Les dades de l’atur demostren que la recuperació econòmica és un miratge

Com és habitual al mes de juliol, al mes de juliol l’atur s’ha reduït; en concret, enguany s’ha vist reduït en 1.983 persones a Catalunya, situant-se en 568.231 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,35% respecte al mes anterior, i d’un 6,91% respecte al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 29.841 persones (-0,67%) respecte al mes de juny, i en 278.954 persones (-5,94%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa actualment en 4.419.860 persones.

Aquest mes l’atur s’ha reduït a totes les províncies catalanes: a Lleida, en un 1,10% (25.976 persones en situació d’atur); a Girona, en un 0,96% (48.886 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 1,38% (64.259 persones aturades), i a Barcelona, en un 0,08% (429.110 persones en situació d’atur). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 4,13% de Tarragona i el 7,79% de Lleida.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones: un 1,68% entre els homes (4.727 homes menys en situació d’atur). En el cas de les dones, ha augmentat l’atur, sent un 0.95% més les dones que s’han quedat en situació d’atur (2744 més en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes de juliol de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 9,70%% en el cas dels homes (29.633 aturats menys) i un 4,12% en el de les dones (12.565 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juliol en 34.592 joves. Aquesta xifra representa un augment respecte al mes anterior d’un 0,55%, amb 188 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juliol de 2013 d’un 8,17%, amb 3.079 joves menys aturats.

Respecte a la població estrangera, aquest mes registra un total de 107.592 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 3,1% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10,0% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de juliol el 18,93% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors a excepció dels serveis i del grups de persones sense ocupació anterior. Així s’ha reduït en un 3,20% a la construcció (2.430 persones menys en situació d’atur), 1,75% a la indústria (1.427 persones menys aturades), 1,41% a l’agricultura (182 persones menys desocupades) i ha augmentat als serveis, un 3,33% (1.899 persones més a l’atur) i un 0,52% en el col·lectiu de sense ocupació anterior (157 persones més desocupades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha disminuït en tots els sectors a excepció de l’agricultura i el grup de sense ocupació anterior en què l’atur  ha augmentat. Així en el sector construcció s’ha reduït en un 18,28 (16.454 persones menys a l’atur), en el sector de la indústria s’ha reduït en un 12,09% (11.028 persones menys desocupades), en el sector de serveis s’ha reduït en un 4.49% (17.322 persones menys a l’atur) i en canvi, en l’agricultura ha augmentat l’atur en un 9.52% (quedant 1104 persones més a l’atur respecte l’any passat) i les persones sense ocupació anterior que han augmentat en un 4.77% (1502 persones més en situació de desocupació).

En relació a la contractació, aquest mes de juliol s’han signat un total de 271.151, 43532 contractes més que el darrer mes de juny. D’aquests, 31.521 s’han signat més a la província de Barcelona, 4302 contractes més a Lleida, 3949 contractes més a Girona i a Tarragona, 3760 contractes més.

La contractació indefinida ha augmentat respecte al mes anterior, amb 1782 contractes indefinits més, respecte el mes de juliol de 2013. A Barcelona, s’han produït 1719 contractes més que al mes anterior; a Girona, 1 contracte més, a Lleida, 27 contractes més i a Tarragona, 35 contractes més. La contractació indefinida representa el 11,69% del total de la contractació d’aquest mes.

La contractació temporal ha incrementat respecte al mes de juny en 41.750 contractes. El 81,31% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, en front al l’11,69%

