La negociació col•lectiva

La negociació col•lectiva

La negociació col·lectiva és, per a la UGT de Catalunya, la seva raó de ser. Entenem per negociació col·lectiva el procés pel qual les parts negociadores –sindicats i empresa- arriben a un acord (conveni col·lectiu, generalment) que regula les condicions laborals aplicables a tots els treballadors i treballadores de l’àmbit on es negociï, ja sigui d’empresa, sectorial, provincial, autonòmic o estatal. Per tant, és l’eina bàsica reguladora de les condicions de treball i de redistribució de la riquesa dins de l’empresa. Des del nostre sindicat creiem en la negociació col·lectiva com a eix vertebrador de l’acció sindical, així com a factor d’equilibri i de pau social.

Els convenis col·lectius

Els convenis col·lectius són el resultat de l’acció de la negociació col·lectiva. Destaquem i posem en valor la gran tasca que fan tots els delegats i delegades amb la consecució d’un conveni col·lectiu, ja que aquesta gran feina és altruista i beneficia totes les persones treballadores de l’empresa o sector on es negociï, independentment de si estan afiliades o no al nostre sindicat.

Durant el passat 2018, la UGT de Catalunya va estar present en la negociació de la majoria dels 364 convenis col·lectius* que es van signar i registrar a Catalunya (convenis tant autonòmics com provincials) i que cobreixen i milloren les condicions laborals de prop d’un milió de persones treballadores.

*Segons dades provisionals del “Boletín de Estadísticas Laborales” publicat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En aquest enllç trobareu el Cercador de convenis col·lectius de la Generalitat.


El Tribunal Laboral de Catalunya

El Tribunal Laboral de Catalunya és un sistema extrajudicial creat per a la resolució dels conflictes que es generen en l’àmbit del treball. La raó de ser del TLC és aconseguir la solució dels conflictes per les pròpies parts enfrontades, i això és possible gràcies a l’acció de la UGT de Catalunya a través dels seus membres conciliadors i mediadors i de la resta d’organitzacions sindicals i patronals catalanes.

Durant el 2018 es van arribar a presentar un total de 896 expedients, que han afectat un total de 19.673 empreses i 365.153 persones treballadores. Del total d’expedients presentats, el 99,44% han estat conciliacions i mediacions. A més, en el si del TLC s’han desconvocat, durant tot el 2018, 27 vagues, el que suposa un estalvi de més de 1.900 milions d’euros*.

*1.970.253,88€ és el valor mensual de les hores de vagues desconvocades.

A cada acte de mediació i conciliació del TLC hi actua un representant de la UGT de Catalunya per defensar els interessos dels treballadors i les treballadores, fins i tot d’empreses on el nostre sindicat no té representació sindical. 

Adán Pérez, Alejandro
Agudo Lázaro, Javier
Arenas Gómez, Juana
Berruezo Blanco, Moisés
Bravo Salvador, Juan Manuel
Cabrera Lérida, Luis
Carrasco Doñate, Federico
Carrasco Sáez, Joaquín
De Pablo Torrecilla, Carlos
Del Burgo Cayuela, Teresa
Delgado Bastia, Enriqueta
Delgado González, Jordi
Domínguez Sabador, José
Gilgado Barbadilla, Nuria
Guillamón Montoya, Pere
Gutiérrez Gutiérrez, Bárbara
Lodeiro Arias, Jesús
López López, Joaquín
Marín García, Noélia
Martín Hernández, Jesús Manuel
Martínez Vera, Francisco
Mateos Hernández, Andrés
Parejo García, Domingo
Piqué Cerdán, Joan
Ruiz LLull, Jordi
Samsó Piedrabuena, Joan C.
Sánchez Fernández, Adielo
Sánchez Ordóñez, Francisco
Simarro i López, Carmen
Terol Abellán, Francisco
Valle Barrera, François
Valle Valle, Jacinto
Vives Abril, José Martín

 

