El sindicat a l’empresa: els delegats i la secció sindical

El sindicat a l’empresa: els delegats i la secció sindical

Els delegats i les delegades

La representació de la UGT de Catalunya a les empreses es du a terme mitjançant els delegats i delegades de personal (per als centres de treball de menys de 50 treballadors), els comitès d’empresa (centres de treball de més de 50 treballadors) i les juntes de personal (a l’Administració Pública), tots ells escollits a les eleccions sindicals de cada empresa. I també pels delegats i delegades LOLS.

DELEGATS I DELEGADES DE PERSONAL. Són els representants legals dels treballadors i treballadores, elegits per la resta de companys i companyes del centre de treball en votació directa, secreta i personal, en les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores.

MEMBRES DE COMITÈ D’EMPRESA O JUNTA DE PERSONAL. Els membres de comitè d’empresa o de les juntes de personal (a les administracions públiques per al personal funcionari) representen, de forma col·legiada, el conjunt de treballadors i treballadores en aquells centres de treball que compten amb més de 50 treballadors i treballadores.

DELEGATS I DELEGADES LOLS. El nom prové de la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS), que és on es defineix aquesta figura. En empreses de més de 50 treballadors i treballadores, els sindicats que hagin obtingut un 10% dels vots podran ampliar el nombre de delegats en funció de la plantilla de la empresa: de 250 a 750 treballadors, un delegat LOLS; de 751 a 2.000 treballadors, dos delegats; de 2.001 a 5.000 treballadors, tres delegats, i de 5.001 en endavant, quatre delegats. Aquests delegats i delegades gaudiran de les mateixes garanties i drets que la resta de delegats que integren el comitè d’empresa.

Els delegats i delegades tenen tota una sèrie de drets reconeguts legalment per desenvolupar correctament les seves funcions:

  • A rebre informació, almenys amb periodicitat trimestral, sobre: la situació econòmica de l’empresa, la salut i el medi ambient laboral, la contractació laboral, la finalització de la relació laboral individual i extinció del contracte individual, la imposició de faltes greus als treballadors i treballadores, els salaris, la mobilitat funcional i geogràfica, i la modificació substancial de les condicions de treball individuals, entre d’altres.
  • Drets de consulta i emissió d’informe. Quan les modificacions afecten tota o gran part de la plantilla, no sols tenen dret d’informació sinó també dret d’opinar o emetre un informe amb l’objectiu de modificar la decisió empresarial. Serà previ a l’execució de la decisió i no sempre té caràcter vinculant.
  • Drets de negociació. Els i les representants dels treballadors i treballadores són interlocutors i interlocutores de l’empresari o empresària, intervenint en la definició de les condicions de treball a l’empresa.

I garanties per desenvolupar la seva tasca:

  • Prioritat de permanència a l’empresa o centre de treball en els supòsits d’extinció o suspensió per causes tecnològiques o econòmiques, i en els casos de mobilitat geogràfica.
  • No ser acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions ni durant l’any següent al de l’expiració del mandat.
  • No ser discriminats en la seva promoció econòmica o professional.

Actualment, la UGT de Catalunya té 20.143 delegats i delegades a empreses, el que significa gairebé el 39% de la representació sindical al nostre país. En conjunt, la UGT i CCOO sumem més del 80% de la representació sindical a Catalunya:

Taules de dades de delegats en format .XLS

Les eleccions sindicals, a més de tenir una gran importància per a les relacions laborals als centres de treball, són processos ciutadans democràtics i participatius. En els darrers quatre anys (de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2018) s’han celebrat eleccions sindicals a 13.501 empreses de tot Catalunya, amb un total d’1.284.762 treballadors i treballadores convocats. A les eleccions han votat 818.458 persones, el que suposa una participació del 63,70%, per sobre de la participació habitual als comicis autonòmics, municipals i europeus.

La secció sindical

La secció sindical és la unitat bàsica organitzativa del sindicat. Agrupa les persones treballadores afiliades a la UGT de Catalunya en una empresa o centre de treball. És l’instrument clau per al desplegament de l’acció sindical a l’empresa.

Les funcions de la secció sindical són:

  • Representar la UGT de Catalunya a l’empresa.
  • Organitzar els treballadors i les treballadores afiliats dins de l’empresa: informar, assessorar i defensar els interessos dels afiliats i les afiliades, així com fomentar l’afiliació al centre de treball.