UGT demana als ajuntaments una avaluació dels riscos psicosocials dels seus treballadors

riscos-psicosocialsLa inseguretat laboral en l’administració pública, provocada especialment per la reforma de l’administració local però també per la reforma laboral, ja està afectant la salut del personal

Les seccions sindicals de la UGT als Ajuntaments de Catalunya enviaran avui una carta als seus respectius alcaldes i alcaldesses demanant la realització d’una avaluació de riscos psicosocials al conjunt dels seus treballadors i treballadores. La finalitat és que s’implantin mesures preventives per tal de disminuir els factors de riscos que es puguin donar pel canvi de condicions de treball generades, especialment, per l’aplicació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Aquesta acció s’emmarca en el Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball, que se celebra el proper 28 d’abril.

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya considera que la inseguretat laboral en l’administració pública, si bé és un fenomen nou, ja està afectant la salut dels treballadors i les treballadores. Les noves formes d’organització del treball basades en la flexibilitat, la polivalència, la reducció de plantilles, i l’externalització i subcontractació d’activitats han provocat canvis en les condicions de treball que afecten la seva salut.

Una de les principals reformes amb greus conseqüències per a les condicions de treball és la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que obligarà a acomiadar personal quan, per exemple, es procedeixi a la supressió de les competències impròpies dels ajuntaments per l’aprovació d’un pla econòmic financer. Això afecta, principalment, els treballadors i les treballadores dels serveis socials, escoles bressol, escoles de música dels ajuntaments…

D’altra banda, la reforma laboral del 2012 ha posat sobre la taula una situació inèdita en les relacions laborals del sector públic: desclassificació professional; desvinculació de convenis col•lectius; possibilitat de realitzar acomiadaments individuals i col•lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i acomiadaments per faltes d’assistència a la feina justificades però intermitents.

Per últim, el decret de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat del Govern de l’Estat també conté mesures que rebaixen les condicions laborals, com l’ampliació de la jornada i eliminació de la paga extraordinària de desembre de 2012.

La llei de prevenció de riscos laborals contempla en l’article 16 que “l’avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball” i en l’article 15.g estableix l’obligació de les administracions públiques vers els seus treballadors de “planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina”.

Per tot això, i pel deure de l’Administració de ser exemplar en les seves funcions, així com pel dret dels ciutadans a una bona administració pública, reclamem als responsables locals una política de prevenció i gestió a tots els àmbits amb la finalitat de plantejar solucions que eliminin o redueixin les conseqüències de qualsevol canvi de condicions de treball en la salut dels treballadors i les treballadores.

Comments are closed.