La UGT signa un pacte d’empresa amb l’Hospital de Granollers per posar fi a la precarietat contractual

La plantilla afectada són 500 professionals que des de fa dotze anys suporten contractes de jornada parcial molt reduïda, jornada no planificada i ampliacions causals

La secció sindical de la UGT ha aconseguit un pacte d’empresa amb l’Hospital de Granollers per posar fi a la precarietat contractual al centre. Els beneficiaris seran uns 500 professionals que des de fa dotze anys suporten contractes de jornada parcial molt reduïda, jornada no planificada i ampliacions causals. Ha estat la denúncia dels contractes a la Inspecció de Treball el que ha finalment ha forçat l’empresa a canviar radicalment la seva precària política de contractació.

L’acord, signat per la totalitat del Comitè d’Empresa després que una majoria de treballadors afectats es mostressin favorables en una consulta realitzada el passat 2 de gener, posa el focus de l’acció sindical al segment de professionals amb pitjors condicions contractuals. Seguint el calendari acordat i per rigorós ordre d’antiguitat, aquest any cadascun d’aquests professionals rebrà de la Direcció una proposta de millora del seu contracte, que podrà acceptar o no segons la seva convinença.

La UGT ha vingut cercant amb aquest pacte que el canvi de política de contractació no tingui afectació negativa per a cap treballador. Passar d’un model de “corretorns” amb només un 20% de la jornada fixada en calendari a un altre model que assegura un mínim d’un 53% de la jornada planificada implica necessàriament fer menys contractes, però de major qualitat. L’acord permet a la Direcció fer una transició progressiva que asseguri que cap professional empitjorarà la seva actual situació contractual.

Tanmateix, els contractes que superen el 65% i inclouen jornada no planificada passaran a fer jornada completa (100%), amb un mínim del 53% de planificació i el compromís de la Direcció d’anar fixant la jornada progressivament, fins a arribar a extingir la jornada no planificada dels contractes i no fer-ne cap amb menys de 880 hores planificades. L’acord, signat el 8 de gener, obligarà la Direcció a fer un major esforç de planificació i assumir un cert risc de sobrecontractació per tal de millorar aquests contractes.

El personal d’infermeria serà el principal beneficiat d’aquest acord, ja que és el que suporta la major part dels contractes precaris, però el pacte també preveu fer extensives les garanties de contractació a la resta de personal. La Direcció permetrà en endavant compactar les prejubilacions del personal que així ho vulgui per accelerar el relleu i facilitar la implementació dels nous contractes.

Per a la UGT ha estat primordial la institució d’un organisme de control de la contractació amb la participació en règim de paritat dels delegats de personal. La nova comissió de contractació té com a primera funció vetllar pel compliment dels compromisos que recull el pacte, però un cop el canvi de model s’hagi completat continuarà la seva tasca. Es reunirà trimestralment per treballar en la millora de la qualitat dels contractes, que ens ha de permetre captar i retenir els i les millors professionals de la sanitat a l’Hospital de Granollers, fet que de ben segur redundarà en la qualitat del servei que oferim als nostres usuaris.

Comments are closed.