RECLAMA ELS TEUS DRETS ECONÒMICS. GABINET Jurídic UGT: Indemnització DE CONTRACTES TEMPORALS

RECLAMA ELS TEUS DRETS ECONÒMICS. GABINET Jurídic UGT:los-contratos-temporales1

Indemnització DE CONTRACTES TEMPORALS = INDEMNITZACIÓ D’ACOMIADAMENTS OBJECTIUS (20 dies per anys amb el topall d’una anualitat).

Aquest és el pronunciament que acaba de realitzar el TJUE, en sentència de data 14 de setembre 2016, cas Ana de Diego Porras.

El Tribunal comunitari considera que resulta Discriminatori la diferent indemnització existent entre els contractes temporals i el contracte indefinit (resolt per la via de l’acomiadament objectiu). I entén que no hi ha causa de justificació per a aquesta diferència de tracte, sense que la temporalitat de la relació laboral (temporals enfront d’indefinits), sigui justa causa de justificació.

Aquesta important sentència del TJUE obre la porta al fet que tots els contractes temporals laborals puguin reclamar la indemnització de l’acomiadament objectiu, o sigui, 20 dies per any amb el topall d’una anualitat.

PERSONES AMB CONTRACTES TEMPORALS QUE PODEN RECLAMAR.

En principi tots els contractes temporals sense major distinció, obra i serveis, eventuals per circumstàncies de la producció, contractes de interinatge laboral sigui la causa que sigui, formació.

Alguns contractes, cas de joves emprenedors pot tenir la seva dificultat d’encaix, però s’intentarà reclamar per aquests serveis jurídics de la UGT.

CONTRACTES INTERINS DE FUNCIONARIS

Aquest Gabinet Jurídic  reclamarà  també l’aplicació d’aquest criteri als funcionaris interins. Ara bé, aquest tema no està resolt de forma expressa pel TJUE. El problema resideix en el terme de comparació. En l’àmbit del personal laboral es compara el contracte temporal amb l’indefinit quan es produeix acomiadament objectiu. No obstant això, la Directiva comunitària 2000/78, s’ha d’aplicar al personal laboral i funcionarial de l’Administració, sense distinció, per la qual cosa creiem que hi ha base per a tal reclamació per als funcionaris interins.

DES DE QUAN ES POT RECLAMAR

El termini a tenir en compte per poder reclamar és el d’un any (termini de prescripció en l’Estatut dels Treballadors). Es podrà reclamar si l’extinció s’ha produït l’any anterior a la data en què es presenti la demanda.

És prudent i es recomana no signar cap saldo i quitança que es pugui considerar de caràcter deslliurador a partir d’ara.

CONTRACTES EN FRAU DE LLEI I INDEMNITZACIÓ FINAL DE CONTRACTE. COMPATIBILITAT.

En cas de realitzar una cadena de contractes temporals que s’entengui fraudulents es pot plantejar una demanda d’acomiadament per frau de llei que es declararà improcedent d’apreciar l’existència d’aquest. Però, en cas de no apreciar el frau de llei es pot sol·licitar com a pronunciament subsidiari la condemna al pagament de la indemnització de 20 dies per any amb el topall d’una anualitat.

Per tant, no resulta incompatible plantejar el frau en la contractació i al mateix temps la indemnització per fi de contracte.

ACTUACIÓ DEL GABINET JURÍDIC D’UGT.

Aquest Gabinet ja ha començat a reclamar aquestes indemnitzacions per als contractes temporals sense esperar a una major consolidació de la doctrina del TJUE, de manera que contribuïm a la seva consolidació, i per evitar la pèrdua de drets pel transcurs del temps.

Recordeu que aquesta indemnització correspon a la finalització de cadascun dels teus contractes temporals. No ha d’esperar-se a la finalització de tots els contractes temporals (cadena de contractes continuats), ja que hi hauria quantitats prescrites, tret que s’estimés fraudulenta aquesta cadena contractual en aquest cas la indemnització seria la pròpia d’acomiadament improcedent (33 dies per any).

CONTACTE. Gabinet Jurídic UGT.

Telef. 933046850.

gabinetjuridic@catalunya.ugt.org

Comments are closed.