La negociació col•lectiva

La negociació col•lectiva

Una altra de les principals funcions de la UGT de Catalunya és la negociació col·lectiva. La negociació col·lectiva és el procés pel qual les parts negociadores –sindicats i empresa- arriben a un acord (conveni col·lectiu, generalment) pel que fa a les condicions laborals aplicables a tots els treballadors i treballadores de l’àmbit on es negociï, ja sigui d’empresa, sectorial, provincial, autonòmic o estatal. Per tant, és l’eina bàsica reguladora de les condicions de treball i de redistribució de la riquesa dins de l’empresa. Des del nostre sindicat creiem en la negociació col·lectiva com a eix vertebrador de l’acció sindical, així com a factor d’equilibri i de pau social.

Els convenis col·lectius

Cal destacar que de la negociació col·lectiva i del treball negociador dels sindicats es beneficien tots els treballadors i treballadores de l’empresa o sector, independentment de si estan afiliats o no al sindicat, ja que així ho marca la legislació laboral.

Una de les àrees d’actuació i principal raó de ser de la UGT de Catalunya és la negociació col·lectiva; procés pel qual, les parts negociadores –sindicat i empresa- arriben a un acord (conveni col·lectiu, generalment) pel que fa a les condicions laborals aplicables a tots els treballadors i treballadores de l’àmbit on es negociï, independentment de si aquestes estan afiliades o no al sindicat.

Durant el passat 2015, la UGT de Catalunya va estar present en la negociació de la majoria dels 276 convenis col·lectius* que es van signar a Catalunya (convenis tant autonòmics com provincials) i que cobreixen i milloren les condicions laborals de més d’un milió de treballadores i treballadors.

*Segons dades provisionals del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.

Tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida
Minoristas droguerías, herboristerias, ortopédies,..
Productos cocinados para su venta a domicilio
Transporte de enfermos y accidetnados en ambulancia
Sector regulación estacionamiento limitado vehículos
Amarradores
Fútbol profesional segunda división B
Doblaje y sonorización de películas
Instalaciones desportivas y gimnasios
Empresas de mensajería
Empresas concesionarias cable fibra óptica
Baloncesto profesional
Baloncesto profesional liga femenina
Distribuidores cinematográficos y sus trabajadores
Empresas trabajo temporal
Escuelas de turismo
Universidades privadas
Farmacias
Fabricación de helados
Derivados del cemento
Comercio ciclo papel y artes gráficas
Administraciones de loterías y sus empleados
Industrias del curtido, correas, cueros industriales,..
Contratas ferroviarias
Ciclismo profesional
Convenio nacional taurino
empresas reparto sin direccionar
Buceo profesional y medios hiperbáricos
Fabricación alimentos compuestos para animales
Industrias elaboradores del arroz
Fabricación conservas vegetales
Granjas avícolas y otros animales
Industrias de pastas alimenticias
Productos elaborados del mar
Convenio General de la construcción
Convenio general de la ferralla
Azulejos y cerámicas
Comercio de flores y plantas
Empresas organizadoras del juego del bingo
Empresas servicios de campo para reposición
Industrias del calzado
Distribuidores especialidades y productos farmacéuticos
Indústria téxtil-confección
Perfumería y afines
Aparacamientos y garajes
Sector de auto-taxis
Fútbol profesional segunda división B
Servicios externos … Empresas servicios ferroviarios
Artes gráficas, manipulados papel y cartjón, editor…
Productos audiovisuales y actores que prestan…
Indústria producción audiovisual (técnicos)
Proveedores civiles privados de tránsito aéreo
Sector desinfección, desinsectación y desratización
Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios
Limpieza de edificios y locales
Empresas consultores,…,servicios informáticos y…
Establecimientos financieros de crédito
Empresas ingeniería y oficinas de estudios técnicos
Centros de enseñanza privada sin concertación
Centros asistenciales y educación infantil
Enseñanza y formación no reglada
Convenio marco estatal ocio educativo y animación…
Cales, yesos y escayolas
Ferralla
Industrias del corcho
Tejas y ladrillos
Vidre i ceràmica
Servicios de atención a personas dependientes

 

