La UGT lamenta que la llei del dret a l’habitatge creï desigualtats en l’accés a les VPO

edificio.jpg El text aprovat no disminueix el termini de qualificació a 90 anys per als HPO i estableix diferents terminis en funció de qui construeix, a on i amb quins ajuts
 
La UGT de Catalunya lamenta que després de totes les negociacions al voltant del Projecte de llei del dret a l’habitatge, el debat s’hagi centrat en la modificació d’articles que no tindran una veritable transcendència per garantir l’accés a l’habitatge, i en canvi s’hagin adoptat mesures que generen desigualtats entre la ciutadania en el moment de ser adjudicataris d’un habitatge de protecció oficial (HPO).

 

En aquest sentit, la redacció de l’article 79 "Termini de qualificació" estableix tres possibilitats:

 

  1. Si els habitatges han estat construïts es sòl públic o qualificat per a ésser destinat a protecció oficial: actualment 90 anys, segons el decret 244/2005 d’actualització del Pla pel dret a l’Habitatge 2004-2007.
  2. Si els habitatges han estat construïts en sòl no qualificat amb destinació a  habitatge de protecció oficial, però els promotors han rebut ajuts públics per aquella promoció: s’establirà el termini per decret.
  3. Si els habitatges han estat construïts en sòl no qualificat amb destinació a  habitatge de protecció oficial, i els promotors no han rebut ajuts públics per fer-ho: 30 anys.

 

Aquesta diferenciació provoca que, tractant-se de persones que acrediten igual necessitat d’habitatge, finalment se’ls adjudiqui una vivenda que tindrà un règim jurídic diferent, fixant el termini de qualificació en funció del sòl sobre el que s’ha construït, qui l’ha construït i quins ajuts ha pogut rebre o no per fer-ho. Per a la UGT de Catalunya, aquesta disposició de la llei genera desigualtats entre ciutadans. En la majoria de casos, serà qüestió de l’atzar que puguin rebre un HPO amb més o menys anys de qualificació. Només serà en el darrer cas (els construïts per promotors privats en sòl lliure i sense ajuts – 30 anys), en el qual els propis promotors podran escollir a quines persones adjudiquen l’habitatge, amb l’únic requisit per part de ls adjudicataris d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.

 

El nostre sindicat continua pensant que el termini de qualificació a 90 anys és excessiu i limita les possibilitats de desenvolupament social, personal i familiar de les persones adjudicatàries. Tanmateix, la llei hauria d’haver establert un únic termini de qualificació per a tots els casos.

 

També en relació amb l’accés als HPO, el sindicat considera que la llei tampoc aborda amb decisió els criteris que han de servir per definir els requisits per accedir a les diferents promocions d’habitatges de protecció oficial. La UGT de Catalunya troba a faltar una ordenació i unificació dels requisits pel que fa als anys d’empadronament que s’exigeixen a cada promoció d’habitatges. És necessari que, en aquest sentit, es prengui una consciència solidària a nivell municipal que permeti que ciutadans i ciutadanes no empadronats en la localitat on es desenvolupen les promocions puguin accedir a aquests habitatges.

 

En un altre sentit, la UGT de Catalunya considera que s’ha perdut l’oportunitat d’ampliar les polítiques públiques que poden facilitar l’accés a un habitatge. El nostre sindicat ha demanat en reiterades ocasions que s’ampliés el número d’habitatges de protecció oficial destinats al lloguer. Considerem que aquesta política, a través d’un lloguer social, és la que permetria facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes un habitatge digne, i d’altra banda, permetria crear un mercat de lloguer paral·lel al lliure, que facilitaria la mobilitat de la ciutadania per qüestions laborals, de formació, de necessitats familiars o altres.  En aquest sentit, l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya ha presentat al Parlament de Catalunya més de 55.000 signatures per tramitar una iniciativa legislativa popular que reclama entre d’altres aspectes, l’augment de la construcció dHPO de lloguer fins al 60% del total.

D’una altra banda, el nostre sindicat considera que la llei aprovada sí recull tot un seguit de disposicions que afronten algunes problemàtiques al voltant de l’habitatge que era necessari regular. Així, la inspecció tècnica dels habitatges, el foment de la rehabilitació i conservació del parc immobiliari, la lluita contra la sobreocupació, l’infrahabitatge i l’assetjament immobiliari, els ajuts al lloguer, o la protecció dels consumidors i usuaris, han estat recollides en el text legislatiu amb diferents mesures que actuaran de forma decidida i positiva per garantir el correcte ús dels habitatges i  la seva conservació, per assegurar ajuts socials per a les situacions amb més necessitats o per protegir els consumidors dels abusos que es produeixen al voltant de la compra – venda i lloguer d’habitatges.

{mxc} 

Comments are closed.