Reacció de la UGT a l’avantprojecte del pressupost 2008 de la Generalitat

moneyEl nostre sindicat considera que els pressupostos de la Generalitat per al 2008 evidencien la necessitat d'un nou model de finançament

L'estructura dels ingressos de la Generalitat heretat de l'actual model de finançament depèn en gran part dels tributs cedits de l'Estat (en un 66%), on l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats té un gran pes, ja que suposa al voltant d'un 18% dels ingressos no financers de la Generalitat.

 

Per al 2008, i segons el projecte de pressupostos, s'espera que l'ingrés provinent d'aquest impost no només no creixi, sinó que es vegi minvat en un 14%. Quant als impostos especials, també cedits, es preveu un lleuger augment del 3,8%. El Govern preveu que el creixement del consum s'estanqui, degut en gran part als alts nivells d'endeutament i manca de capacitat d'estalvi de les famílies catalanes. L'evolució dels preus i moviments del mercat immobiliari també estan a la baixa. El consum i el mercat immobiliari han atorgat a les arques de la Generalitat un generós volum d'ingressos durant els darrers anys, però a partir del 2008 atorguen un marc d'ingressos poc favorable per realitzar els esforços de despesa necessaris per fer front a les grans necessitats de despesa social que llastra el nostre sistema de benestar. De fet, ja el setembre de 2007 el nivell d'execució de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és tan sols del 58%, fet que demostra l'alentiment del sector immobiliari. A més, el gener de 2008 es posa en marxa la nova Llei de serveis socials que ha de donar cobertura a situacions de pobresa i exclusió social a Catalunya. L'augment del pressupost del programa de protecció social, en canvi, és inferior a l'augment que va experimentar al 2007 que va ser de l'11,4%.

 

 

Eixos de despesa

 

·        La UGT de Catalunya celebra l'esforç en contenció de la despesa farmacèutica, tot i que alerta de la no reducció de les llistes d'espera

 

Pel que fa a la distribució de la despesa, la UGT de Catalunya celebra l'èxit en la contenció de la despesa farmacèutica, capítol que tradicionalment desborda els pressupostos de salut. El 2003 la depesa farmacèutica es menjava més d'un quart del pressupost de la sanitat i la reducció ha arribat fins a suposar al 2008 un 19%. La despesa total de sanitat augmenta el 5,9% respecte l'any anterior, tot i que el creixement de despesa per targeta sanitària ho fa tan sols en un 4,7%. Tot i l'esforç efectuat, l'augment d'usuaris del sistema sanitari continua sent més gran que les dades oficials d'augment de la població. La despesa per usuari augmenta, per tant, menys del desitjable i preveiem que el col·lapse de les llistes d'espera del servei públic de salut continuï als nivells  actuals. A més, la despesa pública per habitant es manté encara molt per sota dels 1.500 euros de mitjana europea, i se situa el 2008 en 1.264 euros per català. Resta encara, per tant, un llarg camí per recórrer fins arribar a la despesa desitjada.

 

·        La concertació a través del Pacte Nacional de l'Educació fa possible l'augment de despesa educativa tot i que estem molt lluny de la mitja europea.

 

La UGT de Catalunya celebra l'augment de despesa del 8,5% respecte a la partida del 2007 per fer front a la incorporació dels 3.500 nous professors i professores assignades segons el Pacte Nacional de l'Educació, signat pels agents socials i Govern. La UGT de Catalunya alertem, però, que si mantenim aquest augment anual de despesa, l'objectiu del Pacte d'assolir el percentatge d'inversió en educació del 6% respecte el PIB, no arribarà fins el 2023. La UGT de Catalunya denunciem que Catalunya no es pot permetre l'espera si realment vol assolir uns nivells de despesa similars als del model social europeu.

 

·        El present Avantprojecte de pressupostos reflecteix els acords assolits al Pacte Nacional de l'Habitatge

 

El Pacte Nacional de l'Habitatge, signat el dia 8 d'aquest mes d'octubre, marca un nivell de despesa que es veu reflectit en l'Avantprojecte de pressupostos presentat. La política d'habitatge suposarà, per tant, un 2,3% del total del pressupost, creixent un punt percentual en els darrers dos anys. La UGT de Catalunya celebra que els recursos destinats a l'habitatge social augmentin un 32% respecte l'any anterior però recorda que la inadequació de les polítiques que es derivin de la llei d'habitatge mantindran els problemes d'accés a l'habitatge.

