La UGT signa l’acord que permetrà que 3.725 aturats vulnerables siguin contractats per mil euros al mes

20160907_112251Us presentem l’Acord relatiu a la contractació de les persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació (antics Plans d’Ocupació) signat entre el SOC, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya UGT de Catalunya i CCOO, que avui mateix s’ha signat per totes les parts.

Els aspectes més rellevants que es desenvolupen en aquest Acord són l’establiment de 1000€ més el prorrateig de les pagues extraordinàries com a salari brut de les persones participants, l’obligatorietat de fer formació relacionada preferentment amb el treball que desenvolupin de totes les persones participants , una durada de les contractacions mínima de sis mesos i màxima d’un any i el dret a percebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantia que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei a la finalització del contracte laboral  per part de les persones en situació d’atur que participen en les accions del programa.

Comments are closed.