La UGT de Catalunya proposa un pla de xoc per impulsar les llengües estrangeres en l’FP entre els joves i per al professorat dels centres

La UGT de Catalunya proposa un pla de xoc per impulsar les llengües estrangeres en l’FP entre els joves de 16 a 30 anys i per al professorat dels centres, tal com expliquem detalladament en aquest informe.

Demanem al futur Govern que actuï urgentment amb Programes d’Impuls de l’Anglès, Alemany i Francès, a partir dels 16 anys, des dels centres de la seva titularitat i concertats (centres d’FP i EOI) per assolir els compromisos de l’Estratègia 2020 per ser competents en idiomes estrangers.

Cal tenir en compte que la mobilitat intraeuropea dels treballadors i les treballadores pot estar seriosament restringida si no es tenen les competències lingüístiques bàsiques en llengües estrangeres per a moure’s i integrar-se en equips de treball internacionalitzats. Això directament comporta pèrdua d’oportunitats i de competitivitat del nostre país. A més, el coneixement de les llengües estrangeres és indispensable per a utilitzar-lo també en el país de residència, ja que són el vehicle de comunicació dels equips de treball plurinacionals.

Accions que proposta la UGT de Catalunya per millorar competències en llengües estrangeres:

Acció 1: La Formació Contínua del professorat, augmentant els Plans de l’Impuls per a Professorat en anglès, alemany i francès.

Acció 2: Increment d’hores de llengua estrangera als Cicles Formatius. Des de la UGT considerem que s’han d’assignar més hores de llengües estrangeres, tant a CFGM com a CFGS, garantint que en acabar la seva formació és tindrà un mínim competencial adient a la qualificació professional específica. L’ampliació del nombre d’hores de llengua anglesa en els Cicles Formatius ha de ser no només en “Anglès Tècnic”, sinó també en “Anglès Instrumental”, especialment en tots els CFGS (extensible a una 2a. llengua estrangera també).

Acció 3: canvis metodològics i pedagògics en l’ensenyament d’idiomes estrangers. Altrament s’hauria d’adequar el tipus d’ensenyament, deixant de banda la manera d’ensenyar exclusivament acadèmica, i orientar-la i adequar-la a les sortides ocupacionals. Cal, a més a més, actualitzar pedagògicament i metodològica el professorat, partint de la base que l’aprenentatge de la llengua és entendre-la com un acte de comunicació.

Acció 4: Una bona política de beques per a estades a l’estranger per a perfeccionar els coneixements tècnics i lingüístics. El govern ha de facilitar que cada any l’alumnat d’FP sense prou recursos econòmics pugui tenir accés a una beca per estudiar idiomes fora de l’Estat, o en el seu defecte, que existeixi una bona oferta per a realitzar cursos intensius d’estiu de proximitat aquí a Catalunya.

Acció 5: Impulsar convenis de contractació d’auxiliars de conversa nadius que millorin el nivell del dels autòctons.

Acció 6: Oposicions específiques per a professorat d’anglès, alemany i francès d’FP amb temaris d’idioma tècnic.

Acció 7: Els màsters per al professorat de secundària i d’FP han de preveure l’anglès/alemany/francès tècnic i l’instrumental.

Acció 8: Optimització dels recursos existents en el sistema educatiu, per exemple que el Coordinador Lingüístic (CLIC) implementi un Pla de Llengües juntament amb l’Assessor LIC de la zona. O bé agrupar l’alumnat per nivells lingüístics en centres que ho permeti la seva dimensió.

Acció 9: Convalidació dels nivells lingüístics de l’alumnat a través d’organismes col·laboradors com, per exemple, les EOI, que puguin certificar-los i incloure’ls en “l’Europass”.

Acció 10: II Pla d’Impuls de les Llengües Estrangeres.
El II Pla d’Impuls hauria de ser fruit d’un treball conjunt i transversal entre els diferents departaments governamentals, l’Estat i els agents socials més representatius per tal de dissenyar les actuacions que determinin les necessitats del sistema educatiu i formatiu i els canvis que ho permetin.
L’objectiu del II Pla, entre d’altres, podria ser la formació (tal com es va fer en el I Pla) de 15.000 professors en llengua anglesa -o més- fins l’any 2020. D’aquests, uns 3.600 serien especialistes d’anglès que millorarien el seu nivell, 4.500 docents d’altres especialitats que es prepararien per a poder impartir la seva assignatura no lingüística en llengua anglesa, i finalment, els altres 6.000 docents que estudiarien anglès per tal de millorar el seu coneixement de l’idioma.
Des de la UGT de Catalunya també demanem que s’ofereixin cursos per a impulsar l’anglès (i d’altres llengües com l’alemany o francès) adreçats a joves de 16 a 30 anys, per als propers anys, fins assolir els nivells de competència adequats a les exigències del pla 2020 i els reptes futurs.
Des de la UGT de Catalunya proposem que els cursos estiguin basats en el currículum de les escoles oficials d’idiomes, i siguin d’una durada mínima de 130 hores lectives que tinguin continuïtat per a que l’alumnat pugui progressar en acabar els cicles formatius i aprofundir el seu coneixement.

Acció 11: Agrupament per nivell lingüístic de l’alumnat. Repensar la composició dels grups-classe adequant-los al nivell lingüístic.

Acció 12: Territorialització. Les actuacions s’han de fer oferint solucions a la carta. Com que cada territori té un nivell d’assoliment competencial, l’acció s’haurà de consensuar en cada zona d’influència i àmbit territorial.

Acció 13: Impuls de l’ECVET. L’ECVET és un sistema europeu de transferència de crèdits per a l’educació i la formació professional, el qual pretén fomentar la mobilitat de l’alumnat així com les bones pràctiques professionals. Si volem afavorir la connexió en xarxa dels centres del sistema de formació i qualificació professional d’àmbit estatal i europeu per tal de facilitar el reconeixement mutu, haurem d’associar a més a més l’aprenentatge dels idiomes amb les TIC i el treball en equip.

Acció 14: Detecció de les necessitats del sistema – Quins nivells cal prioritzar?
Els nivells dels cursos d’aquest II Pla d’Impuls hauran de tenir, com a mínim, els objectius equivalents als dos cursos del nivell bàsic d’anglès d’Escola Oficial d’Idiomes. Quan se n’identifiqui la necessitat es podran autoritzar cursos de nivell superior al bàsic, amb els corresponents objectius equivalents als del currículum d’EOI, ja que hem de promoure la certificació oficial seguint el Marc Comú Europeu de Referència. El que pretenem és que l’alumnat assoleixi una major especialització, de manera que quan acabin els seus estudis tinguin una bona inserció laboral. Per això cal que estudiïn l’idioma dins del context futur professional específic. Per tal d’assolir aquest objectiu caldrà que el professorat del departament de llengües treballi col•legiadament i amb coordinació permanent amb els departaments tècnics dels centres d’FP.

Acció 15: Incrementar l’ocupabilitat de les persones treballadores. Els cursos d’idiomes han de tenir, doncs, dues finalitats: l’acadèmica i l’ocupacional.

Comments are closed.