El patinet elèctric: Un nou element de mobilitat per anar a la feina

Són moltes les ciutats i pobles que comencen a comptar, entre els elements que intervenen en la seva mobilitat, amb els anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP) o patinets elèctrics.

Actualització de la Guia Tècnica d’Equips amb pantalles de visualització de dades

El Reial decret 488/1997, disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització té per objectiu la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores que fan servir equips que inclouen

La prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, el que coneixem com a mútues d’accidents de treball, a més d’atendre els accidents i malalties professionals, tenen encomanades tasques com ara les d’assessorament i informació en prevenció ambcàrrec a quotes, i altres que incideixen més directament en el nostre àmbit social, tasques com el subsidi per tenir cura de menors afectats per Continua llegint

Prevenir l’estrès laboral a l’empresa

L’estrès és una d’aquestes paraules que cada vegada és més present a la nostra societat i a les nostres vides. Vivim en entorns cada vegada més estressants, en ciutats cada vegada més grans i atapeïdes, amb sorolls i problemes de mobilitat, amb treballs cada vegada més exigents i que ens demanen més

El recurs preventiu com a facilitador de la integració de la prevenció a l’empresa

El recurs preventiu és una figura clau en la integració de la prevenció a l’empresa i en la lluita contra els accidents laborals, ja que, en la pràctica, podem dir que és un facilitador que millora el