Proposta de mesures estratègiques sobre Formació Professional

Els agents socials i econòmics hem manifestat en nombroses ocasions la nostra preocupació per la situació de la FP a Catalunya i considerem que ha arribat l’hora de definir un model de Formació Profesional de qualitat, gestionat per un òrganisme únic amb competències directes sobre la FP inicial i la Formació per a l’ocupació, sobre la planificació, les qualificacions professionals i l’avaluació, entre d’altres.

Algunes de les principals mancançes detectades, i que cal abordar, són la manca de correspondencia entre l’oferta formativa i les demandes del mercat de treball, la desconnexió entre la Formació professional inicial amb la Formació per a l’ocupació, la insuficient coordinació entre els diferents Departaments del Govern que tenen competències en matèria de formació professional i qualificacions o la inexistencia d’un sistema integral d’informació i orientació profesional.

Un altre aspecte a considerar és la qualificació de la població catalana. En aquest sentit considerem necessari millorar la percepció social que existeix sobre els estudis de Formació Profesional, i incrementar en un 40% el percentatge d’alumnes que opta per aquests estudis.

Altres qüestions fonamentals a tractar són el programa de beques i ajuts per facilitar l’accés dels alumnes a la FP, la formació en centres de treball, així com promoure la máxima flexibilitat entre els diferents nivells de formació.

Aquestes i altres propostes són les que els agents socials i econòmics considerem irrenunciables i volem introduir en la negociació de la Revisió i impuls de l’Acord estratègic amb el Govern, prevista per a les properes setmanes.

1) Creació d’un organisme únic a Catalunya que tingui competència directa en matèria de Formació i Qualificació Professional i en especial en:

§ Formació Professional Inicial

§ Formació per a l’ocupació

§ Sistema d’informació i orientació integrat

§ Planificació de la Formació Professional

§ Qualificacions professionals

§ Homologació de centres

§ Qualitat de la formació

§ Avaluació del sistema de formació professional

§ Detecció de les necessitats en formació i qualificació a través de la xarxa d’observatoris.

2) Planificació de l’oferta formativa: concreció de la xarxa d’observatoris i els mecanismes de coordinació, que tinguin en compte les demandes o necessitats de qualificacions d’ empreses i persones. Participació de les organitzacions signants de l’Acord en l’establiment de criteris per a la planificació de la FP.

 

3) Integració de l’oferta formativa

a) Creació de centres integrats. Posada en marxa de centres integrats en el curs 2008-2009, i acordar un calendari de desplegament.

b) Pla de desenvolupament de la integració de la FO i la FC, amb dotació de recursos humans i infrastructura necessaris per dur-lo a terme.

c) Desenvolupament de Projectes d’Integració de FP. Donar cobertura legal i consolidar la xarxa de projectes.

d) Reserva d’una partida pressupostària específica inicial pel pressupost del 2008, per a la posta en marxa de la integració de la FP i d’una partida específica anual dedicada a la integració de la FP.

4) Definició i posada en marxa del model d’informació i d’orientació professional que inclogui la població ocupada i l’alumnat de secundària. Organització de la xarxa de punts d’informació sobre formació professional integrada (inicial i per a l’ocupació)

5) Qualificacions professionals: Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP).

a) Acreditació de competències: Desenvolupar normativament els processos d’acreditació de competències a través de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP).

b) Estructuració de les qualificacions en mòduls adaptables a l’oferta de formació per a l’ocupació. Desplegament i aplicació del catàleg modular integrat.

6) Pla FP.Cat – Posta en marxa dels processos de convalidació de crèdits a nivell europeu a través del ICQP.

7) Qualitat de la formació

a) Homologació de centres.

b) Avaluació de la formació per a l’ocupació.

c) Seguiment i implementació.

8) Programa de beques i ajuts per facilitat l’accés dels alumnes a la FP:

Dotació d’una partida pressupostària anual per facilitar beques i ajuts a les estades de formació en centres de treball i a la mobilitat i residència de l’alumnat de formació professional.

9) Promoure la flexibilitat entre els diferents nivells de formació

a) Estendre l’oferta de cursos pont per les proves d’accés a cicles superiors  de FP.

b) Establiment de passarel.les que permetin una major flexibilitat entre formació professional i estudis universitaris en les dues direccions.

c) Ampliació de les places de reserva d’accés a la universitat a través dels cicles formatius de grau superior a partir del curs 2008-2009.

10) Promoure la millora de la qualitat de la formació en els centres de treball.

Comments are closed.