Signat el Conveni d’Ensenyament Concertat

Empara 27.000 treballadors a Catalunya i inclou increments salarials i importants millores socials i nous permisos.

La UGT de Catalunya i la resta de sindicats i patronals del sector hem signat el XI Conveni de l’Ensenyament Concertat, que empara uns 27.000 treballadors i treballadores al nostre país.

L’acord inclou els següents increments salarials:

 • Personal no concertat: un 1,95% els docents i un 2% el PAS (personal d’administració i serveis).
 • Personal concertat: increments de la funció pública.
 • TEI (tècnics d’educació infantil), assistents, tècnics especialistes i educadors: 25 euros lineals més un 1,95%.

El text contempla l’extinció definitiva del Premi de Fidelitat a canvi d’una compensació econòmica per a tot el personal docent i titulat no docent amb un mínim de 10 anys d’antiguitat. Aquesta compensació econòmica s’estructura de manera escalonada en funció dels quinquennis d’antiguitat, i oscil·la des del mínim d’un 60% d’una paga per als treballadors que tenen una antiguitat de dos quinquennis, fins al màxim d’un 85% de 7 pagues per als treballadors amb 7 o més quinquennis.

El nou conveni inclou també importants millores socials i nous permisos que són reivindicacions històriques del nostre sindicat:

 • Les treballadores per lactància d’un fill menor de nou mesos tindran dret a acumular 20 dies laborables a gaudir immediatament després de la finalització del permís de maternitat i una vegada hagués gaudit de les vacances, si és el cas.
 • El permís de 15 dies en cas de matrimoni incorpora les parelles de fet constituïdes legalment i s’inicia el primer dia laborable del fet causant.
 • Els tres dies per naixement de fill/filla, defunció, malaltia greu, etc. passen a ser considerats laborables.
 • En el supòsit d’hospitalització el dia d’inici del gaudi del permís podrà ser qualsevol mentre aquesta duri.
 • Per trasllat de domicili habitual, dos dies si el nou domicili es troba a una distància superior a 10 quilòmetres.
 • Permís pel propi treballador per assistència a un consultori mèdic pel temps que aquesta assistència requereixi.
 • Pares/mares i tutors legals disposaran de dos permisos de fins a tres hores cadascun per assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el seu fill/a (infantil, primària i secundària).
 • Pagament de dietes per sortides i colònies: 1 dia, mínim 25 euros per sortida. Amb pernocta, 75 euros mínim.

Comments are closed.