Ballesteros Cañadas, Joaquin
Buil Cuenca, Alicia
Carmona Ortega, Juan José
Codina Obrador, Rosa
Costa Canals, Neus
Estruch i Casals, Maria José
García Cañadas, Joan Josep
García Salmerón, Mariano
García Guillamon, Dionis
Gomar Miró, Josep Maria
González Tapia, Miguel Ángel
Kholti Boumlaqui, Badre
Morales Riera, Joan Josep
Paul Gascon, Jaume
Pera Crusat, Benet
Rica Munte, Máximo
Tejada Gómez, Gabriel

Baca Hernández, Buenaventura
Casol Torruella, Hildebrando
Castro Díaz-Mínguez, Joan
Giné Pons, Maria
González Elez, Josep
Juanes Escribano, José Luis
López Bonjoch, Josep
Lucena Díaz, Juan José
Mateos Medina, Demelsa
Nieto Ruiz, Teo
Pascual Pardell, Margarita
Rodríguez Martín, Antonio
Valls Soler, Carme

Cejas Morillo, M. Carmen
Doncel Zorrilla, Salvador
Franco Poza, Luis
Gonzalvo Piñol, Pedro
Grau Miranda, Josep Maria
Grau Roman, Manel
López Quintana, Antonio
Maldonado González, Pedro
Molina Álvarez, Manuel
Moreo Martínez, M. Carmen
Olesti, Juan Luis
Pelay i Bargalló, Núria
Roig Saiz, Neus
Tierraseca Hernández, Albert
Tost Vallès, Josep M.
Valiente Bonifacio, Esmeralda

 

Adán Pérez, Alex
Agudo Lázaro, Javier
Berruezo Blanco, Moises
Carrasco Sáez, Joaquín
De Pablo Torrecilla, Carlos
Del Burgo Cayuela, Teresa
Delgado Bastia, Enriqueta
Doncell Zorrilla, Salvador
Gilgado Barbadilla, Núria
Guillamón Montoya, Pere
Mateos Hernández, Andrés
Moreo Martínez, M. Carmen
Olesti, Juan Luis
Pelay Bargalló, Nuria
Samsó Piedrabuena, Joan
Simarro López, Carmen
Tierraseca Hernández, Albert
Valiente Bonifacio, Esmeralda
Valle Barrera, François
Vives Abril, José Martín

 


El Consell de Relacions Laborals

El Consell de Relacions Laborals és l’òrgan on els agents socials, entre els quals la UGT de Catalunya, ens emplacem per crear un espai estable de concertació, diàleg social i participació institucional.

La missió principal del consell consisteix en impulsar i consolidar un marc català de relacions laborals perquè les relacions de treball s’adaptin de forma permanent a l’entorn i la seva evolució es vinculi a les necessitats del sistema productiu real de Catalunya. Les seves funcions bàsiques són fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la concertació social entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, donar suport als agents socials perquè millorin els continguts i l’estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya i promoure la incorporació de la responsabilitat social en les empreses, organitzacions i administracions del territori.

El Consell de Relacions Laborals, s’organitza en Comissions de Treball:

 • Comissió d’Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball
 • Comissió de seguiment de la Contractació Laboral
 • Comissió de Convenis Col·lectius
 • Comissió de Seguretat i Salut Laboral
 • Comissió de Responsabilitat Social

En formar part del Consell de Relacions Laborals, la UGT de Catalunya, ha contribuït a*:

 • 177 sessions de treball
 • 2 butlletins del Mapa de la Negociació Col·lectiva
 • 37 actes de les reunions
 • 4 butlletins RScat
 • 52 notes de reunions de grups tècnics
 • 4 jornades
 • 6 documents acordats
 • 239 informes preparatoris i/o finals de reunions
 • 4 diàlegs del Consell
 • 2 visites a empreses RS
 • 63 dictàmens emesos per a la determinació del conveni aplicable
 • 5 sessions de formació
 • 42 experiències de bones pràctiques incorporades al portal RScat.

*Dades extretes de la Memòria del CRL de l’any 2017, últimes dades disponibles.