La UGT denuncia que la Generalitat denega al seu personal els permisos de conciliació

generalitat

  • La Generalitat no permet a les seves treballadores que s'acullin a la reducció de jornada per cura de menor fins a 12 anys, com recull l'Estatut de l'Empleat Públic
  • A un treballador del parc de bombers de Girona se li ha denegat el permís per l'hospitalització de la seva filla

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya denuncia la vulneració sistemàtica per part de la Generalitat del règim de permisos per a la conciliació de la vida laboral i familiar del seu personal, contemplats tant per la normativa bàsica estatal (Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes i Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) com per la legislació de Catalunya (Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya).

 

Mitjançant la Instrucció 6/2007, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha impedit als departaments de la Generalitat l'aplicació al seu personal del nou règim de permisos que estableixen tant la Llei d'igualtat com l'article 48.1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, normes estatals que en molts casos milloren les previsions de la legislació catalanaPer exemple, el personal de la Generalitat ha estat informat per circular interna que les mares treballadores no es poden acollir a la reducció de jornada per cura de menor fins als 12 anys, tal com recull el nou Estatut Bàsic de l'Empleat Públic tot millorant la legislació per a la resta de treballadors (l'Estatut dels Treballadors, després de les modificacions introduïdes per la Llei d'Igualtat, recull el dret a reducció de jornada per cura de menor fins als 8 anys).

 

Aquesta interpretació de la legalitat és insostenible jurídicament i només respon a la voluntat dels responsables polítics de la Generalitat d'evitar que es posi de manifest que la darrera legislació bàsica estatal ha millorat en molts aspectes la regulació de la llei catalana i així guanyar temps per legislar de nou i poder-se atribuir aquestes millores com a pròpies de la seva acció política. 

La UGT de Catalunya també denuncia la denegació arbitrària de permisos, l'exigibilitat dels quals és indiscutida per tractar-se de permisos continguts en la legislació catalana de Funció Pública. Un exemple és la denegació a un bomber afiliat a aquest sindicat, destinat al parc de bombers de Girona, del permís que estableix l'article 19 de la Llei 8/2006, per atendre l'hospitalització de la seva filla per part prematur, amb l'argument inversemblant que en tractar-se d'un part, l'hospitalització de la seva filla no donava dret al permís.

La UGT considera que exemples com aquest, més enllà de comportar una arbitrària i matussera il·legalitat, demostren una incompetència i una absoluta manca de sensibilitat per part dels responsables de la Generalitat, que neguen injustificadament el lliure exercici dels drets dels seus empleats.

{mxc} 

Comments are closed.