Risc de riuades i inundacions a la feina


Les característiques climàtiques i orogràfiques del Mediterrani afavoreixen en determinades èpoques d’any (primavera i tardor) l’aparició de fenòmens d’importància, com les riuades i inundacions, que poden causar danys i pèrdues, especialment a les zones costaneres.

El pla Inuncat (Pla especial d’emergències per a inundacions a Catalunya) identifica els punts negres del territori i classifica les zones en funció de la seva freqüència.

Hi ha moltes activitats de l’entorn laboral que són a la intempèrie o pròximes a zones inundables, i poden veure’s afectades per inclemències climàtiques com el creixement inesperat de rius i rieres. Pensem en les tasques dels agricultors, pastors, agents forestals, transportistes, o qualsevol persona treballadora d’empreses properes a rius i zones inundables. Aquests treballadors i treballadores poden patir riscos, com ser arrossegats per les aigües, quedar atrapats per la caiguda o despreniment d’arbres, murs, tanques o altres construccions, o ennuegar-se per llots en quedar atrapats en recintes o vehicles.

MESURES PREVENTIVES

Abans del fenomen

  • Ubicació de les empreses lluny de rius i rieres amb creixement temporal.

En la instal·lació i el disseny de les empreses, naus, magatzems, etc., cal tenir en compte la possibilitat que la zona de construcció i els accessos siguin zones inundables i adaptar-les a aquestes circumstàncies climàtiques.

  • Manteniment de llocs de treball

– A l’empresa hem de comprovar el bon estat de cobertes, teulades i les terrasses de les instal·lacions per evitar filtracions que puguin afectar l’estructura de l’edifici i produir enfonsaments.

– A l’empresa s’ha de revisar periòdicament els baixants i desguassos d’aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis. Cal comprovar que en els canalons i canonades estiguin lliures d’obstacles (terra, vegetació, fulles, etc.) perquè l’aigua hi pugui circular.

– Als treballs que es realitzen en soterranis, subterranis i locals a nivell de carrer, hem d’estudiar la possibilitat de disposar de bombes extractores d’aigua per evitar inundacions. En tendes, locals o empreses, en baixos a zones d’alt risc d’inundació, cal preveure la disposició d’un sistema o material que encaixat o construït davant la porta principal pugui dificultar l’entrada d’aigua i de fang durant els episodis de riuades, desbordaments i inundacions.

– Cal retirar de l’exterior de l’empresa els objectes, contenidors, vehicles i maquinària que puguin ser arrossegats per l’aigua.

  • Organització del treball durant pluges fortes

– Només hem de fer servir el vehicle per als desplaçaments si és absolutament imprescindible i suspendre els viatges i trajectes de treball innecessaris.

– En cas de previsió de pluges fortes amb inundacions cal consultar el Servei d’Informació de Tràfic de la DGT i sol·licitar informació sobre l’estat de les carreteres utilitzarem, així com els possibles itineraris alternatius.

– Cal evitar estacionar els vehicles en zones inundables. Els llits secs i les ribes de rius poden sorprendre’ns amb una crescuda sobtada d’aigua o riuada.

* Informació: previsió del temps i alertes

– En cas de treballs a la intempèrie o amb desplaçaments hem de prestar especial atenció a les prediccions meteorològiques (alertes Inuncat, meteo.cat i Aemet) i a l’estat de les carreteres, i evitar zones de rius, rieres i torrents secs inundables.

– Hem de seguir les consignes, les mesures de precaució i els consells d’actuació que donin les autoritats a la població en general, perquè també són aplicables a les persones treballadores.

 

Durant el fenomen

– Hem d’allunyar-nos de les riberes dels rius i barrancs i no romandre en els ponts, ja que poden enfonsar-se i en caure arrossegar-nos. Tampoc hem de refugiar-nos en coves o túnels inundables o en llocs on hi pugui haver enderrocaments provocats per la pluja.

– No hem de travessar cap zona inundada ni a peu ni en cap vehicle, perquè si creix de forma inesperada la força de l’aigua pot arrossegar-nos.

– Hem d’allunyar-nos de la base dels turons, ja podríem quedar-nos atrapats per l’aigua que cau pels vessants, que sovint arrossega fang i restes d’arbres i pedres. Si estem a la intempèrie, hem de dirigir-nos als punts més alts de la zona.

– Hem d’evitar els llocs en què pugui haver-hi despreniments de roques o terra en la inundació o la riuada.

– Si estem a la intempèrie és millor buscar un lloc segur (una casa, construcció segura, etc.). Hem de protegir-nos a les plantes altes dels edificis i no baixar als soterranis ni a les plantes baixes.

– En cas d’inundació, hem de tancar les connexions d’aigua i gas i l’interruptor general de l’electricitat. Hauríem de disposar de llanternes i d’algun mitjà per rebre informació (una ràdio de piles o un telèfon mòbil amb cobertura) perquè en aquesta situació pot fallar el corrent elèctric o la línia fixa telefònica de l’empresa.

– No hem d’utilitzar el telèfon (fix o mòbil) si no és per una autèntica emergència. El sistema telefònic pot saturar-se i les trucades realment d’emergència poden quedar sense resposta.

– En cas de possible inundació en l’empresa, cal preveure col·locar els productes tòxics o perillosos fora de l’abast de l’aigua, per evitar les contaminacions.

Recomanacions per als conductors.

– Si la inclemència meteorològica ens enxampa conduint, hem de circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat.

– No hem d’intentar mai travessar un pont que ofereixi dubtes sobre la seva resistència, ni un riu sec ni barranc, ni una riera inundable o que porti poca aigua, perquè si hi ha una crescuda sobtada la força de l’aigua pot arrossegar-nos. Si l’aiguat ens enxampa circulant, no hem de sobrevalorar les possibilitats dels vehicles tot terreny; davant d’una riuada, el millor és ser prudents i buscar una altra via d’accés.

– Davant problemes de visibilitat a l’hora de conduir a causa de la pluja, és millor aturar-se al voral senyalitzant la nostra situació. Si és necessari abandonar el vehicle, hem de comprovar que no obstaculitza la circulació ni l’accés dels serveis de socors.

 

Després del fenomen

– Després d’una inundació o riuada no hem d’accedir a l’empresa o a les zones de treball fins que protecció civil ens autoritzi. Hem de realitzar una inspecció prèvia de les instal·lacions, parets, sostres, murs, etc., per si hi hagués perill d’enderrocament.

– Fins que la zona estigui assegurada, hem de pensar en no fer servir llums de flama, ni fumar ni encendre cap foc, ja que la inundació o riuada pot haver afectat les conduccions de gas i produir-se una fuga amb el consegüent risc d’incendi i explosió.

– Després d’una riuada o inundació hem de tenir cura no es produeixin curtcircuits si el cablejat elèctric s’ha vist afectat. No hem de connectar aparells elèctrics ni encendre el llum fins que la zona sigui segura.

– En cas d’inundació, no hem d’intentar “rescatar” vehicles ni la maquinària ni estris de dins de garatges o de soterranis fins que les autoritats ho aconsellin.

– Hem de seguir les indicacions higienicosanitàries que donin les autoritats. Si l’aigua potable de l’empresa no té garanties higièniques no hem de consumir-la.

– Si l’empresa o la zona de treball ha quedat omplerta de fang, hem d’extremar la precaució en caminar perquè en aquesta situació les relliscades i caigudes són habituals.

 

Marta Juan

 

Si vols rebre publicacions de salut laboral, convocatòries de jornades, etc. envia’ns un mail a otprl@catalunya.ugt.org

Comments are closed.