Els òrgans de control, participació i decisió

Els òrgans de control, participació i decisió

La UGT de Catalunya és una organització confederada. Això significa que està conformada per diferents organismes que són autònoms i sobirans en les seves decisions. Per tant, els punts de decisió i els espais de participació al nostre sindicat són diversos, cadascun d’ells a diferents nivells i àmbits:

 • A nivell d’empresa: la secció sindical, amb el seus propis òrgans de decisió, participació i direcció.
 • A nivell territorial: les unions territorials, amb els seus propis òrgans de decisió, participació i direcció.
 • A nivell sectorial: les federacions, amb els seus propis òrgans de decisió, participació i direcció.
 • A nivell nacional: els òrgans de participació, decisió i control de la UGT de Catalunya són el Congrés Nacional, el Comitè Nacional i la Comissió de Control Econòmic.

Òrgans de control, participació i decisió de la UGT de Catalunya

El Congrés Nacional

El Congrés Nacional és l’òrgan suprem de la UGT de Catalunya i se celebra, de manera ordinària, cada quatre anys. El darrer va ser el XVIè Congrès, que va tenir lloc a Barcelona el desembre de 2021.

El Congrés Nacional està constituït pels delegats i delegades elegits democràticament als congressos de les federacions i de les unions territorials, tenint sempre en compte la proporcionalitat d’afiliats i afiliades.

Les principals tasques del Congrés Nacional són:

 • Establir les línies generals de la política sindical (Ponència Estratègica) i la Normativa Interna.
 • Analitzar i aprovar els Informes de Gestió del Secretariat Nacional de Catalunya, del Comitè Nacional, de la Comissió de Control Econòmic, del Defensor de l’Afiliat i del Síndic del Delegat.
 • Elegir el Secretariat Nacional de Catalunya, la Comissió de Control Econòmic, els membres al Comitè Confederal, el Defensor de l’Afiliat i el Síndic del Delegat.
 • Modificar els Estatuts de la UGT de Catalunya.

El Comitè Nacional

El Comitè Nacional és l’òrgan suprem de la UGT de Catalunya entre els Congressos Nacionals i es reuneix, de manera ordinària, un cop l’any. Les seves principals tasques són:

 • Pronunciar-se sobre qüestions polítiques, sindicals i d’organització, a través de resolucions.
 • Conèixer l’informe sobre la situació general, tant interna com externa, del Secretariat Nacional de Catalunya, així com els informes del Defensor de l’Afiliat, del Síndic del Delegat i de la Comissió de Control Econòmic.
 • Aprovar la previsió econòmica del sindicat.
 • Cobrir les vacants que es produeixin en els òrgans de la UGT de Catalunya entre congressos, així com separar del seu càrrec els components dels òrgans del sindicat, si s’escau.

El Comitè Nacional està format per cent setanta representants, que són: els membres del Secretariat Nacional de Catalunya, un membre de cadascuna de les comarques que conformen la Regió Metropolitana i dos membres de la Unió de Jubilats i Pensionistes; la resta de representants s’assignen de forma proporcional a les federacions i a les unions territorials. A més, tenen dret a veu els membres de la Comissió de Control Econòmic, el Defensor de l’Afiliat, el Síndic del Delegat, la Xarxa d’Agents Sindicals per la Igualtat (XASI), l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, el Consell de Tècnics i Comandaments (CTC) i l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya (AMIC).

La Comissió de Control Econòmic

La Comissió de Control Econòmic revisa el bon funcionament administratiu i comptable dels organismes territorials de la UGT de Catalunya i verifica l’estat de les operacions financeres i l’administració dels mitjans econòmics del sindicat. Està formada per tres membres, elegits pel Congrés Nacional.

La Comissió de Control Econòmic presenta davant del Comitè Nacional un informe anual i davant del Congrés Nacional un informe general sobre les actuacions portades a terme.

Òrgans de control i participació de les federacions

Les federacions celebren cada quatre anys els seus respectius congressos, que són l’espai on els seus afiliats i delegats poden participar i prendre decisions. Al congrés s’escull també la Comissió Executiva, que ha de dirigir el dia a dia de la federació durant aquell mandat. Entre congressos, les federacions celebren comitès nacionals –de manera ordinària, anualment- per fer seguiment i control de l’actuació de l’executiva.

Òrgans de control i participació territorials

De la mateixa manera, cada territori es dota d’òrgans de participació i decisió (el Congrés Territorial, que se celebra cada quatre anys), de control (el Comitè Territorial, que es convoca de manera ordinària anualment) i de gestió (la Comissió Executiva).

Pel que fa a la Regió Metropolitana, el seu òrgan de debat, coordinació i participació és l’Assemblea de la Regió Metropolitana, que se celebra com a mínim una vegada l’any i, a més, ha de ratificar una comissió permanent de treball per al mandat. Alhora, cada comarca de la Regió Metropolitana (Barcelonès Nord, L’Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme) celebra cada quatre anys la seva pròpia Assemblea Comarcal, òrgan de debat i participació d’afiliats i delegats, i que ratifica al secretari o secretària comarcal i al seu equip permanent de treball.

Òrgans de control i participació a l’empresa

La secció sindical és la representació del sindicat a l’empresa i, per al seu funcionament, es dota d’una estructura bàsica organitzativa: una executiva (òrgan de direcció de la secció sindical) i una assemblea general (òrgan sobirà constituït per tots els afiliats i les afiliades del centre de treball que es reuneix, almenys, una vegada  l’any, escull l’executiva i pren les decisions relatives a l’actuació del sindicat en aquella empresa).