Plataforma en defensa del dret a l’atenció de les persones dependents

El 2012, el govern central del PP va portar a terme una política de retallades per a debilitar el sistema de dependència, política que continua fins ara, malgrat que ha augmentat el nombre de persones que necessiten l’atenció a la dependència, en canvi no s’ha recuperat el pressupost que es destinava abans de les retallades. A Catalunya no va haver una voluntat decidida per a compensar les retallades del govern central, van disminuir les prestacions i van modificar les ràtios afectant molt directament la qualitat dels serveis i les condicions laborals de les treballadores i treballadors del sector.

Catalunya és la segona comunitat autònoma després de Canàries en volum de persones en llista d’espera i sol·licituds pendents de valoració, es calcula que són unes 84.000.

Les Entitats sotasignats constituïm la plataforma en defensa de l’atenció de les persones dependents i reivindiquem:

1- La dotació real pressupostària i la implementació efectiva de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les persones en situació de dependència, que d’entre altres coses permeti:

  • La priorització de la prestació de serveis públics de qualitat en detriment de les prestacions econòmiques vinculades i per a persones cuidadores o professionals.
  • La reducció dels concerts i l’increment de la gestió pública de les residències.
  • La creació de places públiques per acabar amb la llista d’espera. A Catalunya hi ha una llista de 84.000 sol·licituds sense resposta per accedir a una plaça en una residència pública, concertada o subvencionada.
  • L’aplicació de l’ACP (l’Atenció Centrada en la Persona), amb l’objectiu que cada persona usuària sigui tractada personalitzant tots aquells costums que tenia a casa seva o al seu entorn.

2- Actualització de la Cartera de Serveis Socials que, entre altres coses, aconsegueixi:

  • L’anul·lació de l’acord de flexibilització de ràtios.
  • L’increment retributiu dels professionals que elimini les desigualtats salarials que existeixen en el sector, i la millora de les seves condicions laborals.
  • La inversió en formació i qualificació per a totes les treballadores i treballadors del sector.
  • La millora de les ràtios assistencials per fer més acurada i humana la tasca de cura i la situació de benestar de les persones usuàries dels serveis i les seves famílies

3- Activació de les Taules tècniques entre el Departament, patronals i agents sindicals on dignifiquin les condicions laborals de les treballadores i treballadors del sector amb la promoció d’un marc laboral a l’àmbit de Catalunya de negociació col·lectiva entre sindicats i patronals més representatives.

4- La creació d’un Consell General de la Dependència de Catalunya amb representació real de tots els actors del sector.

5- Millorar la qualitat dels serveis i de les condicions de treball a partir d’un clausulat social rigorós en matèria de contractació pública. En aquests concursos públics i licitacions es important que des de l´administració es vetlli pel bon us del recursos que aporten incloent clàusules socials i règim disciplinari en cas de incompliment de les mateixes. En aquest sentit, transparència en les licitacions públiques i informació prèvia de l’administració a la representació legal de les treballadores i treballadors dels centres i als sindicats més representatius, per tal de garantir que no es vulneren les condicions laborals i l’atenció al personal depenent.

6- Exigir a la Generalitat que efectuï el pagament de la prestació per a cuidador/a no professional des del mateix dia que la persona té dret i no al cap de 18 mesos que és el que està passant ara.

7- L’eliminació del copagament que és injust i és un factor que limita del que ha de ser un dret universal.

8- Finestreta única per realitzar tots els tràmits administratius per part de les famílies de les persones dependents.

9- Elaboració d’una llei catalana contra la violència i maltractament la gent gran.

10- Avaluació continuada de serveis i condicions de treball i augment de les inspeccions a centres pel compliment de la legislació laboral, social i sanitària: més control públic de la gestió de les entitats concertades.

11- Avaluacions rigoroses sobre els riscos psicosocials de les professionals del sector, especialment de les persones treballadores d´atenció directa.

12- Finalitzar amb la precarització d’un sector altament feminitzat en què mai s´ha tingut en compte la labor social que es realitza, al contrari que passa als països més avançats d´Europa en que les persones treballadores d´atenció a les persones tenen condicions laborals per sobre del salari mitjà del país.

13- Foment dels consells de participació en els centres de treball on estiguin representats les famílies, els treballadors i treballadores, l’empresa i les administracions publiques. Unificació dels reglaments dels Consells de centre, revisió dels i les membres que els componen i dels procediments d’elecció.

14- Creació de la figura del metge de geriatria dintre d’un equip interdisciplinari compost per tots els agents implicats en l’atenció a la persona depenent (fisioterapeutes, assistents socials, infermeres i infermeres…) i modificació legal perquè tinguin possibilitat d’avaluar directament les persones i el seu grau de dependència.

És urgent que el Govern de Catalunya doni prioritat efectiva als Serveis Socials, tot millorant les condicions laborals, adequant les ràtios per a pal·liar l’actual dèficit de recursos humans necessaris i donar compliment a la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i a la Llei de Serves Socials. L’atenció a les persones és un sector que amb una inversió per part del govern pot crear milers de llocs de treball i podem assegurar una atenció de qualitat a les persones amb l’autonomia personal limitada.

Grup promotor: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Per a noves adhesions, cal enviar un correu electrònic a socials@catalunya.ugt.org.

En aquest enllaç us podeu descarregar el manifest de la Plataforma en defensa del dret a l’atenció de les persones dependents.

Comments are closed.