Xocolates, bombons, caramels i xiclets
Agropecuari
Clubs de natació
Lleure educatiu i sociocultural
Oficines i despatxos
Ports comercials dependents de ports de la Gene
Laboratoris de pròtesis dental
Doblatge artístic
Productes dietètics i preparats alimenticis
Torrefactes i venda de cafè
Locals d’espectacles
Inspecció tècnica de vehicles
Comerç del moble de Catalunya
Masses congelades
Centres desenvolpament infantil i atenció precoç
Tallers disminuïts psíquics
Indústries de confecció d’ant, napa i doble faç
Hospitals de la XHUP i centres d’atenció primària
Acció social amb infants, joves, famílies i altres…
Comerç per a subsectors sense conveni propi
Empreses d’atenció domiciliària i familiar
Centres desenvolpament infantil i atenció precoç
Pacte residències privades 3ª edat d’iniciativa social
Comerç del vidre, pisa, ceràmica, i similars de Catalunya
Associacions centres formació… I atenció discapacitats
Torradors cafè i succedanis
Sector activitats forestals
Empreses emmagatzemistes…fruites seques…
Empreses organitzadores del joc del bingo
Indústria hoteleria i turisme
Residències i centres de dia per atenció persones…
Exhibició cinematogràfica
Figurants
Empleats de finques urbanes
Bugaderies industrials
Perruqueries, centres d’estètica i bellesa
Empreses d’hostesses i promotors de venda
Residències i centres de dia atenció discapacitats
Centres especials treballadors discap. Físic i sensorial
Finques urbanes de Catalunya
Indústria metalogràfica de Catalunya
Establiments sanitaris d’hospitalització, assistència
Neteja d’edificis i locals de Catalunya
Transport malalts i accidentats en ambulància
Sanitat privada de Catalunya

Confiteria, pastisseria i brioxeria
Construcció
Comerç i importadors d’articles fotogràfics
Comerç tèxtil
Emmagatzemistes, exportadors,..d’oli
Transports de mercaderies per carretera i logística
Flequeria
Licors
Detallistes d’alimentació
Majoristes de fruites, verdures i hortalisses
Empreses de captació, elevació,…,d’agigües
Empreses begudes referescants, xarops Bcn
Indústries manufactureres i abrassius Bcn
Construcció i obres públiques
Indústries de la fusta
Indústria siderometalúrgica
Começ al detall d’òptiques
Comerç cansaladers, carnisseries
Exhibicó cinematogràfica de Barcelona
Transport de viatgers de Barcelona
Emmagatzemistes de fusta
Galetes Barcelona
Vins Barcelona
Consignataris de vaixells
Remolcadors trànsit interior i exterior port Bcn
Serveis funeraris i gestió cementiris Bcn
Tallers tintoreria, bugaderies,…
Comerç de la pell
Comerç material construcció
Comerç del metall
Supermercats i autoserveis
Distribuïdors majoristes alimentació
Tranistaris i aduanes de Barcelona
Sector càmpings i ciutat de vacances
Derivats del ciment
Metall
Oficines de farmàcia

Empreses estibadores

Captació, elevació, conducció, depuració…
Fabricants de begudes refrescants
Emmagatzemistes de fusta
Prevenció-extinció d’incendis forestals
Comerç de materials de construcció
Indústries vinícoles
Distribuïdors de GLP
Consignataris de vaixells, estibadors, transitàries,…
Fruits secs
Consorci d’aigües de Tarragona
Indústria siderometalúrgica
Comerç tèxtil
Fabricants de galetes
Fruites, verdures i hortalisses
Construcció i obres públiques
Derivats del ciment
Indústries de la fusta
Transport mercaderies per carretera
Transport viatgers per carretera
Empreses personal flota de remolcadors port
Detallistes alimentació i queviures, supermercats…
Majoristes alimetnació i centres de distribució
Comerç del metall

 

Indústies del pa
Indústries de captació, conducció,…aigües
Tintoreries i bugaderiesno industrials
Tracció mecànica de mercaderies
Indústries siderometalúrgica
Comerç en general
Elaboració i venda de pastisseria, confiteria
Construcció i obres públiques
Indústries de la fusta
Transport viatgers per carretera

 

Sector tracció mecànica de mercaderies i logística
Xocolates, bombons i caramels
Emmagatzetmatge, conservació, fruites i verdures
Confiteria, pastisseria i brioxeria
Indústries del pa
Pompes fúnebres
Comerç en general
Construcció i obres públiques
Derivats del ciment
Imagineria religiosa
Indústries de la fusta
Metall
Indústria siderometalúrgica

El Tribunal Laboral de Catalunya

El Tribunal Laboral de Catalunya és un sistema extrajudicial creat per a la resolució dels conflictes que es generen en l’àmbit del treball. La raó de ser del TLC és aconseguir la solució dels conflictes per les pròpies parts enfrontades, i això és possible gràcies a l’acció de la UGT de Catalunya a través dels seus conciliadors i mediadors i de la resta d’organitzacions sindicals i patronals catalanes.

