La representació institucional

La representació institucional

La UGT de Catalunya, en tant que agent social, té entre les seves funcions la defensa de totes les persones treballadores i som representants del seu conjunt des de dues vessants. D’una banda, com ja hem vist, actuant des de l’empresa, en la millora de les relacions laborals, mitjançant la negociació col·lectiva. I d’altra banda, des de la societat, en la reivindicació dels drets socials, de l’estat del benestar i dels serveis públics, mitjançant la concertació, el diàleg social i la participació institucional.

Aquesta participació institucional permet a la UGT de Catalunya, com a organització sindical, la defensa de l’estat de benestar, l’educació, la salut, la protecció social, els serveis públics, l’ocupació, la igualtat i tots aquells aspectes que contribueixen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

La UGT de Catalunya té una llarga trajectòria d’intervenció en diferents àmbits de participació institucional i de concertació amb la resta d’agents socials, econòmics i les administracions locals, supralocals i l’autonòmica. Aquesta participació es produeix en òrgans de diferent naturalesa: de gestió i decisió, de control i seguiment, o consultius.

L’existència d’aquests espais de participació, consulta i decisió, on s’asseuen l’Administració Pública, els sindicats i les patronals, ens possibilita consensuar actuacions i generar dinàmiques de treball conjunt que permetin assolir objectius en el desenvolupament de l’estat del benestar, el progrés econòmic i la creació de més i millor ocupació.

El dret a la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials està reconegut per la Constitució Espanyola en el Títol Preliminar, article 7, on es proclama que “els sindicats de treballadors així com les associacions empresarials contribueixen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials propis”. D’altra banda, l’article 28 reconeix el dret fonamental a la llibertat sindical i l’article 22 reconeix el dret d’associació.

Aquest dret es va plasmar en la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, que atorga una posició jurídica singular a efectes de participació institucional i d’acció sindical a aquelles organitzacions sindicals amb la consideració de més representatives.

A nivell estatal, es consideren més representatius els sindicats que tenen més del 10% dels representants de les persones treballadores, i a nivell de les Comunitats Autònomes, els sindicats que superen el 15% dels representants del seu àmbit i sempre que siguin almenys 1.500 representants.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya té la capacitat representativa a tots els nivells territorials i funcionals per desenvolupar, entre d’altres, la representació institucional davant les Administracions, entitats i/o organismes de caràcter estatal o de Comunitat Autònoma.

La participació institucional de les organitzacions sindicals també es fonamenta legítimament en el Conveni 150 de l’Organització Internacional del Treball i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Totes aquestes normes:

 • Reconeixen la importància de les organitzacions sindicals en l’assoliment dels objectius de progrés econòmic, social i cultural.
 • Preveuen la participació de les organitzacions sindicals en l’activitat dels organismes públics la funció dels quals afecti directament la qualitat de la vida o el benestar general.
 • Estableixen que la major representativitat sindical reconeguda atorga a aquestes organitzacions una singular posició jurídica a efectes de participació institucional i d’acció sindical, i els dóna capacitat representativa a tots els nivells territorials per a ostentar representació institucional davant les administracions públiques o altres entitats i organismes de caràcter estatal o de comunitat autònoma que la tinguin prevista.
 • Estableixen el dret d’aquestes organitzacions a complir llurs funcions en els àmbits de la concertació social, la participació i la col·laboració social.
 • Insten als poders públics a fomentar el diàleg social, la concertació, la negociació col·lectiva, la resolució extrajudicial de conflictes laborals i la participació en el desenvolupament i la millora de l’entramat productiu.

Així, la UGT de Catalunya participa institucionalment a més de 680 organismes de diferents àmbits arreu de Catalunya: socioeconòmic, relacions laborals, ocupació, educació i formació professional, salut, infraestructures, mobilitat i habitatge, medi ambient, igualtat i política social, gent gran, immigració, cooperació internacional i solidaritat, amb més de 400 persones com a representants institucionals.

Com a exemples a destacar de la nostra participació tenim:

 • Departament d’Empresa i Ocupació: Consell de Relacions Laborals, Servei d’Ocupació de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció.
 • Departament d’Ensenyament: Consell Escolar de Catalunya, Consell Català de la FP, Consell Interuniversitari de Catalunya, Institut Català de Qualificacions Professionals.
 • Departament de Benestar i Família: Consell General de Serveis Socials, Taula de coordinació de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials), Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció, Pacte per la Infància, Comissió Nacional d’Intervenció Coordinada contra la Violència masclista, Taula de Ciutadania i Immigració, Observatori Català de la Família, Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat: Agència Catalana de l’Aigua-Consell per l’ús sostenible de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Consell de Qualitat Ambiental, Observatori del Paisatge, Comissió d’Avaluació i seguiment de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, Comissió de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, Pacte Nacional de l’Habitatge.
 • Departament de Salut: Consell de Direcció del CatSalut, Consell d’Administració de l’ICS.
 • Departament de Presidència: Diàleg Social Permanent.
 • Àmbit Supralocal: Àmbit B30.
 • Àmbit Metropolità: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana.
 • Àmbit Municipal: Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Organismes Estatals: Consejo Económico y Social del Estado, Instituto Nacional de la Seguretat Social, Consejo General del SEPE.
 • Europa: Unitat Administrativa del Fons Social Europeu i dels Fons FEDER.
 • Òrgans autònoms: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).