La vigilància de la salut laboral

La vigilància de la salut laboral

La salut laboral i la prevenció de riscos a la feina és una qüestió cabdal per a la UGT de Catalunya. Cal recordar que, tot i la tasca de sensibilització, prevenció i denúncia realitzada en les darreres dècades, al nostre país encara hi ha treballadors i treballadores que perden la salut i, fins i tot, la vida a la feina. L’any 2013 es van produir 432 accidents laborals mortals a Espanya i 50 a Catalunya.

Una de les principals eines que té el sindicat per estendre la seguretat i la salut a les empreses i centres de treball és l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL), creada l’any 1999 amb l’objectiu d’assessorar i informar les persones afiliades, delegats i delegades de prevenció, membres dels Comitès de Seguretat i Salut, i en definitiva, a tots els treballadors i treballadores.

Les principals funcions de l’equip tècnic de l’OTPRL són:

  • Fomentar la millora de les condicions de treball en les empreses, a fi que el seu personal treballi de forma segura.
  • Promoure la prevenció de riscos laborals a les empreses, tot potenciant la planificació de mesures correctores, tant per part de l’empresariat com dels treballadors i treballadores i del conjunt de la societat.
  • Formar, informar i assessorar treballadors i delegats de prevenció sobre la implantació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a les seves empreses.
  • Assessorament tècnics i seguiment dels problemes sorgits en l’empresa en matèria d’identificació, avaluació i planificació de la prevenció de riscos i sobre solucions a riscos puntals que es detecten juntament amb els delegats de prevenció.
  • Elaboració de material informatiu i divulgatiu específic sobre prevenció de riscos laborals.

L’any 2013, l’OTPRL va atendre un total de 440 consultes, de les quals el 54% procedien de delegats de prevenció, el 25% de delegats i comitès d’empresa, i el 21% de treballadors i treballadores. El següent gràfic mostra les temàtiques de les consultes:

consultes-otprl

A més, la UGT de Catalunya realitza una tasca de formació dels delegats i delegades en prevenció de riscos laborals, per tal que siguin els vigilants de la salut laboral als centres de treball. Aquesta preparació s’inclou dins dels itineraris de formació sindical.

D’altra banda, en un nivell institucional, el nostre sindicat també esdevé garant de les salut dels treballadors i les treballadores en diferents organismes i taules de participació de l’Administració Pública, ja siguin de la Generalitat (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, Inspecció de Treball), de l’Estat (Institut Nacional de la Seguretat Social, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) o dels Ajuntaments.