UGT i la CONC presenten un recurs davant el TSJC contra el decret que modifica la RMI

Demanem la seva suspensió mentre no es dicti sentència ferma, ja que hi impedeix l’accés de les persones aturades que han exhaurit les prestacions

La UGT de Catalunya i la CONC han presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret de desplegament de la llei de la renda mínima d’inserció (RMI) aprovat aquest estiu.  El recurs es formula contra la lletra g de l’article 4.1, on s’estableix un nou requisit per accedir a ser titular de la RMI, i contra la lletra h de l’article 4.2, on s’estableix una nova circumstància que impedeix l’accés a la prestació econòmica de la RMI.

En el mateix recurs se sol·licita l’adopció de la mesura cautelar consistent en declarar la suspensió de la vigència d’aquests apartats i del desplegament de la llei fins que sigui ferma la sentència que es dicti en aquest procediment.

L’apartat g de l’article 4.1 estableix un requisit nou per accedir a la RMI: Que presentin, d’acord amb l’avaluació dels serveis socials bàsics, dificultats d’inserció social i laboral afegides.

I l’apartat h de l’article 4.2 estableix una circumstància nova per accedir a la RMI: Les persones que només presentin una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina, que no acreditin una dificultat social o d’inserció laboral afegides i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social continuada.

Segons el recurs, l’actuació del Govern de la Generalitat establint nous requisits no regulats a la llei de la RMI comporta una extralimitació il·legal i un excés en la seva funció que vulnera la disposició final d’aquesta llei en el seu article 6, i l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia, que estableix que els drets a l’àmbit dels serveis socials es gaudiran “d’acord amb les condicions que legalment s’estableixin”.

També vulnera l’article 37 de l’Estatut, en la mesura que obliga a què el desplegament del dret es faci per llei al Parlament, i l’article 9.3 de la Constitució Espanyola en la mesura que garanteix el principi de legalitat i la jerarquia normativa.

El recurs puntualitza també que, si finalment s’adopta la mesura cautelar de suspendre la vigència d’aquests articles, la Generalitat haurà de reconèixer la RMI i pagar-la a totes aquelles persones sol·licitants que compleixen els requisits i no estan exclosos en aplicació de la llei. Per tant, la Generalitat no podrà denegar les sol·licituds fetes aplicant, de forma exclusiva, els articles recusats.

Comments are closed.