Durant el 2015, es van arribar a presentar un total de 855 expedients, que afectaven a 1.024 empreses i a 195.743 persones treballadores. Del total d’expedients presentats, el 98,71% han estat conciliacions i mediacions. A més, en el si del TLC s’han desconvocat, durant tot el 2015, 30 vagues, el que suposa un estalvi de més de 1.500 milions d’euros*.

*1.531.133,40€ és el valor mensual de les hores de vagues desconvocades.

A cada acte de mediació i conciliació del TLC hi actua un representant de la UGT de Catalunya per defensar els interessos dels treballadors i les treballadores, fins i tot d’empreses on el nostre sindicat no té representació sindical. 

Adán Pérez, Alejandro
Agudo Lázaro, Javier
Arenas Gómez, Juana
Berruezo Blanco, Moisés
Bravo Salvador, Juan Manuel
Cabrera Lérida, Luis
Carrasco Doñate, Federico
Carrasco Sáez, Joaquín
De Pablo Torrecilla, Carlos
Del Burgo Cayuela, Teresa
Delgado Bastia, Enriqueta
Delgado González, Jordi
Domínguez Sabador, José
Gilgado Barbadilla, Nuria
Guillamón Montoya, Pere
Gutiérrez Gutiérrez, Bárbara
Lodeiro Arias, Jesús
López López, Joaquín
Marín García, Noélia
Martín Hernández, Jesús Manuel
Martínez Vera, Francisco
Mateos Hernández, Andrés
Parejo García, Domingo
Piqué Cerdán, Joan
Ruiz LLull, Jordi
Samsó Piedrabuena, Joan C.
Sánchez Fernández, Adielo
Sánchez Ordóñez, Francisco
Simarro i López, Carmen
Terol Abellán, Francisco
Valle Barrera, François
Valle Valle, Jacinto
Vives Abril, José Martín

 

Ballesteros Cañadas, Joaquin
Buil Cuenca, Alicia
Carmona Ortega, Juan José
Codina Obrador, Rosa
Costa Canals, Neus
Estruch i Casals, Maria José
García Cañadas, Joan Josep
García Salmerón, Mariano
García Guillamon, Dionis
Gomar Miró, Josep Maria
González Tapia, Miguel Ángel
Kholti Boumlaqui, Badre
Morales Riera, Joan Josep
Paul Gascon, Jaume
Pera Crusat, Benet
Rica Munte, Máximo
Tejada Gómez, Gabriel

Baca Hernández, Buenaventura
Casol Torruella, Hildebrando
Castro Díaz-Mínguez, Joan
Giné Pons, Maria
González Elez, Josep
Juanes Escribano, José Luis
López Bonjoch, Josep
Lucena Díaz, Juan José
Mateos Medina, Demelsa
Nieto Ruiz, Teo
Pascual Pardell, Margarita
Rodríguez Martín, Antonio
Valls Soler, Carme

Cejas Morillo, M. Carmen
Doncel Zorrilla, Salvador
Franco Poza, Luis
Gonzalvo Piñol, Pedro
Grau Miranda, Josep Maria
Grau Roman, Manel
López Quintana, Antonio
Maldonado González, Pedro
Molina Álvarez, Manuel
Moreo Martínez, M. Carmen
Olesti, Juan Luis
Pelay i Bargalló, Núria
Roig Saiz, Neus
Tierraseca Hernández, Albert
Tost Vallès, Josep M.
Valiente Bonifacio, Esmeralda

 

Adán Pérez, Alex
Agudo Lázaro, Javier
Berruezo Blanco, Moises
Carrasco Sáez, Joaquín
De Pablo Torrecilla, Carlos
Del Burgo Cayuela, Teresa
Delgado Bastia, Enriqueta
Doncell Zorrilla, Salvador
Gilgado Barbadilla, Núria
Guillamón Montoya, Pere
Mateos Hernández, Andrés
Moreo Martínez, M. Carmen
Olesti, Juan Luis
Pelay Bargalló, Nuria
Samsó Piedrabuena, Joan
Simarro López, Carmen
Tierraseca Hernández, Albert
Valiente Bonifacio, Esmeralda
Valle Barrera, François
Vives Abril, José Martín