La representació institucional

La representació institucional

La UGT de Catalunya, en tant que agent social, té entre les seves funcions la defensa de totes les persones treballadores i som representants del seu conjunt des de dues vessants. D’una banda, com ja hem vist, actuant des de l’empresa, en la millora de les relacions laborals, mitjançant la negociació col·lectiva. I d’altra banda, des de la societat, en la reivindicació dels drets socials, de l’estat del benestar i dels serveis públics, mitjançant la concertació, el diàleg social i la participació institucional.

Aquesta participació institucional permet a la UGT de Catalunya, com a organització sindical, la defensa de l’estat de benestar, l’educació, la salut, la protecció social, els serveis públics, l’ocupació, la igualtat i tots aquells aspectes que contribueixen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

La UGT de Catalunya té una llarga trajectòria d’intervenció en diferents àmbits de participació institucional i de concertació amb la resta d’agents socials, econòmics i les administracions locals, supralocals i l’autonòmica. Aquesta participació es produeix en òrgans de diferent naturalesa: de gestió i decisió, de control i seguiment, o consultius.

L’existència d’aquests espais de participació, consulta i decisió, on s’asseuen l’Administració Pública, els sindicats i les patronals, ens possibilita consensuar actuacions i generar dinàmiques de treball conjunt que permetin assolir objectius en el desenvolupament de l’estat del benestar, el progrés econòmic i la creació de més i millor ocupació.

El dret a la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials està reconegut per la Constitució Espanyola en el Títol Preliminar, article 7, on es proclama que “els sindicats de treballadors així com les associacions empresarials contribueixen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials propis”. D’altra banda, l’article 28 reconeix el dret fonamental a la llibertat sindical i l’article 22 reconeix el dret d’associació.

Aquest dret es va plasmar en la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, que atorga una posició jurídica singular a efectes de participació institucional i d’acció sindical a aquelles organitzacions sindicals amb la consideració de més representatives.

A nivell estatal, es consideren més representatius els sindicats que tenen més del 10% dels representants de les persones treballadores, i a nivell de les Comunitats Autònomes, els sindicats que superen el 15% dels representants del seu àmbit i sempre que siguin almenys 1.500 representants.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya té la capacitat representativa a tots els nivells territorials i funcionals per desenvolupar, entre d’altres, la representació institucional davant les Administracions, entitats i/o organismes de caràcter estatal o de Comunitat Autònoma.

La participació institucional de les organitzacions sindicals també es fonamenta legítimament en el Conveni 150 de l’Organització Internacional del Treball i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Totes aquestes normes:

 • Reconeixen la importància de les organitzacions sindicals en l’assoliment dels objectius de progrés econòmic, social i cultural.
 • Preveuen la participació de les organitzacions sindicals en l’activitat dels organismes públics la funció dels quals afecti directament la qualitat de la vida o el benestar general.
 • Estableixen que la major representativitat sindical reconeguda atorga a aquestes organitzacions una singular posició jurídica a efectes de participació institucional i d’acció sindical, i els dóna capacitat representativa a tots els nivells territorials per a ostentar representació institucional davant les administracions públiques o altres entitats i organismes de caràcter estatal o de comunitat autònoma que la tinguin prevista.
 • Estableixen el dret d’aquestes organitzacions a complir llurs funcions en els àmbits de la concertació social, la participació i la col·laboració social.
 • Insten als poders públics a fomentar el diàleg social, la concertació, la negociació col·lectiva, la resolució extrajudicial de conflictes laborals i la participació en el desenvolupament i la millora de l’entramat productiu.

Així, la UGT de Catalunya participa institucionalment a més de 680 organismes de diferents àmbits arreu de Catalunya: socioeconòmic, relacions laborals, ocupació, educació i formació professional, salut, infraestructures, mobilitat i habitatge, medi ambient, igualtat i política social, gent gran, immigració, cooperació internacional i solidaritat, amb més de 400 persones com a representants institucionals.

Com a exemples a destacar de la nostra participació tenim:

 • Departament d’Empresa i Ocupació: Consell de Relacions Laborals, Servei d’Ocupació de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció.
 • Departament d’Ensenyament: Consell Escolar de Catalunya, Consell Català de la FP, Consell Interuniversitari de Catalunya, Institut Català de Qualificacions Professionals.
 • Departament de Benestar i Família: Consell General de Serveis Socials, Taula de coordinació de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials), Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció, Pacte per la Infància, Comissió Nacional d’Intervenció Coordinada contra la Violència masclista, Taula de Ciutadania i Immigració, Observatori Català de la Família, Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat: Agència Catalana de l’Aigua-Consell per l’ús sostenible de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Consell de Qualitat Ambiental, Observatori del Paisatge, Comissió d’Avaluació i seguiment de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, Comissió de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, Pacte Nacional de l’Habitatge.
 • Departament de Salut: Consell de Direcció del CatSalut, Consell d’Administració de l’ICS.
 • Departament de Presidència: Diàleg Social Permanent.
 • Àmbit Supralocal: Àmbit B30.
 • Àmbit Metropolità: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana.
 • Àmbit Municipal: Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Organismes Estatals: Consejo Económico y Social del Estado, Instituto Nacional de la Seguretat Social, Consejo General del SEPE.
 • Europa: Unitat Administrativa del Fons Social Europeu i dels Fons FEDER.
 • Òrgans autònoms: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Pots descarregar-te el mapa institucional complert.

Mapa institucional de la UGT (març 2016)
135.8 KiB, 3016 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*