La vigilància de la salut laboral

La vigilància de la salut laboral

La salut laboral és un dret de totes les persones treballadores i els delegats i delegades de prevenció són els representants en temes de prevenció de riscos laborals (LPRL) a les empreses.

La salut laboral i la prevenció de riscos a la feina és una qüestió cabdal per a la UGT de Catalunya. No hem d’oblidar que, tot i la tasca de sensibilització, prevenció i denúncia realitzada en les darreres dècades, al nostre país encara hi ha treballadors i treballadores que perden la salut i, fins i tot, la vida a la feina.

L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) de la UGT de Catalunya, creada l’any 1999, és una eina sindical per promoure la millora de la seguretat i salut a la feina a través d’accions d’informació, donar assistència tècnica, divulgar i promoure la gestió preventiva a les empreses, i vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

La OTPRL està formada per un grup de tècnics multidisciplinars que ofereixen un servei d’informació i assessorament a les persones interessades en salut laboral i, de forma prioritària, als delegats i delegades de prevenció i Comitès de Seguretat i Salut, per desenvolupar amb la màxima eficàcia totes les competències i facultats que la llei de prevenció de riscos laborals els atorga.

Les principals funcions de l’OTPRL són:

  • Fomentar la millora de les condicions de treball en les empreses, a fi que el seu personal treballi de forma segura.
  • Promoure la prevenció de riscos laborals a les empreses, tot potenciant la planificació de mesures correctores, tant per part de l’empresariat com dels treballadors i treballadores i del conjunt de la societat.
  • Formar, informar i assessorar treballadors i delegats de prevenció sobre la implantació de la llei de prevenció de riscos laborals a les seves empreses.
  • Assessorament tècnic i seguiment dels problemes sorgits en l’empresa en matèria d’identificació, avaluació i planificació de la prevenció de riscos i sobre solucions a riscos puntals que es detecten juntament amb els delegats de prevenció.
  • Elaboració de material informatiu i divulgatiu específic sobre prevenció de riscos laborals.

A més, la UGT de Catalunya realitza una tasca de formació dels delegats i delegades en prevenció de riscos laborals per tal que tinguin els coneixements necessaris per a dur a terme les seves tasques com a representants dels treballadors i les treballadores en temes de salut laboral. Aquesta preparació s’inclou dins dels itineraris de formació sindical.

D’altra banda, en un nivell institucional, el nostre sindicat també esdevé garant de la salut dels treballadors i les treballadores en diferents organismes i taules de participació de l’Administració Pública, ja siguin de la Generalitat (CRL- Comissió de seguretat i salut, Grup tècnic de seguiment del marc estratègic laboral de la seguretat i salut, Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, Inspecció de Treball…), de l’Estat (Institut Nacional de la Seguretat Social, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) o taules i grups de treball d’ajuntaments i consells comarcals.