Signat el Conveni del Sector de Transport de Mercaderies i Logística de la Província de Barcelona

Aquest matí s’ha signat a la seu del Departament de Treball el conveni del sector de transport de mercaderies i logística de la província de Barcelona, per part de la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya i les patronals del sector.

El conveni regularà les condicions laborals de 20.000 treballadors i treballadores i tindrà vigència fins l’any 2023. Cal recordar que estaven sense conveni col·lectiu des del 31 de desembre de 2010, quan el conveni va perdre vigència.

Els punts principals de l’acord són:

  1. El conveni col·lectiu tindrà vigència fins l’any 2023.
  2. Com a increment salarial fins el 2018 s’aplicarà un 3,5% sobre les taules salarials de l’any 2010 vigents, que no generarà endarreriments, més 100 euros a la borsa de vacances.
  3. Per la resta d’anys, des del 2019 fins el 2023, es pacta un increment salarial d’un 1,5% cada any (excepte per la borsa de vacances), amb clàusula de garantia salarial acumulada per als anys 2021, 2022 i 2023, que es farà efectiva el primer trimestre de 2024 en cas que l’IPC acumulat d’aquests tres anys superi l’increment pactat per aquest període. De l’increment dels tres últims anys, la meitat s’aplicarà a salari base i l’altra meitat s’aplicarà a plus conveni. Aquest increment de l’1,5% anual també s’aplicarà a les dietes des de l’1 de gener de 2019 i durant cadascun dels anys del conveni.
  4. Pel que fa als endarreriments de l’any 2019 en curs es pagarà un lineal per totes les categories de 280 euros a la publicació del conveni.
  5. Pel que fa a l’antiguitat, s’acumulen el primer i el segon bienni, que es faran efectius en el seu import del 10% (5%+5%) quan es compleixi el quadrienni, només per les noves contractacions que es realitzin a partir de 2020.

Comments are closed.