La UGT de Catalunya rebutja el Reial Decret que modifica els estudis de grau i màster

S’ha convocat una concentració de delegats als rectorats de les Universitats demà a les 12 hores

La Federació d’Ensenyament (FETE) de la UGT de Catalunya vol expressar el seu rebuig al projecte de reial decret que el ministre d’Educació, Cultura i Esport vol aprovar en el pròxim Consell de Ministres, en el qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Aquest projecte de reial decret ha estat informat desfavorablement per la CASUE (Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles), pel Consell d’Estat i criticat pel Sindicat d’Estudiants. El nostre sindicat està totalment d’acord en el que s’indica en els tres informes, però a més presentem altres consideracions que fan impublicable aquest reial decret.

En l’exposició de motius, indica que en els casos que es cregui convenient existeixi la possibilitat d’homogeneïtzar la durada dels estudis de Grau i Màster amb els països del nostre entorn. Quins països? Aquells que tenen una estructura de 3 + 2 o aquells que estan com nosaltres amb una estructura de 4 + 1. Per homogeneïtzar indica que les titulacions de Grau a Espanya hauran de tenir, com a caràcter general, un mínim de 180 crèdits i un màxim de 240 crèdits. ¿Homogeneïtza? ¡Clarament no! A partir de 180 crèdits qualsevol Grau pot tenir fins 240. No només no s’homogeneïtza respecte a certs països europeus, sinó que pot existir una deshomogenización absoluta a Espanya. Els títols de Grau que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades (enginyeries, medicina, arquitectures etc.), caldrà que la titulació universitària tingui un mínim de 240 crèdits en el seu pla d’estudis i que fins i tot els pot superar amb l’informe previ del Consell d’Universitats. ¿Graus de primera i Graus de segona?

També indica en el seu articulat que a l’hora de verificar i acreditar els títols, les agències d’avaluació prevalguin els continguts generalistes i de formació bàsica en els plans d’estudis dels títols de Grau i els continguts especialitzats en els plans d’estudis de títols de Màster. Amb continguts generalistes i de formació bàsica, difícilment els titulats de Grau podran accedir al món laboral i necessàriament hauran de cursar estudis de Màster per poder trobar una feina amb un cert grau d’especialització. Precisament per aquesta raó es deixen els Graus de 4 anys per a les activitats professionals regulades. Què passa amb aquells titulats de FP de Grau Superior que vulguin continuar els seus estudis a nivell universitari? Difícilment aquests titulats aniran a uns Graus on els continguts siguin generalistes i de formació bàsica. Es talla el camí d’accés d’aquests professionals al món universitari.

En el seu articulat indica que els plans d’estudis de Grau tindran entre 180 i 240 crèdits. En el nostre propi país tindrem títols de grau amb el mateix nom, però amb continguts diferents que poden variar en 60 crèdits, un 25% més o menys dels continguts. Aquesta és la importància que dóna el Ministeri i el govern als continguts? ¿Es posarà el nombre de crèdits que s’han cursat en el títol de Grau corresponent? Realment inadmissible.

Des de la FETE – UGT de Catalunya creiem que aquest reial decret té un únic beneficiari: les universitats privades.

Per això convoquem una concentració de delegats i delegades als rectorats de les universitats demà divendres, 30 de gener, a les 12 hores.

Comments are closed.