La UGT signa el II conveni per als centres de desenvolupament infantil

escola-bressolEl conveni incorpora clàusula d’ultraactivitat i millores com el dret de subrogació, excedència amb reserva de lloc de treball i carrera professional

La UGT de Catalunya i CCOO han signat el II conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, que empara uns 2.000 treballadors i treballadores com logopedes, pedagogs, fisioterapeutes, etc. Aquestes centres concertats es dediquen a la detecció i atenció de discapacitats en nens de 0 a 5 anys i també ofereixen atenció externa a centres sanitaris i educatius.

Les principals millores del conveni, que tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2017, són:

  • Clàusula d’ultraactivitat: el conveni continuarà vigent fins a la signatura del proper conveni.
  • Dret de subrogació: a partir del 2018 la gestió d’aquests centres sortirà a concurs, de manera que es blinden les plantilles.
  • En l’excedència per cura d’un familiar o menor el treballador o la treballadora tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball durant tot el temps que duri l’excedència.
  • Quan l’administració augmenti el preu del mòdul que paga al centre per usuari, aquest repercutirà en el salari dels treballadors. La quantia s’haurà de determinar en aquell moment.
  • Carrera professional: amb la realització de la formació determinada, el treballador pujarà de nivell retributiu.
  • Els treballadors amb un any d’antiguitat a l’empresa podran realitzar cursos de reciclatge adequats a la seva especialitat i dins de la seva jornada laboral, i fins a un màxim de 40 hores/any, a proposta de l’empresa, a proposta del treballador o de comú acord.
  • En cas d’accident laboral o malaltia professional, l’empresa ha d’abonar al treballador/a el complement necessari per a la prestació d’incapacitat temporal fins a arribar al 100% de la seva retribució salarial total mentre persisteixi la baixa.
  • Els treballadors a jornada completa podran gaudir durant l’any de 67,5 hores amb caràcter de permís retribuït no recuperable, sense necessitat de justificació.
  • Mesures de protecció integral contra la violència de gènere i igualtat.

Comments are closed.