UGT es felicita per l’admissió a tràmit del recurs contra el decret que modifica la RMI

El passat 25 d’octubre, la UGT de Catalunya, conjuntament amb la CONC, va  presentar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret de desplegament de la llei de la renda mínima d’inserció, concretament contra la lletra g) de l’article 4.1 i la lletra h) de l’article 4.2 del Decret 384/2011 de 30 d’agost, al considerar que aquesta actuació del Govern de la Generalitat suposava una extralimitació il·legal i un excés en la seva funció.

Aquest recurs pretén anular un requisit nou per accedir a la RMI, que és presentar “dificultats d’inserció social i laboral afegides”, i deixar sense efecte una cirscumstància nova que impedeix l’accés a la prestació a aquelles persones que “només presentin una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina, que no acreditin una dificultat social o d’inserció laboral afegides i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social continuada”

A més, en el recurs també vam sol·licitar que es prengués la mesura cautelar de suspendre la vigència dels articles esmentats fins que no hi hagi una sentència ferma del recurs. El TSJC ha concedit cinc dies al Departament de la Presidència de la Generalitat perquè informi del que consideri convenient respecte a la suspensió demanada. Si s’adopta la mesura cautelar de suspendre la vigència d’aquests articles, la Generalitat haurà de reconèixer la RMI i pagar-la a totes aquelles persones sol·licitants que compleixen els requisits i no estan exclosos en aplicació de la llei. Per tant, la Generalitat no podrà denegar les sol·licituds fetes aplicant, de forma exclusiva, els articles recusats.

La UGT de Catalunya ens felicitem per l’admissió a tràmit del recurs, i recordem que la reforma del Programa Interdepartamental de la RMI el Govern de la Generalitat ha restringuit el dret a accedir a la prestació econòmica de la RMI a aquelles persones que s’adreçaven a la RMI com a darrera protecció davant la pobresa i l’exclusió social, persones que han perdut la feina i han esgotat les prestacions econòmiques per desocupació. I esperem que aquest sigui un pas per a recuperar la finalitat de la RMI, que és la de donar el suport adequat a totes les persones a qui els calgui per atendre les necessitats bàsiques per a viure en la societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció socials i laborals.

Comments are closed.