Com no perdre drets econòmics quan reclames l’origen laboral d’una incapacitat temporal

(STS 22/2021, de 13 de gener) Malauradament, és més habitual del que voldríem patir un accident a l’empresa o iniciar un període d’incapacitat temporal (baixa) per una malaltia professional, acudir a la mútua i que ens derivi a la sanitat pública al·legant que és un tema degeneratiu i que no els correspon a ells resoldre-ho.

La importància dels EPI en la salut laboral

Els EPI (els equips de protecció individual que utilitzen els professionals en els seus diferents acompliments) tenen com a missió actuar com a última barrera de protecció enfront dels riscos laborals.

PRL i promoció de la salut

Amb l’aprovació de la Llei de prevenció de riscos laborals (31/1995) es van establir mesures per aconseguir un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors i treballadores enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Les mútues i la prevenció: l’evolució històrica d’una estranya parella

La relació amb la prevenció d’aquestes associacions sense ànim de lucre  neix l’any 1900 amb la publicació a la Gaceta de Madrid (actual BOE) de l’anomenada llei Dato, la llei que creava les mútues, mig asseguradores, mig entitats de previsió, que donaven cobertura econòmica i mèdica als treballadors i treballadores que patien un accident i no podien complir amb l’obligació Continua llegint

Treballs a l’exterior i estrès tèrmic per calor a l’estiu: un risc que també s’ha de prevenir

Amb l’arribada de l’estiu i de la calor, les condicions climàtiques a què es troben exposats els treballadors i les treballadores poden ser causa d’accidents de treball, alguns d’ells mortals, per exposició a la calor.