Publicat el quadern preventiu: “Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas”

Per poder treballar en condicions segures, és fonamental que els treballadors i treballadores tinguin informació i formació sobre els riscos dels seus llocs de treball,