Sanció a BBVA per discriminació per raó de sexe: el banc va denegar a una treballadora seu dret a lactància acumulada

La Secció sindical de la UGT de Catalunya a BBVA ha aconseguit que la Inspecció de Treball estengui una acta d’infracció a l’empresa BBVA per discriminació per raó de sexe, en denegar a una treballadora el seu dret a lactància en els termes establerts tant en el Conveni Col·lectiu de Banca com en el Pla d’Igualtat de l’empresa.

Després de gaudir del permís de maternitat, l’empresa denega a aquesta treballadora el gaudi del permís de lactància, que havia sol·licitat en l’opció de permís acumulat de 15 dies. La raó que va al·legar l’empresa és que el pare del seu fill no treballa.

Segons el Conveni Col·lectiu del sector de la Banca de 2016 i el Pla d’Igualtat de BBVA “el permís de lactància constitueix un dret individual personal, home o dona, que podrà ser exercit per un dels progenitors, indistintament, en cas que ambdós treballin. 

Les i els treballadors tindran dret a una hora d’absència del treball per lactància d’un fill o filla fins que aquest compleixi nou mesos, que poden dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà en cas de part, adopció o acolliment múltiples. La concreció horària de gaudi del permís correspon al treballador o treballadora, dins la seva jornada ordinària. 

Amb caràcter alternatiu aquesta absència es podrà substituir per un permís retribuït de 15 dies naturals a continuació del descans de maternitat”.

La negativa de l’empresa es basa en tres requisits recollits en el Pla d’Igualtat: 1.- És un dret de titularitat individual, el que significa que qualsevol dels dos progenitors el pot sol·licitar, tot i que només un d’ells el pugui gaudir; 2.- Cal que tots dos treballin i que un d’ells renunciï expressament. i 3.- S’ha de notificar amb 15 dies d’antelació al període de terminació del permís de maternitat.

La Inspecció considera que l’argumentació de l’empresa és una interpretació errònia del conveni que, en tot cas, hauria de respectar l’Estatut dels Treballadors i que, a més, no té en compte que el permís de lactància:

– És un permís retribuït reconegut en l’art. 37.4 de l’Estatut dels Treballadors per als treballadors per compte aliè, amb independència de la situació laboral de l’altre progenitor.

– Que el bé jurídic protegit és el benestar del menor, de manera que reconeix una titularitat múltiple (tots dos treballadors podran accedir-hi, sempre que siguin treballadors per compte d’altri) però de gaudi individual (no podran gaudir del permís els dos treballadors a la vegada, de manera que, en cas que tots dos treballin, no serà possible el gaudi simultani encara que sí el successiu repartiment de temps). Això vol dir que el progenitor que en gaudeix hauria d’acreditar que l’altre no l’està gaudint, llevat que tinguin un mateix ocupador. L’expressió “en cas que ambdós treballin” pretén donar solució a la possibilitat que els dos hipotètics titulars poguessin gaudir del mateix permís, no establir un nou límit d’accés al gaudi de la lactància.

– L’expressió “en cas que ambdós treballin” és el resultat d’una evolució històrica dirigida a garantir que el bé protegit sigui el fill lactant, i a desdibuixar que la titularitat exclusiva d’aquest permís sigui de la mare, tot garantint que el gaudi pugui ser assumit per qualsevol dels progenitors.

Comments are closed.