SAP-UGT adreça una carta al President Montilla sobre la preocupació per la possible aprovació del codi d’ètica dels Mossos

mossos1.jpg

Qualsevol iniciativa respecte modificar o aprofundir el contingut ètic de l’actuació dels policies de Catalunya s’ha d’emprendre des del consens i des d’una actitud de respecte vers els policies de Catalunya .

La nostra organització, el SAP-UGT de Catalunya,  força sindical majoritària en el Consell de la Policia del Cos de Mossos d’Esquadra, assisteix amb molta preocupació al desenvolupament d’un projecte de Codi d’Ètica pel nostre Cos per part de l’actual direcció de la Conselleria d’Interior.

Des de la seva fundació, el nostre sindicat aposta clarament per potenciar les bones pràctiques professionals i les conductes ètiques en el sí de la Policia de Catalunya i rebutgem qualsevol actitud i activitat contrària als drets de les persones recollits en el nostre marc legal. En aquest sentit vàrem recolzar l’adhesió de la Policia de la Generalitat al Codi d’Ètica Policial Europeu que va aprovar el Departament d’Interior el juny de l’any 2004.

Coincidim plenament, doncs, en el respecte als valors democràtics, valors incorporats i presents en la normativa interna que regeix l’activitat professional dels membres del col·lectiu dels Mossos d’Esquadra. Per aquest motiu entenem que qualsevol iniciativa respecte a modificar o aprofundir el contingut ètic de l’actuació dels policies de Catalunya s’ha d’emprendre des de el consens entre els responsables polítics de la Conselleria d’Interior, les forces sindicals representatives i l’estructura de comandament del Cos, donada la cabdal importància d’aquest tema. I, el que és més important, s’ha de fer des de una actitud de respecte envers els policies de Catalunya que donen el millor que tenen al servei de la nostra societat.

És per això que trametem al Molt Honorable President de la Generalitat, José Montilla, la nostra preocupació pel procés que s’està desenvolupant per l’aprovació d’un Codi d’Ètica del Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant una carta registrada amb data d’avui.

El passat dia 26 d’ abril es va sotmetre a votació al Consell de Policia, màxim òrgan de representació del Cos de Mossos d’Esquadra, un projecte de Codi d’Ètica per a la nostra policia, i que aquest projecte es va refusar de manera contundent pel Consell, rebuig que va comptar amb el recolzament de totes les forces sindicals, els alts comandaments del Cos i bona part dels representants de l’Administració en el Consell. La nostra preocupació radica en el posicionament fet públic recentment per part de la Conselleria d’Interior i el propi Comitè d’Ètica de propiciar l’aprovació del contingut del seu projecte de Codi d’Ètica mitjançant un Acord de Govern i prescindint de la opinió radicalment contrària dels membres del Consell de la Policia.

Des del SAP-UGT entenem que l’ètica no és una cosa que, de no existir, que no és el cas, es pugui imposar. L’ètica policial és un conjunt de valors que han d’impregnar de manera transversal les normes, els procediments de treball, les directrius, la formació a l’escola de la policia i, en fi, inspirar i estar presents en el conjunt d’actuacions de la nostra policia.

Pensem que l’ètica policial, pel contrari, no pot estar basada en una relació minuciosa, extensa i amb pretensió d’exhaustiva d’activitats policials en la qual es cataloguin, en cada cas, les conductes desitjables separades de les indesitjables, prescindint dels molt variats contexts en que es desenvolupa el treball policial real i pretenent acotar de manera asfixiant i absurda (per impracticable) totes les actuacions a fer sense tenir en compte (entre altres coses perquè resulta impossible amb aquest format) la realitat que les envolta. Indirectament, es pressuposa que aquestes conductes, de no existir un codi que les detalli rígidament, serien (i són actualment) incorrectes. Es parteix, per tant, d’una posició de desconeixement i de prejudici negatiu en relació als actuals comportaments ètics de la Policia de la Generalitat.

Addicionalment el projecte de Codi proposat per la Conselleria d’Interior implica contradiccions amb els principis rectors del Codi d’Ètica Policial Europeu. Els continguts del projecte de Codi, lluny de ser un recull de bones pràctiques i principis rectors programàtics, constitueixen un veritable nou cos legal amb una normativa restrictiva i constrictiva, incompatible amb una resposta professional dels membres de la Policia de Catalunya.

Pels anteriors motius, així com per l’impacte negatiu que pot tenir aquest afer sobre la consideració pública, la imatge corporativa i el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra, transmetem al nostre President aquesta preocupació, i coneixedors del seu tarannà conciliador i profundament democràtic, li demanem que propiciï una solució basada en el consens i el respecte, tot pensant en els interessos de la societat a la que servim.

Comments are closed.