 

·        La necessitat d'invertir en infraestructures

 

La UGT de Catalunya valora positivament l'augment del 17% de la inversió consignada en els pressupostos. L'any 2008 es destinaran al capítol d'inversions un total de 5.906,4 milions d'euros. La inversió en infraestructures i mobilitat, amb una partida de 2.845 milions d'euros, és de les que més creix a l'Avantprojecte de pressupostos, i ho fa en un 23,7%. La UGT de Catalunya valora positivament aquest augment davant el dèficit històric que pateix el país i que aquests dies estan suposant el col·lapse de transport més gran de la història recent. En aquest sentit, la UGT recorda la necessitat del consens al voltant d'un Pacte Nacional per les Infraestructures de Catalunya.

 

·        La UGT de Catalunya recolza el canvi de model productiu però alerta de la baixa execució d'algunes de les partides associades

 

La UGT de Catalunya aprova l'augment de recursos destinats a les partides de Recerca, Desenvolupament i Innovació, que és d'un 33,5%, així com al sector industrial, del 65,5%. Tal i com el nostre sindicat va ratificar amb la signatura de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, considerem que la competitivitat i el reforç del sector industrial han de ser millorats per poder fer front al canvi de model productiu que sembla ja estar iniciat. Els sectors productius basats en baixos costos han de perdre pes dins l'economia a favor dels altres sectors amb alts continguts de tecnologia i que requereixin mà d'obra qualificada per garantir el canvi cap a una economia oberta, competitiva i, sobretot, que generi llocs de treball de qualitat i sous dignes als seus treballadors i treballadores. Tot i així, la UGT de Catalunya exigim que els recursos pressupostats no es perdin i siguin executats al 100%, doncs la partida dedicada a indústria el 2007 presenta una execució fins al mes de setembre de tan sols en 18%, xifra que posa en un més que fonamentat dubte la seva total execució.

 

 

Cap a un nou model de finançament autonòmic

 

La societat catalana, per tant, presenta unes necessitats de despesa que encara no estan cobertes i que la UGT espera que l'estiguin a partir del nou model de finançament autonòmic que s'ha d'aprovar l'any vinent.

 

L'estructura dels ingressos de la Generalitat de Catalunya és massa depenent d'uns impostos cedits que fluctuen segons la conjuntura econòmica. Catalunya necessita un model de finançament que li atorgui els recursos i instruments necessaris per fer front a unes despeses creixents que, a dia d'avui, no es veuen correspostes amb uns ingressos adients.

 

Si comparem l'estructura dels ingressos de Catalunya amb la resta de Comunitats Autònomes del Règim Comú, els ingressos de Catalunya depenen molt menys de les transferències de l'Estat i de la Unió Europea. El Fons de Suficiència és el principal instrument d'anivellament entre comunitats i s'aplica segons les necessitats de despesa estimades. Dins dels ingressos totals de la Generalitat, aquesta transferència estatal suposa un 10%, i més del doble a les altres Comunitats Autònomes. De la mateixa manera, les transferències de la UE dels Fons Europeus no arriben al 0,5% dels ingressos de Catalunya, mentre que a la resta de comunitats i de mitjana són casi un 7%.

 

Estructura dels ingressos de les CCAA i Catalunya

 

 

Conjunt de CCAA

Catalunya

Tributs

55,7%

66,1%

Tributs cedits

54,4%

66,0%

Tributs propis

1,4%

0,1%

Transferències de l'Estat i UE

38,3%

25,6%

Fons de Suficiència

23,6%

10,1%

Fondo de Compensació Interterritorial

0,9%

Transferències de la UE

6,8%

0,5%

Altres*

7,0%

15,0%

Altres ingressos

6,0%

8,3%

Deute

3,9%

7,4%

Altres

2,1%

0,9%

TOTAL INGRESSOS

100,0%

100,0%

Font: Pressupostos de la Generalitat 2007

 

 

 

 

 

*Participació Diputacions i municipis en impostos Estat, fons de cohesió sanitària, acord finançament sanitari, INEM i altres programes d'ocupació i formació i altres.

**2006.

 

Els mecanismes d'anivellament i de càlcul de necessitats de despesa de les diferents Comunitats Autònomes del règim comú hauran de ser revisats amb el nou model de finançament, perquè Catalunya pugui tenir un nivell d'ingressos associats als nivells de despesa que presenta.

 

La UGT de Catalunya demana l'obertura d'un debat social al voltant del conjunt del model de finançament i del model fiscal.
{mxc} 

 

Comments are closed.