No als cicles formatius d’FP a la universitat

aula-amplio.jpg

FETE – UGT de Catalunya considera que alguns articles de la nova llei d’economia sostenible atempten greument contra l’actual estructura, distribució territorial i professorat d’FP

FETE – UGT de Catalunya porta molts anys treballant per la dignificació del professorat de Formació Professional i per millorar la qualitat dels seus ensenyaments. Per això, des del sindicat entenem que hem de rebutjar algunes de les mesures que contempla l’esborrany de la nova Llei d’Economia Sostenible, que inclou un capítol VIII sobre la Formació Professional (11 articles), amb aspectes positius per millorar l’FP però que queden enfosquits per l’article 84 i la disposició addicional sisena, que atempten greument contra l’actual estructura, distribució territorial i professorat d’FP, en permetre que les universitats espanyoles tinguin centres d’FP i imparteixin Cicles Formatius de Grau Superior.
FETE – UGT de Catalunya està radicalment en contra d’aquesta proposta i està treballant per la supressió d’aquests dos articles des del mes de novembre de 2009 sense èxit. El dia 19 de març el Consell de Ministres va aprovar el nou projecte de llei d’economia sostenible (n’hi va haver un d’anterior, aprovat el 27-11-2009), que manté aquests dos articles. És per això que hem decidit iniciar una campanya informativa entre el professorat d’FP.

Entenem que encara no està ben desenvolupada la integració dels tres subsistemes de formació professional —la reglada, la contínua i l’ocupacional— i que els esforços han d’estar dirigits a crear un sistema integrat que doni resposta a les necessitats formatives dels joves i treballadors en general. La formació professional ha de ser de qualitat, se l’ha de dotar de recursos, però també ha d’estar al costat del teixit productiu i en els barris i pobles per fer-ne fàcil el seu accés. No estem d’acord en què els centres d’FP estiguin ubicats i depenguin dels campus universitaris, encara que creiem que és necessària una bona coordinació dels dos nivells d’estudis.

Els articles als quals ens referim són aquests:

Article 84. Col.laboració entre la formació professional superior i l’ensenyament universitari.

1. El Govern, en l’àmbit de les seves competències, promourà la col. laboració entre l’ensenyament de formació professional superior i l’ensenyament universitari, aprofitant els recursos d’infraestructures i equipaments compartits, creant entorns de formació superior, vinculats a les necessitats de la economia local, i ubicats en els camps universitaris. Les ofertes de cada tipus d’ensenyament, integrades en aquests entorns, tindran la dependència orgànica i funcional establerta en la normativa corresponent.

2. Les universitats i les administracions educatives, en l’àmbit de les seves competències, promouran la integració de la formació professional de grau superior, per a la generació d’entorns integrats de formació professional superior, on es desenvolupen nous models de relacions entre el teixit productiu, la universitat, la formació professional i els organismes agregats, amb la finalitat de crear innovació científica i empresarial.

3. S’entén per entorn integrat de formació professional superior aquell campus universitari que incorpori en el seu àmbit d’influència un centre de formació professional de grau superior la família de especialització es trobi relacionada amb una de les especialitzacions del campus.

Disposició addicional sisena. Centres d’FP i Campus d’Excel·lència Internacional.

El Govern adoptarà les mesures adequades per promoure el desenvolupament de 25 centres de formació professional preferentment en el marc dels projectes de Campus d’Excel·lència Internacional exercint el paper d’integració i flexibilitat entre els dos nivells educatius, promovent la seva relació amb el sector productiu de referència. Les entitats locals podran participar en el finançament d’aquestes iniciatives en els termes que s’estableixin en els contractes o convenis de col.laboració que subscriguin amb les universitats i les administracions educatives.

D’altra banda, i en relació als resultats educatius que va presentar dimecres passat el conseller Ernest Maragall,  FETE

– UGT de Catalunya vol destacar algunes consideracions després d’haver valorat les dades en el seu conjunt.

• Si bé el percentatge d’alumnes que no superen la ESO ha disminuït un punt, i el Departament apunta cap a una millora dels resultats, amb totes les dificultats que hi ha en el sistema per aconseguir un èxit més gran, entenem que aquest fracàs és preocupant, més quan no hi ha una alternativa clara per a aquest col·lectiu de joves de 16 anys per reincorporar-se al sistema educatiu.

• No es pot assimilar aquest 21’4% de No titulats en ESO (dels quals 9‘6% repeteixen) amb la xifra de fracàs escolar del 30% que s’esgrimia com a punt de partida el 2008. Una cosa és el fracàs entès com aquells joves que no tenen més titulació que l’ESO i una altra és ja partir que hi ha un 11‘8 % que ni s’avaluen, ni certifiquen. O sigui, que no tenen ni l’ESO. Què fa el sistema amb aquest col·lectiu? O millor, què en farà ara si, a més, treu el recurs de les escoles taller en el municipis? Què en farà si l’oferta de Programes de Qualificació Professional és totalment insuficient?

• No es pot presentar com una dada positiva el fet que ingressin als primers cursos dels estudis postobligatoris (CFGM i Batxillerat) un percentatge del 55% respecte als graduats en ESO. Això vol dir que hi ha una massa important de persones que ingressen als estudis provinents del món laboral o de les proves d’accés i que com diu el Departament són un reflex de la capacitat de recuperació dels sistema educatiu. Cal tenir ben present, però, la vessant negativa d’aquest increment: molts estudiants reingressen al sistema educatiu obligats per la situació d’atur o per la impossibilitat de trobar un lloc de treball adequat a la seva titulació.

• Una altra dada preocupant és un percentatge altíssim d’alumnes dels Cicles de Formació Pro- fessional de grau mig que no es graduen, sinó que abandonen, canvien de cicle o repeteixen.

Des de FETE-UGT demanem que es despleguin les mesures necessàries per fer front a aquest problema: oferta de cicles en IES d’acord amb la demanda; seguiment de l’alumnat a través de l’establiment d’un sistema d’orientació i tutoria molt més adaptat a les necessitats educatives del col.lectiu d’alumnes que cursen aquests estudis; millorar les pràctiques en les empreses.

Comments are closed.