L’emergència social requereix prioritzar les mesures més urgents de la resolució del ple contra la pobresa i lligar-les als pressupostos

pobresaUna fiscalitat justa i progressiva i la renda garantida de ciutadania han de ser mesures prioritàries

Demà divendres, 21 d’octubre, a les 12.30 hores, està convocada una nova reunió de la comissió de seguiment de la resolució 17/XI del ple contra la pobresa. En representació de la UGT de Catalunya hi assistirà Laura Pelay, vicesecretària general del sindicat.

L’emergència social requereix establir prioritats i lligar-les als pressupostos del 2017

Gran part del 76% de les mesures que el Govern assegura que s’estan executant són en veritat mesures ja incloses al pla de Govern. En aquest sentit, és urgent dotar d’utilitat la resolució prioritzant les mesures més importants en el sentit de tenir un major efecte esmorteïdor sobre les condicions reals de pobresa de gran part de la població catalana.

Per a la UGT de Catalunya, aquestes mesures són:

  • Augmentar la progressivitat i la recaptació dels impostos:

En el marc de la Mesura 77:

o   Dotar de més progressivitat la part autonòmica de l’IRPF.

o   Tornar a la legislació de l’Impost sobre Successions i Donacions anterior a la reforma de  2008.

o   Lluita contra el frau fiscal.

o   Revertir la legislació sobre casinos.

  • Protecció social i dependència:

o   Ampliar les mesures del Bloc 1 destinades a la pobresa infantil i necessitats alimentàries que vagin més enllà de les beques menjador.

o   La mesura 16 , reformar el sistema de rendes socials que s‘adeqüi a les necessitats reals i que inclogui el desenvolupament de la Renda Garantida de Ciutadania.

o   La  mesura 17, recuperar la Renda Mínima d’Inserció com una prestació de dret subjectiu i no limitada als pressupostos.

o   En el marc de la mesura 38 sobre l’atenció a la dependència:  actualitzar la cartera de Serveis Socials, analitzar dins la negociació col•lectiva si les ràtios de professionals són suficients i dotar-la econòmicament perquè es pugui complir.

  • Habitatge i Pobresa Energètica:

o   Mesura 20. Incorporar els habitatges dels parcs públics municipal al Fons d’habitatge de lloguer.

o   Mesura 36. Desplegament urgent de les mesures de la llei 24/2015.

  • Treball:

o   Mesura 46. Establir un Salari Mínim català en 1.000 euros.

o   Mesura 48. Iniciar els plans d’ocupació local, atenció especial joves, atur llarga durada i +45 anys.

o   Mesura 50. Promoure mecanismes contra la bretxa salarial entre homes i dones a les empreses.

  • Sanitat:

o   Mesura 60. Revertir les retallades en atenció primària.

o   Mesura 64.b. Millorar l’assignació dels recursos a les àrees bàsiques.

o   Mesura 69.f. Blindar la suficiència de recursos humans en tot el territori de Catalunya.

o   Mesura 72.a. Mesures necessàries per a disminuir les llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, obrint els quiròfans a la tarda.

Dotació pressupostària i indicadors de seguiment. Serà necessari establir indicadors de seguiment a aquestes mesures. Per això s’ha de dotar de pressupost, calendari i anomenar l’òrgan responsable d’execució de cada una d’aquestes mesures.

Comments are closed.