Presentem un recurs contenciós administratiu contra la modificació dels criteris de meritació i liquidació de la jubilació voluntària dels funcionaris docents

aulaLa UGT de Catalunya hem presentat un recurs contenciós administratiu al Departament d’Ensenyament i demanem la suspensió cautelar de la resolució ENS/1108/2017 de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

L’objecte d’aquest recurs contenciós administratiu és la pretensió del Departament d’Ensenyament de modificar els criteris legalment establerts en relació a la meritació i liquidació dels drets econòmics dels funcionaris docents que presten servei a la Generalitat de Catalunya, en relació a la data d’efectes de la jubilació voluntària.

La resolució ENS/1108/2017 de 16 de maig estableix en el seu Resolc 2 el següent:

“La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d’edat que tindrà efectes en la mateixa data.”

Entenem que aquesta resolució és contraria a dret, ja que la llei 33/1987 de 23 de desembre de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 1981, en el seu article. 34, modificada i renumerada per la disposició addicional 36 de la llei 2/2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005 literalment diu:

“Artículo 34. Devengo de retribuciones.

Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios del Estado que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que corresponden.”

Des de la UGT de Catalunya denunciem que un cop més el Govern de la Generalitat incompleix la llei i publica una resolució contrària als drets i els interessos dels funcionaris docents.

Comments are closed.