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juliol hi havia
2.999.099 persones afiliades, xifra que representa un increment de 23.164 persones afiliades (+0,78%) respecte al mes de juny, i 62.521 persones més (+2,13%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,37%. En aquest sentit, de les persones registrades a les oficines de treball en situació de desocupació, el 40,63%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, concretament 231.689.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 51,83% del total de les persones que reben una prestació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Juliol sempre ha estat un mes favorable per a la reducció de l’atur i l’increment de la contractació. Aquesta situació respon a la contractació estacional, temporal i parcial que produeix la temporada turística i l’inici de les rebaixes als comerços. Tanmateix, aquest mes de juliol s’ha produït una ralentització de la desacceleració de l’atur i de la contractació.
És destacable com per exemple al sector serveis, a Catalunya, s’ha produït un lleuger augment respecte el mes de juny de les persones que s’han quedat en situació de desocupació, concretament 1899, precisament quan el mes de juliol la campanya turística està en ple auge.
De la mateixa manera, destaca l’augment de l’atur de les dones i del jovent. Així hi ha 2744 dones més en atur que el mes passat i també 188 joves més respecte el mes de juny.
Novament, la contractació del mes de juliol torna a ser estacional, temporal i precària, sense que des de la nostra organització observem la recuperació econòmica tan insistentment anunciada pels governs central i autonòmic. Potser sí es contracta més, però degut a una reforma laboral imposada, en unes condicions salarials i laborals molt diferents a les d’abans de l’inici de la crisi, que són la causa de l’empobriment de la població treballadora. Novament hem de denunciar l’augment de la població treballadora pobra.

I respecte a les persones que estan en situació d’atur, comença a ser alarmant la reducció de la taxa de cobertura de les persones que cobren alguna prestació per desocupació, l’increment del percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació, arribant aquest mes de juliol al 40,63% del total de persones en situació d’atur, i, de les que sí en perceben, l’increment del nombre de persones que reben una prestació assistencial o renda activa d’inserció, la qual cosa representa uns ingressos mitjans de 426 euros, arribant aquest mes al 51,83% del total de persones que cobren una prestació.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

•    Una autèntica reforma del sistema fiscal que tingui com a un dels seus grans objectius erradicar el frau fiscal, augmentant els recursos destinats a la lluita per l’eliminació dels paradisos fiscals, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

• La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica, que generin confiança, incentivin el consum i, com a resultat, augmentin la creació de llocs de treball.

•  Apostar per la indústria com a motor de la represa econòmica del nostre país, com un sector que es basi en la innovació, exportació i amb unes finances prudents per tal de crear una economia sòlida que pateixi menys en èpoques difícils i destrueixi menys ocupació.

• Augment de les partides pressupostàries destinades a les diferents branques que composen l’Estat del Benestar (sanitat, educació, serveis socials), com a requisit necessari per augmentar els llocs de treball en aquests sectors, indispensables per retornar a la qualitat de la que havien gaudit, i com a garant de construcció d’una societat més justa amb les necessitats del conjunt de la població. Això només es pot aconseguir amb la derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària que per tal d’aconseguir l’objectiu de dèficit zero, està desmantellant l’Estat del Benestar.

• Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, evitant que proliferin les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal, que només aconseguiran que hi hagi una dualització del mercat de treball, diferenciant-se les persones desocupades de primera de les persones desocupades de segona.

•  La retirada immediata de la reforma laboral, imposada, injusta, inútil i ineficaç, que està tenint conseqüències nefastes, no només per les persones treballadores en situació d’atur i per les persones en situació de més vulnerabilitat sinó ja també per a les persones treballadores ocupades, que tot i tenint un lloc de treball no aconsegueixen arribar a final de mes.

•  Impulsar polítiques actives d’ocupació que, des d’una perspectiva preventiva, adreçades a les persones en perill de perdre el seu lloc de treball o que l’acaben de perdre, evitin arribar a la situació de desocupació, o que aquesta es cronifiqui.

• Potenciar aquelles polítiques d’ocupació destinades a col•lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, com son els joves, les dones i les peersones aturades > de 45 anys o de llarga durada.

•  El disseny i posada en marxa de plans d’emergència adreçats als col·lectius més afectats per la crisi: les persones que ja han exhaurit les seves prestacions i ja no disposen d’ingressos, les persones majors de 45 anys, els joves, per tal de garantir la seva cobertura social.

Comments are closed.