Signat el Conveni Col·lectiu del Moble de Catalunya

Font: pixabay

Ahir, la UGT va signar el nou Conveni Col·lectiu del Moble de Catalunya, un conveni que avança en beneficis socials i condicions de treball, entre les quals destaquem les següents:

  • Vigència 2 anys (2019-2020)
  • Increment 2,00% per a cadascun dels anys de conveni.
  • Reducció de jornada de 8 hores anuals.
  • 1 dia d’assumptes propis.
  • 100% en cas de baixa per malaltia, comuna i accident laboral.
  • Acumulació de lactància en 1 hora per dia fins que el menor compleixi 9 mesos.
  • Abonament dels incentius i comissions durant el període de vacances.
  • Permisos retribuïts: s’inicien el primer dia laborar següent al fet causant.
  • Inclou textos d’igualtat de gènere, protocol d’assetjament i víctimes de violència de gènere.

La FeSMC-UGT de Catalunya considera que és un conveni positiu per al conjunt dels treballadors i treballadores, avança en drets socials, garanteix el poder adquisitiu i permet que l’increment se situï per sobre de la inflació. També suposa un avanç en igualtat perquè s’incorporen textos que garanteixen la igualtat entre homes i dones. La signatura d’aquest conveni és molt positiva perquè beneficia les condicions de treball i la qualitat i qualificació per als treballadors i treballadores del sector, i  l’acord segueix els continguts del AIC i AENC signats recentment.

Comments are closed.