UGT i CCOO han presentat davant OIT diverses denúncies i reclamacions contra la reforma laboral.

OIT cts web

UGT i CCOO han presentat davant la Direcció General de l’Organització Internacional del Treball (OIT), diverses denúncies i reclamacions contra la reforma laboral.
Encara que es van introduir modificacions en el tràmit parlamentari, aquests no ha corregit els aspectes més lesius d’aquesta norma, que segueix vulnerant nombrosos convenis de la OIT.

El primer és una queixa presentada davant el comitè de llibertat sindical contra el Govern d’Espanya, per defectes en la tramitació del reglament, i per violació del drets de llibertat sindical i de negociació col·lectiva contemplats en els convenis de la OIT números 87, 98 i 154:

  • L’absència absoluta de qualsevol tipus de consulta amb les organitzacions sindicals més representatives prèvia a l’aprovació pel govern d’Espanya del Reial Decret- Llei 3/2012.
  • La imposició de la primacia de la negociació en l’àmbit de l’empresa, amb independència de la qual pogués ser voluntat compartida de sindicats i organitzacions empresarials, prohibint, per tant, negociar modulant o excepcionant la regla de la prioritat absoluta del conveni d’empresa.
  • La possibilitat del “regim d’inaplicació salarial” empresarial, és a dir, la inaplicació dels pactes en convenis col·lectius per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, sense necessitat d’acord amb els negociadors del conveni ni tan sols amb la representació dels treballadors a l’empresa, i amb imposició d’un arbitratge administratiu obligatori.
  • La substitució de la flexibilitat interna negociada, per la decisió unilateral de l’empresari, que pot, sense acord amb els treballadors, decidir no aplicar condicions de treball pactades en acords d’empresa amb la representació dels treballadors.

En el segon escrit, UGT i CCOO denuncien que les infraccions del Reial Decret- Llei 3/2012, es mantenen en la Llei definitiva, 3/2012, de 6 de juliol, que vulnera el conveni nº 158 de la OIT sobre la finalització de la relació laboral a iniciativa del patró, en qüestions com:

  • La fixació d’un període de prova d’un any en la nova modalitat de contracte indefinit, que suposa l’acomiadament sense causa i sense indemnització durant aquest període.
  • La nova regulació de les causes d’acomiadament econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, comporta que els treballadors poden ser acomiadats sense una causa de suficient entitat i proporcionalitat, i sense veritable control judicial de la decisió empresarial.
  • La supressió dels salaris de tramitació quan l’empresari extingeixi el contracte laboral, encara que després es declari judicialment la improcedència de l’acomiadament.
  • La inclusió com a causa d’acomiadament de les faltes d’assistència al treball justificades, motivades per malaltia o lesió: acomiadament per absentisme.

Comments are closed.