UGT considera que amb la llei de mesures d’ocupació pública s’ha perdut l’oportunitat

oac

La llei obvia punts tan importants com l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació, el dret a la carrera professional i a la promoció interna, el desenvolupament del dret a la negociació col·lectiva i la definició de funcions i característiques de funcionaris públics i personal laboral

La secretària general de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, Encarna Fernández, ha comparegut avui davant el Parlament de Catalunya per expressar l’opinió del sindicat respecte a la Llei de mesures en matèria d’ocupació pública.

Des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i del Estatuto del Empleado Público, la UGT de Catalunya ha sol·licitat reiteradament la elaboració d’una llei de funció pública catalana. La Llei de mesures en matèria d’ocupació pública arriba amb 28 anys de retard i no inclou punts tan importants com l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació, el dret a la carrera professional i a la promoció interna i del desenvolupament del dret a la negociació col·lectiva a les administracions públiques catalanes, l’establiment d’un sistema retributiu adaptat a la realitat i al nostre model de país i la definició de funcions, criteris i característiques dels funcionaris públics o del personal laboral.

Aquesta llei no ha pretès consolidar un nou model català d’ocupació pública però contradictòriament sí que inclou mesures com l’ordenació i estructura, la selecció i el reclutament i la mobilitat interadministrativa.

Tots els punts d’aquesta llei són punts d’obligada negociació prèvia que, d’una forma continuada, s’han obviat durant tot el procés. No obstant, volem manifestar que s’afegeix un nou requisit d’idoneïtat que obrirà les portes a l’arbitrarietat, desvirtuant els principis bàsics d’igualtat, mèrit i capacitat que sempre han inspirat l’accés a l’ocupació pública. A més, es condiciona l’accés a la funció pública a un període supervisat de tres mesos que podria vedar l’accés a un lloc de treball públic per idoneïtat i no per haver superat una oposició pública.

Preocupa especialment a la UGT de Catalunya la desaparició de l’actual cos de subalterns, donant pas a l’externalització de les seves funcions i limitant els ciutadans amb baixa qualificació acadèmica a accedir a l’ocupació pública. Aquesta llei, amb la creació dels àmbits funcionals, pot desvirtuar les actuals relacions de llocs de treball i deixa sense sentit l’estructura clàssica dels cossos generals.

Des de la UGT de Catalunya pensem que és una oportunitat perduda perquè és una llei parcial, desestructurada i per tant, insuficient. Des del nostre sindicat considerem que alguns dels punts d’aquesta llei haurien d’emmarcar-se dins d’una veritable llei de la Funció Pública Catalana que tingués la pretensió de construir un model homogeni per a la totalitat de les Administracions Públiques de Catalunya.

La  UGT de Catalunya sempre ha defensat els serveis públics com a mecanisme fonamental de l’estat del benestar per redistribuir la riquesa i cohesionar la societat. És per això que sempre treballarem amb una voluntat inequívoca d’ampliar i millorar els serveis públics de Catalunya.

Més de 400.000 treballadors i treballadores a Catalunya presten serveis a la ciutadania mitjançant els serveis públics i hem de vetllar per les seves condicions laborals. No podem obviar el pes de l’ocupació pública catalana des de la vessant de l’economia i el treball.

Comments are closed.