Valoració EPA quart trimestre 2007

donatreballadora.pngLes dones i els joves continuen accedint al mercat laboral per la porta del darrera.

Les dades de l’EPA indiquen que el mercat laboral català no ha pogut absorbir tota la demanda d’ocupació, com demostra l’augment de l’atur en gairebé un 2% el 2007.

Taxa d’activitat

Segons les dades de l’EPA, l’augment anual de la població activa ha estat del 2,7%, però l’increment en el darrer trimestre del 2007 ha estat només del 0,5%, situant-se en el 62,8%Tanmateix, el creixement de la població activa l’any passat només es va produir a la província de Barcelona, i hem de fer constar que és especialment greu el cas de Girona, on la població activa ha disminuït un 3,8% en termes anuals i un 1,4% respecte al tercer trimestre del 2007. A més, les taxes d’activitat continuen sent particularment baixes a la província de Lleida, amb una taxa general del 56,8% ( 66,5% en el cas dels homes i 47% en el cas de les dones). A nivell de Catalunya també hem de destacar que les dones presenten una taxa d’activitat d‘un 20% inferior (53,4%) a la del col·lectiu masculí.

Taxa d’ocupació

En termes anuals, l’augment de la població activa s’ha traduït en un augment de la població ocupada, tot i així, la taxa d’ocupació només ha augmentat 4 dècimes respecte l’any anterior. Com ja hem comentat, en el darrer trimestre del 2007 l’ocupació només va augmentar a la província de Barcelona, mentre que en el cas de Girona es va reduir en un 4,3%. Pel que fa als sectors, destaca el cas de la indústria, on la població ocupada ha disminuït un 3,1%. Respecte a la temporalita, continua baixant des de la darrera reforma laboral, tot i que en el darrer trimestre va pujar lleugerament en el col·lectiu femení i gairebé un punt percentual en els menors de 25 anys.

Taxa d’atur

En termes anuals l’atur ha augmentat un 1,9%, en part perquè el mercat laboral no ha pogut absorbir tota la demanda d’ocupació que s’ha generat durant el 2007. L’any ha acabat amb una taxa d’atur del 6,6%, i la desocupació femenina es manté per sobre de la masculina (8% enfront el 5,6%).

Valoració general

Des de la UGT de Catalunya considerem que les dades anuals són positives, amb un increment tant de la població activa com de l’ocupada, però els indicadors del darrer trimestre del 2007 són lleugerament preocupants, ja que es redueix el nombre de persones actives i ocupades, especialment a la indústria (-3,1% d’ocupació). En termes generals, hem de destacar que el mercat laboral català no ha pogut absorbir tota la demanda d’ocupació, com demostra l’augment de l’atur en gairebé un 2%. Territorialment, veiem amb preocupació la situació de la província de Girona, amb un 3% més d’atur, un 13,5% més en el cas de les dones.

Tanmateix, creiem que la situació més greu és la que pateixen les dones i la gent jove treballadora, que continuen accedint al mercat laboral en les pitjors condicions. Respecte al col·lectiu femení hem de destacar que l’atur és un 2% superior al masculí, i la taxa d’activitat un 20% inferior. Pel que fa als menors de 25 anys, tots els indicadors són preocupants, però volen incidir en la temporalitat, que ha augmentat un 1%, situant-se en el 56,8%, enfront de la mitjana catalana del 22,3%.

Per tant, des de la UGT de Catalunya demanem a la Generalitat polítiques d’ocupació específiques per a les dones i els joves, els col·lectius més discriminats laboralment, que passin per una major sensibilització de l’empresariat i una millor qualificació d’aquestes persones per accedir i mantenir-se al mercat laboral amb qualitat. Creiem també que la millora de l’ocupabilitat i de la qualificació dels treballadors i les treballadores joves passa inevitablement per una millora de la Formació Professional, que ha d’incloure la implantació de beques-salaris perquè els estudiants no es vegin forçats a abandonar els estudis per les necessitats econòmiques personals i familiars.

Per últim, considerem que el Govern hauria de prendre nota de les mancances estructurals del nostre mercat laboral, principalment de la taxa de temporalitat i de les diferències entre homes i dones, ja que haurien de ser dues de les seves prioritats.

Comments are closed.