La UGT signa el conveni de Cafés Marcilla que inclou millores substancials per a la plantilla de la planta de Mollet del Vallès

La UGT de Catalunya ha signat el conveni de Jacobs Douwe Egberts Mollet (Cafés Marcilla) per als exercicis de 2018 i 2019. La planta de Mollet del Vallès ocupa una cinquantena de treballadores i treballadors.

Aquest conveni suposarà un increment del 2% per a l’any 2018 en els conceptes salarials, que es consolida en la massa salarial, i de l’1,5% per al 2019 en els conceptes salarials, que es consolidarà en massa salarial, més un incentiu de 200 euros en funció d’objectius, no consolidable en massa salarial.

El nou conveni inclou també un increment de tots els plusos i beneficis socials establerts en l’empresa en el mateix percentatge que els salaris.

Així mateix, aquest conveni 2018-2019 contempla:

  • Reconeixement de les hores de formació en dissabtes i festius per retribuir-les al preu de les hores festives.
  • Clàusula de revisió anual que recull que en el cas que la suma dels IPC de 2018 i de 2019 superi el 3,5% s’actualitzaran les taules salarials per al 2020 amb la diferència de l’IPC real i aquest 3,5%, sense abonar els endarreriments però consolidant-se aquesta diferència perquè serveixi de base per al proper conveni.
  • Ajuda escolar per a fills i filles entre 0 i 16 anys, sense necessitat de justificar-ne l’escolarització. Anteriorment era per als fills d’entre 4 i 16 anys i havia de justificar-la. També s’amplia per als fills majors de 17 anys i s’abonarà fins als 22 anys, un any més que fins ara.
  • Permisos retribuïts de 12 hores anuals per acompanyar al metge fills menors d’edat i pares que ho necessitin.

El comitè d’empresa de la planta de Mollet del Vallès està format per 4 membres de la UGT i un membre de CSC. El nostre sindicat ha comptat amb el recolzament de la plantilla durant la negociació del conveni, que hem assumit i signat en solitari.  El nostre sindicat es mostra satisfet perquè les condicions pactades per aquest nou conveni signifiquen un avenç considerable respecte al conveni anterior

Comments are closed.