions menys que al 2008).

Per polítiques de despesa, destaquem:

  • Polítiques d’ocupació. Tot i incrementar el pressupost que es destina al Servei d’Ocupació de Catalunya i a les polítiques actives d’ocupació, l’origen està en l’augment dels fons provinents del Servicio Público de Empleo Estatal. En cap cas s’ha incrementat el pressupost de fons propis de Generalitat de Catalunya, sinó que, pel contrari, aquests han disminuït.
  • Protecció social. Entre d’altres, la universalitat de la renda mínima d’inserció no queda garantida, tan sols un 0,8% de les persones amb discapacitat tindran ajuts econòmics i la manca de places públiques obliga a finançar l’atenció a la dependència de centres privats
  • Política industrial. Les partides destinades a promocionar la indústria i la reactivació econòmica a través del crèdit cauen un 9,3% i un 27,3% respectivament. Això redueix molt la capacitat de l’administració pública a incidir en la creació d’ocupació i que aquesta sigui de qualitat, sostenible i en sectors econòmics motors per a la societat.
  • Molts dels compromisos adquirits en Ple Parlamentari a través de laResolució sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional no s’han inclòs als pressupostos o s’ha fet de manera incomplerta. Com ja hem comentat, no hi ha mesures per fer que la nostra fiscalitat sigui més progressiva, i moltes mesures compromeses no s’han inclòs o pressupostat, com per exemple, la renda bàsica dels iguals, més inversió en escoles bressol, nova línia d’ajuts a la FP per a desplaçament d’alumnes, recursos propis per a polítiques actives d’ocupació i formació, incorporació de l’impacte de gènere a les memòries dels programes pressupostaris o recuperar la Direcció General d’Igualtat en el Treball i dotar-la de contingut i pressupost.

Des de la UGT de Catalunya volem manifestar que aquests no són els pressupostos que voldríem, ja que són continuistes i restrictius, no prioritzen les polítiques d’ocupació ni industrials, no fan més progressiu i just el nostre sistema fiscal i incompleixen molts dels compromisos adquirits pel Parlament amb les entitats socials en el ple de la pobresa. Malgrat això, creiem que el país no pot continuar un any més en pròrroga pressupostària, de manera que esperem que els pressupostos passin les esmenes a la totalitat perquè es puguin debatre i millorar.

Comments are closed.