La UGT dóna un Sí Crític a la signatura del Pacte Nacional per l’Habitatge

viviendaEl nostre sindicat desvincula la signatura del Pacte del procés encara obert de debat i consens de la Llei pel dret a l'habitatge.

 

El Consell Nacional de la UGT de Catalunya ha decidit aquesta tarda donar el seu vist i plau a la signatura del Pacte Nacional per l'Habitatge.

 

 

Durant la sessió s'ha desenvolupat un debat sobre les polítiques d'habitatge a Catalunya, dins del qual s'ha analitzat l'evolució del Pla pel dret a l'Habitatge  2004-2007, les darreres novetats al voltant del projecte de Llei pel dret a l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Habitatge (PNH).

 

Pel que fa al PNH, el Consell Nacional de la UGT de Catalunya ha valorat que, malgrat sigui insuficient, es tracta d'un pas endavant per millorar l'accés a un habitatge digne, així com per garantir la permanència en condicions segures, especialment per als col·lectius més vulnerables. Tanmateix s'ha valorat positivament el fet que el PNH fixi els compromisos del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i d'altres organitzacions i entitats, estableixi els recursos econòmics i els mitjans tècnics necessaris, i faci previsió de sòl per al desenvolupament de les accions previstes, en un horitzó a deu anys.

 

De les mesures que inclou el pacte, la UGT ha volgut destacar: el compromís de construcció d'habitatge de protecció oficial (HPO), que encara que insuficient significa un increment respecte al realitzat; la recerca de sòl per a la construcció d'HPO; el compromís dels ajuntaments per fer complir els terminis de construcció dels HPO, així com el compromís per ampliar el sòl destinat a HPO en els nous planejaments d'ajuntaments i INCASOL; la creació d'un sistema d'avals universal al lloguer i a la compra d'HPO; la millora de la política fiscal al voltant del lloguer i dels ajuts públics per l'accés a l'habitatge, o l'impuls a les polítiques de promoció del lloguer entre propietaris, promotors i llogaters, entre moltes altres.

 

 

 

La UGT vetllarà pel compliment del PNH

 

El Consell Nacional ha fixat també la voluntat de la UGT de Catalunya de ser especialment curosa en el seguiment del compliment del PNH. En aquest sentit, la UGT elaborarà un informe periòdic en el que farà públic l'evolució del compliment de les mesures i el seguiment del calendari previst, denunciant, si s'escau, l'incompliment dels acords presos.

 

 

 

Continua endavant la Iniciativa Legislativa Popular presentada al Parlament

 

Tanmateix, considerem que amb el PNH s'ha perdut una oportunitat perquè els compromisos en alguns aspectes anessin més endavant. Així, en les seves aportacions al PNH, la UGT de Catalunya va reclamar la incorporació de la revisió de la Llei d'urbanisme per ampliar la reserva obligatòria per HPO que descriu l'article 57. També vam proposar l'augment del tant per cent de construcció d'HPO destinat al lloguer, superant en proporció el destinat a compra – venda. Pel que fa al finançament vam reclamar un augment en els recursos econòmics per fer front a l'adquisició de sòl, la construcció d'HPO i l'ampliació a més beneficiaris de les polítiques de suport als col·lectius en risc d'exclusió social. D'aquestes propostes algunes han estat recollides parcialment, i altres, definitivament no han estat incloses al PNH.

 

En aquest sentit, l'AVALOT – Joves UGT de Catalunya va presentar el passat abril una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament de Catalunya, amb la finalitat d'establir una sèrie de mesures urgents que milloressin notablement l'accés a l'habitatge. Aquesta iniciativa es troba actualment en procés de recollida de signatures.

 

 

 

La UGT de Catalunya desvincula el PNH del Projecte de Llei pel dret a l'habitatge

 

La UGT de Catalunya vol manifestar clarament que el nostre sindicat en cap moment ha volgut vincular el PNH al procés de debat i consens que hores d'ara continua al voltant del projecte de Llei pel dret a l'habitatge.

 

El nostre sindicat, tot i considerar-ho insuficient, veu el PNH com un avanç en la concreció dels compromisos, mitjans tècnics i recursos econòmics que es posaran a disposició per facilitar l'accés a l'habitatge, i entén que cal diferenciar-ho clarament del que defineix i persegueix el projecte de Llei pel dret a l'habitatge que, entre d'altres, marca un model molt específic per a l'habitatge de protecció oficial, model al que la UGT s'oposa pel règim jurídic que defineix.

 

En aquest sentit, la UGT de Catalunya considera que, malgrat el nostre suport al PNH, hem de fer pública la nostra oposició a alguns aspectes del Projecte de Llei pel dret a l'habitatge.

 

 

 

La UGT de Catalunya , crítica amb la qualificació de 90 anys dels HPO

 

Pel que fa al termini de qualificació dels HPO, fixat actualment en 90 anys, cal dir que la UGT de Catalunya ha estat crítica amb els plantejaments del govern des del seu inici. El procés d'esmenes al Parlament ha canviat la proposta inicial de la llei que mantenia aquest termini en els habitatges de promoció pública i possibilitava un règim a 30 anys en el cas dels privats.

 

En la nova proposta (pendent d'aprovació al Parlament), el termini de qualificació dels habitatges de protecció oficial restarà subjecte a un temps variable en funció de la qualificació del sòl, la importància i tipus dels ajuts percebuts en la construcció, el fet que els terrenys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic per a ser destinats a habitatge amb protecció oficial, i a la naturalesa pública o privada del promotor dels habitatges.

 

A la pràctica, això significa que en les promocions sobre sòl públic, el termini de qualificació serà per tota la vida en la majoria de casos. Però a més, en funció de les variables expressades anteriorment, la qualificació dels habitatges serà diferent per cada cas. És a dir, per a dues famílies que tenen el mateix nivell de renda i necessitat d'habitatge, es podria donar el cas que a una li sigui atorgat un habitatge amb una qualificació a 30 anys i a l'altre amb una qualificació per a tota la vida.

 

Per a la UGT de Catalunya, de prosperar aquesta proposta dins del redactat de la llei, es tractarà de forma desigual els sol·licitants dels HPO, quan a més els criteris per atorgar-los haurien de ser, al nostre parer, el màxim homogenis possibles al territori català, i en qualsevol cas amb el mateix règim jurídic, ja que tots i totes, un cop acreditada la necessitat d'habitatge i complerts els requisits exigits,  som iguuals davant la necessitat.

{mxc} 

 

Comments are closed.